Norges brannskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1942* Nyopprettelse

Navn: Norges brannskole
Kort navn: Norges brannskole
Tilknytningsform: Kommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet: Kommuner
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ble etablert i 1942 på Oslo hovedbrannstasjon. Flyttet til Grorud i 1968. Nasjonalt kompetansesenter for utdanning av landets brann- og feierpersonell.
Internett: www.nbsk.no

Historiske hovedtrekk
Allerede i 1928 ble det lagt fram forslag om å etablere utdanning for brannfunksjonærer. Det ble opprettet et utvalg som etter en tid kunne legge fram et forslag til innhold og gjennomføring. Framlagte forslag ble i tur og orden forkastet i de påfølgende år - samtidig som nye utvalg ble nedsatt. Etter flere års feilslått utredning konkluderte man med at det var behov for en egen skole.

1942: Etablering – Oslo hovedbrannstasjon
Den første spede etableringen av Norges brannskole startet i årene 1942-43. Oslo brannvesen og Norges Brandkasse gikk på denne tiden sammen om å etablere et utdanningstilbud. Årsbudsjettet for virksomheten var de første to årene kr. 2.000,-. Skolen lå på hovedbrannstasjonen i Oslo, og den ble fra starten ledet av Kai Isidor Nielsen. Navnet ble Norges Brannskole

1949: Feierutdanningen legges til brannskolen

Fra 1968 overtok staten driften av brannskolen.

1.juli 1969 ble skolen flyttet til Trondheimsveien på Grorud.

I 1990 ble det besluttet at skolen skulle flyttes til Tjeldsund kommune i Nordland. Flyttingen blir gjennomført fra 1. mai 1993. Skolen har også regionale anlegg i Borre og i Haugesund.

Norges brannskole flyttet inn i anleggene til tidligere Nordnorsk opplæringssenter for oljepersonell (NNO) på Fjelldal. Virksomheten til NNO, som ble etablert i 1979, ble videreført gjennom Markedsavdelingen ved Norges brannskole. Etter en utbygging til vel 40 millioner kroner, ble Norges brannskole offisielt åpnet 19. oktober 1994. Markedsavdelingen opphørte med virkning fra 1.1.1997. Skolen har etter dette blitt omorganisert, og en egen drift- og vedlikeholdsavdeling ble gjennom denne prosessen opprettet.

01.01.1968* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Fra 1968 overtok staten driften av brannskolen.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.05.1993 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1852 Tjeldsund
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I 1990 ble det besluttet at skolen skulle flyttes til Tjeldsund kommune i Nordland. Flyttingen blir gjennomført fra 1. mai 1993.

Norges brannskole overtok og flyttet inn i anleggene til tidligere Nordnorsk opplæringssenter for oljepersonell (NNO) på Fjelldal. Virksomheten til NNO, som ble etablert i 1979, ble videreført gjennom Markedsavdelingen ved Norges brannskole. Etter en utbygging til vel 40 millioner kroner, ble Norges brannskole offisielt åpnet 19. oktober 1994.

01.01.2002 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

1.januar 2002 blir ansvaret for Norges brannskole overført fra KUF til AAD. Dermed får brannskolen en faglig forankring i det departement som har det overordnede ansvaret for brannvern.

01.01.2003 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Virksomheten legges administrativt inn under Direktoratet for brann- og elsikkerhet fra 1.1.2003
_______________________________________________________________________________________

I saldert budsjett 2018 er det løyvd 27,2 mill. kroner til å etablere ny fagskule for brann- og redningspersonell ved Noregs brannskule i Tjeldsund kommune i Nordland.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 139,1 millioner kroner til etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund. Regjeringens forslag til bevilgning vil sikre at bygging av nødvendig ny infrastruktur ved dagens Norges brannskole kan starte opp i 2021. Byggeprosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2023.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.