Agder ingeniør- og distriktshøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1967* Nyopprettelse

Navn: Sørlandets tekniske skole
Kort navn: SØTS
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet: Fylkeskommuner
Tilhører gruppe : Ingeniørhøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1001 Kristiansand

Agder ingeniør- og distriktshøgskole er en tidligere distriktshøgskole og høgskole for ingeniørutdanning. Skolen ble etablert i Grimstad i 1967 som Sørlandets tekniske skole (SØTS). Den ble i 1994 en del av Høgskolen i Agder, fra 2007 Universitetet i Agder.

Skolen var først eid av Vest-Agder og Aust-Agder fylker; fra 1977 overtok staten eierskapet, og høgskolen skiftet navn til Agder ingeniør- og distriktshøgskole.

Agder maritime høgskole i Arendal, ble innfusjonert i 1990, og Statens gartnerskole Dømmesmoen ble innfusjonert i 1991.

Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Agder_ingeniør-_og_distriktshøgskole)

01.01.1977* Navneendring

Navn: Agder ingeniør- og distriktshøgskole
Kort navn: AID

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Tidligere fylkeskommunal teknisk fagskole. Drives av staten fra 1.1.1977 som regional høgskole.

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)

I 1961 avga en komite oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet en innstilling om en nyordning av utdannelsen ved de tekniske skoler. I innstillingen ble det foreslått å utvide utdanningstida fra 1 til 3 år (2 år for studenter med real/naturfagartium. Nyordningen ble gjennomført fra 1962. Gymnasutvalget som avga sin innstilling i 1967, Skolekomiteen av 1965 og Videreutdanningskomiteen (Ottesenkomiteen) drøftet alle organisering av den tekniske utdanningen i Norge. Det samme gjorde et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere samordningen av teknisk utdanning og som avga sin innstilling i 1974. Resultatet av disse utredningene ble at de tekniske skolene i 1977 overført fra fylkeskommunene til staten samtidig som de fikk betegnelsen ingeniørhøgskoler.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Agder maritime høgskole

Agder maritime høgskole ble nedlagt 1.1.1990 og virksomheten ble overtatt av Agder ingeniør- og distriktshøgskole - AID.

Agder maritime høgskole ble opprettet 1.8.1983 som fylkeskommunal høgskole. Tidligere lå utdanningen under Arendal maritime tekniske skole, Sjømannsskolen. Fra 1983 ble den høyere utdanningen ved Sjømannsskolen skilt ut som egen høgskole. Skolen ble statlig fra 1.1.1988.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Statens gartnerskole, Dømmesmoen fusjoneres fra 1.1.1991 med Agder ingeniør- og distriktshøgskole -AID, avdeling Dømmesmoen. Under Agder ingeniør- og distriktshøgskole fram til 31.7.1994. Heter fra da av Institutt for naturforvaltning, HiA, Dømmesmoen, og sorterer under Avdeling for miljø- og naturforvaltning ved Høgskolen i Agder.

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Agder.
_________________________________________

Noen sentrale historiske dokumenter i oppbyggingen av den statlige høgskolesektoren i forkant av Reform 94:
1965: Videreutdanningskomiteen (Ottosen-komiteen)
1968: St prp nr 136 (1968-69) Om prøvedrift med distriktshøgskolar
1973: St meld nr 17 (1974-75) Om den videre utbygging og organisering av høgre utdanning
1988: NOU 1988: 28 Med viten og vilje (Hernesutvalget)
1991: St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke.
Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren
_________________________________________

Nærmere om reformen i 1994:
Med St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke og Stortingets tilslutning til forslagene i meldingen, jf Innst S nr 230 (1990-91), ble det trukket opp prinsipper og utviklingslinjer for politikken framover på de mest sentrale områdene innenfor høyere utdanning i Norge.

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 40 (1990-91) ble de regionale høgskolestyrene satt til å utrede framtidig høgskolestruktur innenfor sin region, i nært samarbeid med høgskolene. Utredningene ble våren og høsten 1992 drøftet i møter mellom høgskolene, høgskolestyrene og departementet.

7. mai 1993 ble det vedtatt i statsråd at de 98 regionale høgskolene skulle omorganiseres til 26 nye institusjoner i høgskolesektoren. Sammenslåingen omfatter de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskoler. Dette er den største reformen i norsk høyere utdanning noensinne.

Den nye organiseringen skulle tre i kraft fra 1. august 1994. De nye høgskolene skulle organiseres etter faglige kriterier, men også geografiske forhold skulle tillegges vekt. Avdelingsinndelingen skulle være rammen for drift av de enkelte utdanningstilbud.

Den 1. august 1994 ble 98 regionale høgskoler slått sammen til 26 statlige høgskoler, med fastsettelse av avdelingsinndelinger og administrasjonsordning ved hver av høgskolene. De regionale høgskolestyrene ble formelt nedlagt, og nye institusjonsstyrer var på plass fra samme tidspunkt. Styringsordningene for de nye statlige høgskolene ble fastsatt midlertidig etter de prinsippene som nåværende lov om universiteter og høgskoler bygger på.

Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.