Lærerutdanningsrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1965 Nyopprettelse

Navn: Lærerutdanningsrådet
Kort navn: Lærerutdanningsrådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Selve Lærerutdanningsrådet ble opprettet ved Lov om utdanningskrav for lærere i skolen 16. juni 1961, men fikk først i 1965 et eget sekretariat utenfor departementet.

Historikk:
Forløpere var Eksamenskommisjonen for lærerskolene (1891-1929) og Lærerskolerådet (1929-1961). Eksamenskommisjonen for lærerskolene ble opprettet etter Lov 14. juni 1890 om seminarer. De pedagogiske høgskoler het seminarer fram til 1902. Etter den tid ble de kalt lærerskoler. Kgl.res. 29. januar 1891 bestemte mye av virksomheten til kommisjonen, ved å stille opp regler for lærerpersonalet, elevene, undervisningen, opptaksprøven og den lavere og høyere læreprøven.

Lærerskolerådet hadde vært sakkyndig organ for departementet, både når det gjaldt lærerskolen og folkeskolen. Rådet ble opprettet i 1929 etter at det kom ny lov for lærerskolen 15. mars 1929.

Ved lov av 16. juni 1961 ble Lærerskolerådet avløst av Lærerutdanningsrådet. Lærerutdanningsrådet fikk virksomheten sterkt utvidet. I Lov om lærerutdanning 8. juni 1973 defineres Lærerutdanningsrådets arbeidsoppgaver nærmere. Fra 1973 gikk lærerskolene som rådet hadde ansvar for over til å hete pedagogiske høgskoler. Lærerutdanningsrådet var sakkyndig organ for departementet i spørsmål vedrørende utdanning for undervisning og annet pedagogisk arbeid. Rådet hadde ansvar for opptaksprøver, elevinntak og lærerprøvene til skolene som hadde lærerutdanning. Videre skulle rådet oppnevne sensorer til lærerprøven og til eksamen ved faglærerskolene. Rådet førte dessuten tilsyn med undervisningsopplegg og eksamen ved de pedagogiske høgskolene. Lærerutdanningsrådet hadde ansvaret for godkjenning av fag- og timeplaner, i samsvar med departementets undervisningsplaner og retningslinjer. Dessuten skulle Lærerutdanningsrådet godkjenne årsmeldinger om undervisningen ved de ulike lærerskolene.

Prinsippsakene til Lærerutdanningsrådet ble drøftet i samlet råd. Andre saker ble behandlet enten i arbeidsutvalget, av formannen eller av sekretariatet i samsvar med de til enhver tid vedtatte retningslinjer.

Til hjelp i Lærerutdanningsrådet oppnevnte departementet diverse særskilte utvalg, f.eks. Lærerskoleutvalget. Det skulle bistå Lærerutdanningsrådet med praktiske spørsmål vedrørende opptaksprøve, elevopptak og lærerprøver som gjaldt lærerskoler. Lærerutdanningsrådet hadde dessuten mandat fra departementet til å nedsette ulike utvalg, til å utarbeide rammeplaner for fagene i lærerutdanningen. Rammeplanene ble endelig godkjent av departementet, etter saksbehandling i Lærerutdanningsrådets sekretariat og behandling i Lærerutdanningsrådet. Fra 1995 (12.05.1995) gjaldt Lov om universiteter og høgskoler for lærerutdanningen. Lærerutdanningsrådet inngikk i Norgesnettrådet i 1998.

Kilde: Arkivportalen
http://www.arkivportalen.no/fil/RA/no-a1450-01000002961651/no-a1450-01000002961651-3.pdf

01.01.1982 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1997* Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Jf St.prp.nr.32 1996-97 Om etablering av Norgesnettrådet og Innst.S.nr.135 1996-97
(http://www.stortinget.no/inns/inns-199697-135.html)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.