Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1911* Nyopprettelse

Navn: Riksantikvaren
Kort navn: Riksantikv.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Riksantikvaren ble opprettet i 1911 i fortsettelsen av det arbeid Foreningen til norske fortidsminners bevaring begynte i 1844

01.01.1970* Navneendring

Navn: Riksantikvariatet
Kort navn: Riksantikvariatet

01.01.1974* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.07.1988 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Riksantikvaren
Type enhet: Hovedkontor

1. juli 1988 ble Riksantikvaren omorganisert til et direktorat for hele kulturminnevernet. Riksantikvaren fikk dermed forvaltnings-, iverksettende og koordinerende funksjoner. Flere av Riksantikvarens tidligere oppgaver ble delegert til distriktsapparatet.(Jfr. bl.a. St.prp.nr. 11987-88, Miljøverndepartementet)

01.07.1988 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

1. juli 1988 ble Riksantikvaren omorganisert til et direktorat for hele kulturminnevernet. Riksantikvaren fikk dermed forvaltnings-, iverksettende og koordinerende funksjoner. Flere av Riksantikvarens tidligere oppgaver ble delegert til distriktsapparatet.(Jfr. bl.a. St.prp.nr. 11987-88, Miljøverndepartementet)

01.01.1992* Navneendring

Navn: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminnevern
Kort navn: Riksantikvaren

01.01.1997* Navneendring

Navn: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
Kort navn: Riksantikvaren

31.12.2005* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Riksantikvarens distriktsapparat med en ansatt i hhv. Tønsberg, Bergen og Tromsø forsvinner.

01.01.2020 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Om endringene
(kilde: Klima- og miljødepartementet – Høringsnotat)

Endringene gjelder overføring av førstelinje-oppgaver fra Riksantikvaren til nytt folkevalgt regionalt nivå, fortsatt benevnt som fylkeskommunene, fra 1.1.2020.

Stortinget har sluttet seg til at oppgaver og funksjoner på kulturminneområdet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen fra 1.1.2020. Dette er behandlet i Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, jf Innst. 377 S (2015-2016) og i Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf Innst. 385 S (2016-2017). Stortinget har ved behandlingen av disse dokumentene vært enig i at forvaltningen av de fleste automatisk fredete kulturminnene fra før år 1537, overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det samme gjelder forvaltningen av fartøyer med status som "vernet fartøy", de fleste forskriftsfredete eiendommene i statlig eie og de tekniske og industrielle kulturminnene, som inngår i bevaringsprogram under Riksantikvaren.

Riksantikvaren har ansvar for å gjennomføre en samlet nasjonal kulturminnepolitikk, lik forvaltningspraksis og for å sikre at kulturminner av nasjonal verdi ikke går tapt. Riksantikvaren skal rendyrkes som direktorat, noe som er en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring av regionreformen i kulturminneforvaltningen. Direktoratet skal videreutvikle funksjonen som rådgivende og utøvende faginstans og skal utarbeide retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv som skal sikre lik forvaltningspraksis i fylkeskommunen.
___________________________

Se også listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for fra 1.januar 2020:
https://www.riksantikvaren.no/liste-over-kulturminner-og-kulturmiljoer-som-riksantikvaren-skal-ha-forvaltningsansvaret-for-fra-1-januar-2020/


Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-127

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.