Statlige musikkonservatorier

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.05.1980* Nyopprettelse

Navn: Statlige musikkonservatorier
Kort navn: Statlige musikkonservatorier
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Fra 1.5.1980 ble Bergen musikkonservatorium og Nordnorsk musikkonservatorium (Tromsø) formelt overtatt av staten. Personalet er fra samme tidspunkt gitt tilsetting som statstjenestemenn.

2 stk:
- Bergen musikkonservatorium
- Nordnorsk musikkonservatorium

Senere kommer også:
- Trøndelag musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten i januar 1986
- Agder musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988
- Buskerud musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988
- Rogaland musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988
- Østlandets musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988

For øvrig går Buskerud musikkonservatorium inn som avdeling under Østlandske musikkonservatorium ca 1992.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Musikkonservatoriene går inn delvis i de nye høgskolene (fra 1.8.1994), delvis til andre utdanningsinstitusjoner (i løpet av 1995-96);
- Nordnorsk musikkonservatorium legges under Høgskolen i Tromsø
- Trøndelag musikkonservatorium legges først inn under Høgskolen i Sør-Trøndelag (1.8.1994) og deretter under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (1.1.1996)
- Bergen musikkonservatorium legges først inn under Høgskolen i Bergen (1.8.94) og deretter inn under Universitetet i Bergen (1.8.1995) som følge av opprettelsen av Grieg-akademiet under UiB
- Rogaland musikkonservatorium legges inn under Høgskolen i Stavanger
- Agder musikkonservatorium legges inn under Høgskolen i Agder
- Østlandets musikkonservatorium legges først inn under Høgskolen i Oslo (1.8.1994) og deretter inn under Norges Musikkhøgskole (1.1.1996)

Annen aktuell info:
I Kgl.res. av 7. mai 1993 (om de nye høgskolene fra 1. august 1994 står det bl.a: «Stortinget har ved behandlingen av St.meld.nr.40 (1990-91) Fra visjon til virke - Om høgre utdanning, jf. Innst.S.nr.230 (1990-91), sluttet seg til at de regionale høgskolene skal organiseres som færre og større høgskolesentre innen et Norgesnett for høgre utdanning og forskning. Ordningen med regionale høgskolestyrer felles for høgskolene i en region skal avvikles, og høgskolesentrene vil få egne styrer.
Stortinget hadde ved behandlingen av budsjettet for 1993 ikke merknader til departementets planleggingsforutsetning om at alle høgskoler innenfor samme by eller kommune skal organiseres innenfor rammen av én institusjon, og godkjente at departementet kan avgjøre hvilke høgskoler som skal gå sammen»

_________________________________________

Noen sentrale historiske dokumenter:
1965: Videreutdanningskomiteen (Ottosen-komiteen)
1968: St prp nr 136 (1968-69) Om prøvedrift med distriktshøgskolar
1973: St meld nr 17 (1974-75) Om den videre utbygging og organisering av høgre utdanning
1988: NOU 1988: 28 Med viten og vilje (Hernesutvalget)
1991: St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke.
Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren
_________________________________________

Nærmere om reformen i 1994:
Med St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke og Stortingets tilslutning til forslagene i meldingen, jf Innst S nr 230 (1990-91), ble det trukket opp prinsipper og utviklingslinjer for politikken framover på de mest sentrale områdene innenfor høyere utdanning i Norge.

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 40 (1990-91) ble de regionale høgskolestyrene satt til å utrede framtidig høgskolestruktur innenfor sin region, i nært samarbeid med høgskolene. Utredningene ble våren og høsten 1992 drøftet i møter mellom høgskolene, høgskolestyrene og departementet.

7. mai 1993 ble det vedtatt i statsråd at de 98 regionale høgskolene skulle omorganiseres til 26 nye institusjoner i høgskolesektoren. Sammenslåingen omfatter de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskoler. Dette er den største reformen i norsk høyere utdanning noensinne.

Den nye organiseringen skulle tre i kraft fra 1. august 1994. De nye høgskolene skulle organiseres etter faglige kriterier, men også geografiske forhold skulle tillegges vekt. Avdelingsinndelingen skulle være rammen for drift av de enkelte utdanningstilbud.

Den 1. august 1994 ble 98 regionale høgskoler slått sammen til 26 statlige høgskoler, med fastsettelse av avdelingsinndelinger og administrasjonsordning ved hver av høgskolene. De regionale høgskolestyrene ble formelt nedlagt, og nye institusjonsstyrer var på plass fra samme tidspunkt. Styringsordningene for de nye statlige høgskolene ble fastsatt midlertidig etter de prinsippene som nåværende lov om universiteter og høgskoler bygger på.

Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.