Riksarkivet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 73 59 132 69 47 116 4 12 16
2011 76 64 140 70 53 123 6 11 17
2012 85 65 150 81 53 134 4 12 16
2013 88 77 165 81 67 148 7 10 17
2014 91 76 167 84 63 147 7 13 20
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 48 46 47 47 47 47 43 45
2011 49 48 48 49 48 48 49 49 49
2012 48 47 48 48 48 48 43 45
2013 49 46 48 48 47 48 53 41 46
2014 49 47 48 49 48 48 58 45 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

25.03.1904* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Arkivvesenet
Type enhet: Hovedkontor

01.07.1955 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Forsvarets arkiv ble nedlagt 1.7.1955 og arkivdepotene overført til Riksarkivet

01.01.1987* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1991* Består via innlemming

01.01.1999* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Da Arkivloven av 4. desember 1992 trådte i kraft i 1.1. 1999 fikk Arkivverket forskriftsmyndighet. I forbindelse med innføring av arkivloven overtok også Arkivverket en del standardiseringsoppgaver fra Statskonsult knyttet til styring og forvaltning av digital dokumentasjon i offentlig sektor.

____________________

Som faglig forvaltningsorgan fører Riksarkivaren tilsyn med arkivarbeidet i statlig og kommunal virksomhet, og Riksarkivarens fullmakter og arkivskaperne sine plikter er nå forankret i arkivloven, som tok til å gjelde 1. januar 1999.

Alle statlige organ har avleveringsplikt til Arkivverket, mens alle kommuner har plikt til selv å bevare de eldre arkivene sine.

01.11.2016 Består via omorganisering

Arkivverket omorganiseres fra en geografisk organisasjonsstruktur til en funksjonell struktur. En vesentlig effekt av dette er at hverken Riksarkivet eller Statsarkivene er organisatoriske enheter, men er mer å betrakte som arbeidssteder. Oppgavene løses nasjonalt, og så er det noen få tjenester som er stedbundet, som frembringing av fysisk arkivmateriale som gjøres tilknyttet materialets plassering.

Funksjonsinndeling:
- Strategi og styring
- Kommunikasjons og formidling
- Innovasjon
- Forvaltning
- Publikum
- Norsk Helsearkiv
- Interne tjenester
- Samisk arkiv

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.