Norsk kulturminnefond, Sekretariatet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003 Nyopprettelse

Navn: Norsk kulturminnefond, Sekretariatet
Kort navn: Kulturminnefondet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1640 Røros
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Bakgrunn

I "NOU 2002: 1 - Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk", avgitt til Miljøverndepartementet 21. desember 2001, foreslår utvalgets flertall å opprette et kulturminnefond med statlige midler. Fondet skal være som et supplement til statlige tilskudd og ikke en erstatning for det ansvaret staten har for de fredete kulturminnene og kulturmiljøene. Fondets hovedmålsetting skal være å stimulere til kulturminnetiltak og –aktiviteter, regionalt og lokalt, og midlene skal primært gå til kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet etter kulturminneloven.


Regjeringen uttalte i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) at den ville legge fram forslag om et kulturminnefond.
Norsk Kulturminnefond ble opprettet av Stortinget den 21.juni 2002, jf St.prp. nr.63 (2001-2002) og vedtektene for fondet ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. mars 2003. Norsk Kulturminnefond er opprettet under Miljøverndepartementet som er den ansvarlige nasjonal myndighet for kulturminneloven og forvaltningen av denne og annen miljøvernlovgivning.

Aktørene innen kulturminneforvaltningen i Norge er:

- Fylkeskommunene
- Kommunene
- Landsdelsmuseene
- Riksantikvaren
- Sametinget
- Sjøfartsmuseene

Da er Svalbard ikke med, der er Sysselmannen ansvarsmyndighet. Øygruppen omfattes imidlertid ikke av fondets virkeområde.

Norsk Kulturminnefond er et tillegg til eksisterende tilskuddsordninger innen kulturminnefeltet og skal ikke komme i konkurranse med eller erstatte disse.

Opprettelsen av fondet innebærer ingen endring i ansvarforholdet mht forvaltning av fredede og bevaringsverdige kulturminner. Fondskapitalen er avsatt i Norges Bank. Regnskapet føres av Skattefogden i Buskerud som også gjør tilsvarende arbeid for andre statlige fond. Revisjonen ivaretas av Riksrevisjonen. I statsbudsjettet og statsregnskapet står fondet under Miljøverndepartementet (kapittel 1432/4432). De tilskudd som gis fra fondet dekkes av rentene av fondskapitalen.

Lovdata: Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond (https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2003-06-27-801)

Fondet ledes av et styre og en daglig leder.

Webadresse: www.kulturminnefondet.no

01.01.2013* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Norsk Kulturminnefond vart frå og med 2013 omdanna frå eit fond til eit forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, jf forslag fremmet av regjeringen i Prop. 1 S (2012-2013) Miljøverndepartementet, jf. Innst. 9 S (2012-2013).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.