Idrettsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

05.08.1946 Nyopprettelse

Navn: Statens idrettskontor
Kort navn: Statens idrettsktr.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Lokalisering: 301 Oslo

Statens idrettskontor ble opprettet i Sosialdepartementet fra 5.8.1946. Kontoret hadde da en slags dobbeltstilling der sakene sorterte under 3dje sosialkonkor under Den alminnelige avdeling. En kort tid lå kontoret under det nyopprettede Kommunaldepartementet, men ble ved kgl. res. 17.6. 1949 overført til Kirke- og undervisningsdepartementet og videre utbygd (1950) til Statens ungdoms- og idrettskontor (STUI).

________________________________________

Historikk
Statens idrettskontor ble opprettet i Sosialdepartementet 5.8.1946 med Rolf Hofmo som kontorsjef. Kontoret skulle samordne idrettslig arbeid og fungere som et bindeledd mellom staten og Norges idrettsforbund. I 1948 lå kontoret under det nyopprettede Kommunal-departementet, men ble allerede året etter overført til Kirke- og undervisningsdepartementet (kgl.res. 17.6.1949). Siden da har kontoret ligget i Kirke- og undervisningsdepartementet, Kultur- og vitenskapsdepartementet eller Kulturdepartementet.

Statens idrettskontor ble rådgivende organ for departementet i idrettssaker. Kontoret fikk dessuten tidlig forvaltningsansvar over tippemidlene. Dette ansvaret overtok kontoret fra 3. sosialkontor i Sosialdepartementet. Tippemidlene skulle brukes til idrett, nærmere bestemt til idrettsanlegg og stillinger til personer som arbeidet med idrettsanlegg. I 1950 ble ungdomssaker lagt til kontorets arbeidsfelt og kontoret skiftet navn til Statens ungdoms- og idrettskontor. Kontoret fikk blant annet saker om bygging av samfunnshus foruten administra-sjonen av Ungdommens arbeidstiltak. STUI fikk sekretariats¬funksjon for både Statens idretts-råd og Statens ungdomsråd.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

17.06.1949 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Kulturavdelingen

01.01.1950* Navneendring

Navn: Statens ungdoms- og idrettskontor
Kort navn: Statens ungd/idrettsktr.

01.01.1984* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

01.01.1984* Navneendring

Navn: Ungdoms- og idrettsavdelingen
Kort navn: Ungdoms- og idrettsavd.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.1992* Navneendring

Navn: Idrettsavdelingen
Kort navn: Idr. avd.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2015* Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.