Universitetet i Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

93 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 2019 Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild S.
Bokkapittel Universitetet - fra kulturinstitusjon til kunnskapsbedrift? Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Politiske nettverk og den universitetspolitiske arena. Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. Bleiklie, Ivar og Gro Reppen, Marianne Aarre, Nicoline Frølich.
Bokkapittel Reformpolitikk og endring. Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Bilder av universitetene. KRAFTSENTRA; dannelsessentra, urosentra. Hernes, Gudmund
Bok 2019 Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal
Bok 2019 Universitetskamp Tjora, Aksel
Bok 2000 Transforming Higher Education. A Comparative Study. Kogan, Maurice, Marianne Bauer, Ivar Bleiklie og Mary Henkel
Bok 2000 Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker, Agnete Vabø
Bok 1997 Universitetet som beslutningsarena. Reformer ved Universitetet i Oslo Christensen, Tom og Knut Midgaard (red.)
Bok 1996 Distance Education in Norway and Scotland, Experiences and Reflections. Nylehn, George & Anne Marie Støkken, Judith Georg, Børre Nylehn (red.)
Bok 1996 Kunnskap og makt. Norsk høyere utdanning i endring. Bleiklie, Ivar (red.)
Bok 1991 Universitetets idé gjennom tidene og i dag. E.A. Wyller (red.)
Bok 1989 Universitet og samfunn. Festskrift til Magne Lerheim. Lerheim, Magne, Arnfinn Graue og Kjell A. Sælen.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren - En analyse av beslutningsprosessen Søtorp, Maria Hesleskaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Flere akademiske ledelsesideal? En studie av ulike begrunnelser for ledelsesmodellene i universitets- og høyskoleloven etter strukturreformen Nygaard, Magnus Brekke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Internasjonaliseringsstrategier og praksis: En komparativ casestudie av Det juridiske fakultet på UiB og UiO Havn, Christina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Reputation management in Higher Education Institutions: A Comparative Analysis of Public and Private, Norwegian and American Higher Education Institutions. Puntervold, Hanne Annmarie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Den utmerkede utdanningsinstitusjon" - En fler-casestudie av omdømmehåndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren. Nygård, Daniel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Konsensus eller interessekamp? Sammensetning og tildelingsmønstre i programstyrene til Norges Forskningsråd: en kvantitativ analyse av governance i norsk forskningspolitikk Bjerke, Christian Hemmestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Bindetegnsuniversitetene - en studie av kvalitetsbegrepets rolle i universitetenes profilering og posisjonering i det nye universitetslandskapet Golmen, Karen Oldervik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Universitet og marked – Innovasjon og byråkrati Halhjem, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kvalitetsreformen: en prosesstudie relatert til tidligere reformer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Hem, Trond Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Universitetet i Oslo - fra kunnskapsborg til kunnskapstorg? - en studie av organisasjonsutvikling ved Universitetet i Oslo med bakgrunn i effektiviseringsprosjektet. Johnsrud, Anne-Sofie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Gradssemesteret ved UiO: en prosess-studie av opprettelsen. Nilsen, Martin M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Mellom sentral styring og lokal autonomi. En case-studie av opprettelsen av et felles hovedfagstilbud for helsefagene. Ratikainen, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Ulikhetens reproduksjon? En studie av effektivitetsdebatten på den universitetspolitiske arena i Norge og Frankrike. Rikstad, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 "Europeisering" av universitetet: fullt og helt - eller stykkevis og delt : hvordan Universitetet i Oslo har respondert på fremveksten av en forsknings- og en utdanningspolitikk i EU-regi Olsen, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Reformer i universitetssektoren 1989 - 1995. - En organisasjonsteoretisk analyse. Styrk Hansen, Lise Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Striden om utbyggingen av Universitetet på Blindern. Med hovedvekt på perioden 1945-50. Westgaard, Ellen Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi. Lidtun, Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Styringsproblemer i en desentralisert heterogen institusjon. Forsøk på omfordelinger av ressurser ved universitetet i Oslo. Langfeldt, Liv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Avtalefestet medbestemmelse ved Universitetet i Oslo. En analyse av konflikten omkring, innholdet i, og konsekvensene av særavtalen fra 1982. Klæboe, Kjersti Christina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Den hensiktsmessige ernæringspolitikken. Prosessen fram til stortingsmeldingen om norsk ernærings- og matforsyningspolitikk. Hansen, Ranveig Isdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Orgnisasjonsreformer ved Universitetet i Oslo i 1980-årene. Gornitzka, Åse
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Universitetsdemokrati og bedriftsdemokrati. Om reformene ved Universitetet i Oslo 1967-1977, med vekt på studentstriden om valgordning. Auråker, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Kollegiestyre, byråkrati og personaldemokrati. Organisatoriske endringer ved Universitetet i Oslo i etterkrigstiden. Norder, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Forskningsorganisering og samfunnsplanlegging. En case-studie av den politiske prosess i tilknytning til St.meld.nr. 35, 1975-76 om forskningens finansiering og organisering. Skytterholm, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Interesser og informasjon - organisering av informasjonsstrømmer som forklaringsvarieabel og virkemiddel på legemiddelområdet. Jensen, Thor Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Prosesser og konsekvenser. En studie av sammenheng mellom beslutningsprosess, opptaksregler og rekrutteringsmønster i Det medisinske studium 1960-70. Sætren, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 The location of Norwegian district colleges and universities. (magisteravhandling) Stava, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Universitetspolitikken 1950-1970. Rasjonaliseringen av Universitetet. (Magistergradsavhandling). Stjernø, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve Universitetets liberalitet. Slagstad, Rune
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Notat 2004 Institutional Conditions and the Responsibilities of Universities. Bleiklie, Ivar
Notat 2004 Internationalization at Norwegian Universities and Colleges after the Quality Reform. Tjomsland, Marit
Notat 2004 Taking Power from Knowledge A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot, Katarina Østergren.
Notat 2003 Changing Government Contol in Norway: High Civil Service, Universities and Prisons. Bleiklie, Ivar og Per Lægreid, Marjoleine H. Wik.
Notat 2001 Changing Knowledge Regimes. And Public Support of Higher Education. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot
Notat 2000 Educating for Citizenship. Repport submitted to the Working Party "Universities as sites of citizenship". Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Kvalitet og fristilling. Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1999 University and Democracy. Bleiklie, Ivar
Notat 1999 Policy Regimes and Policy Change. Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Notat 1997 Policy Regimes and Policy Design - a Dynamic Network Approach. The cases of higher education in England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1996 Høgre utdanning og studentkarrierer etter 1980. Lindbekk, Tore
Notat 1996 Reform and Change in the Higher Education System. Bleiklie, Ivar
Notat 1996 Rendering unto Caesar. On Implementation Strategies in Academia. Bleiklie, Ivar
Notat 1995 The Politics of Higher Education Reform. Bleiklie, Ivar
Notat 1995 Policy Arenas, Networks and Higher Education Reform. The Cases of England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1995 Produksjon og effektivitet i universitetsinstitutter. Sandal, Knut
Notat 1995 Merging Departments. Vabø, Agnete
Notat 1994 The Institutionalization of Industrial Administration in Norway 1950 - 1990: Consequences of Engineering-Domination for Education in Business Administration. Byrkjeflot, Haldor og Tor Halvorsen
Notat 1994 The New Public Management and the Pursuit of Knowledge. Bleiklie, Ivar
Notat 1994 From Individual Pursuit to Organized Enterprise: Norwegian Higher Education Policy and the Graduate Curriculum. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker
Notat 1994 The Politics of University Governance: Scandinavian Experiences 1960 - 1980. Bleiklie, Ivar
Notat 1993 University Reform Policy: Preliminary notes about Recent Reforms in Norway and Sweden. Bleiklie, Ivar
Notat 1993 Lederrollen ved universitetene. Bleiklie, Ivar
Notat 1993 Internationalizing of higher education in Norway: development and perspectives. Ramseng, Øystein Aasen
Notat 1992 Utdanningssystemet som styringsarena: Forslag til forskningsprogram. Bleiklie, Ivar
Rapport 2020 NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Helga Aune (leder), Irene Dahl Andersen, Sofie Carlsen Bergstrøm, Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Dag Olav Hessen, Stine Jørgensen, Kjell Magne Mælen, Haakon Riekeles, Britt Elin Steinveg og Karl Harald Søvig
Rapport 2020 Universitets- og høyskolerapporten. Forskningsrådet og finansiering av forskning i UH-sektoren
Rapport 2019 Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014 Solberg, Espen; Schwach, Vera; Aksnes, Dag W.; Børing, Pål
Rapport 2019 FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017 Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja
Rapport 2017 Norwegian Polar Research and Svalbard Research: Publication Analysis Aksnes, Dag W.
Rapport 2016 The humanities in Norway: research, research organisation and external engagement Gulbrandsen, Magnus
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2011 NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem Jan Fagerberg (leder), Gry Agnete Alsos, Marianne Andreassen, Ådne Cappelen, Inge Jan Henjesand, Astrid Lægreid, Curt Rice, Agnar Sandmo, Randi Søgnen
Rapport 2008 NOU 2008: 3 Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning Steinar Stjernø (leder), Irene Dahl Andersen, Marianne Andreassen, Peter Arbo, Agneta Bladh, Kirsti Kolle Grøndahl, Marianne Harg, Peter Maassen, Jens Maseng, Ernst Nordtveit, Kathrine Skretting og Katrine Elida Aaland
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene. Dokument nr. 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2003 NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Anders Rysdal (leder), Rigmor Austgulen, Arne Benjaminsen, Camilla Brautaset, Nils-Henrik M. von der Fehr, Jan Grund, Monika Hestad, Bjarne Kvam, Inger Johanne Pettersen, Vidar Oma Steine
Rapport 2002 Mytedannelser i endringsprosesser i akademiske institusjoner. Vabø, Agnete
Rapport 2000 NOU 2000: 14 Frihet med ansvar Om høgre utdanning og forskning i Norge Ole Danbolt Mjøs (leder), Tora Aasland (nestleder), Hilde Gunn Bjelde, Knut Brautaset, Signe Kjelstrup, Kari Kjenndalen, Bjarne Kvam, Ole Henrik Magga, Victor Norman, Kåre Rommetveit, Anne Rygg, Turid Karlsen Seim, Sven Erik Skønberg, Ivar Strand, Rune Sørensen, Gerd Liv Valla, Per Olaf Aamodt
Rapport 1996 Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim
Rapport 1994 Universitetet og samfunn: Et spenningsforhold sett i lys av yrkesrettingsprosessen. Vabø, Agnete
Rapport 1961 Oversikt over stillinger ved universiteter og høgskoler under Kirke- og undervisningsdepartementet den 30/6 1959 og 30/ 6 1961. Arnesen, Anne-Marie
Tidsskriftsartikkel 2000 Policy Regimes and Policy Change: Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1999 The University, the State, and Civil Society. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1998 Justifying the Evaluative State: New Public Management ideals in higher education. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1994 Norwegian and Swedish Graduate Reform Policies. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1994 From Individual Pursuit to Organised Enterprise: Norwegian Higher Education Policy and the Post Graduate Curriculum. Bleiklie, Ivar & Roar Høstaker
Tidsskriftsartikkel 1993 Norsk og svensk universitetspolitikk. Bleiklie, Ivar