Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

69 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Universitetet - fra kulturinstitusjon til kunnskapsbedrift? Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Politiske nettverk og den universitetspolitiske arena. Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. Bleiklie, Ivar og Gro Reppen, Marianne Aarre, Nicoline Frølich.
Bokkapittel Reformpolitikk og endring. Bleiklie, Ivar
Bok 2015 1814 - 2014 Kunnskapsdepartementets historie Helsvig, Kim Gunnar
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2000 Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker, Agnete Vabø
Bok 2000 Transforming Higher Education. A Comparative Study. Kogan, Maurice, Marianne Bauer, Ivar Bleiklie og Mary Henkel
Bok 1996 Kunnskap og makt. Norsk høyere utdanning i endring. Bleiklie, Ivar (red.)
Bok 1996 Makt og interesser. Styring og forhandlingssystem i skolesektoren. Lauvdal, Torunn
Bok 1993 Desentralisering - løsning eller oppløsning: søkelys på norsk skoleutvikling og utdanningspolitikk. Karlsen, Gustav E.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Demografiske endringer i Kunnskapsdepartementet 1973-2013 En kvantitativ organisasjonsteoretisk analyse av utvikling over tid Skogvoll, Sigurd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Organisatorisk utvikling i den statlige utdanningsadministrasjonen 1947-2014 - Med hovedvekt på beslutningsprosessen i forkant av Utdanningsdirektoratets opprettelse i 2004 Ophaug, Marte Hoel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kvalitetsreformen: en prosesstudie relatert til tidligere reformer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Hem, Trond Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 "…Toppen av et isfjell? Om oppmerksomhet mot samiske spørsmål i to departementer" Josefsen, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Lederskap i reorganiseringsprosesser. -Entreprenørskap, forhandling, hykleri eller statsmannskunst? En teoretisk fortolkende studie. Lie, Jon Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. - en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge. Grønlund, Tove Ingjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Smi mens jernet er varmt! : en beslutningsteoretisk studie av etableringen av Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Jensen, Britt-Laila
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 6-åringer i skolen - frigjøring eller disiplinering? Fjeldstad, Karianne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Mellom sentral styring og lokal autonomi. En case-studie av opprettelsen av et felles hovedfagstilbud for helsefagene. Ratikainen, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Ulikhetens reproduksjon? En studie av effektivitetsdebatten på den universitetspolitiske arena i Norge og Frankrike. Rikstad, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Rektors handlingsrom i Den Norske Grunnskolen. Tuastad, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'. En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge. Loga, Jill Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Demokratisering eller rehierarkisering? En analyse av prosessen bak den generelle læreplanen av 1993. Birknes, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra skolesjef til «sjef»? Den sosiale formingen av skolesjefposisjon i det norske skolepolitiske landskap. Farsund, Marit Cecilie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Reformer i universitetssektoren 1989 - 1995. - En organisasjonsteoretisk analyse. Styrk Hansen, Lise Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Organiseringen av den norske og svenske undervisningsektoren. Bay, Petter Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Innordning av fagkyndighet: reorganisering av den sentrale utdanningsadministrasjonen først på nittitallet. Kristiansen, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Reorganiseringsprosessen av forskningsrådsstrukturen. En studie av omorganiseringsprosessen på det forskningsstrategiske området. Mathiesen, Arthur Gutzeit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi. Lidtun, Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Norgesnettet fra visjon til virke. En organisasjonsteoretisk analyse av den sentrale norgesnettprosessen samt prosess, implementering og evaluering ved Høgskolen i Volda. Reitan, Christine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Prosess og struktur: Reorganiseringen av den sentrale utdanningsadministrasjonen 1988 -93. Klausen, Jan Erling
Notat 2001 Desentralisering og desektorisering: endrede betingelser for kommunal innflytelse i skolen? Helgøy, Ingrid
Notat 2001 Changing Knowledge Regimes. And Public Support of Higher Education. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot
Notat 2000 Kvalitet og fristilling. Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1999 Betydningen av den historiske arv i 1990-tallets skolereformer. Helgøy, Ingrid
Notat 1999 University and Democracy. Bleiklie, Ivar
Notat 1999 Policy Regimes and Policy Change. Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Notat 1998 Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse. Fimreite, Anne Lise og Dag Øyvind Lotsberg
Notat 1997 Policy Regimes and Policy Design - a Dynamic Network Approach. The cases of higher education in England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1996 Høgre utdanning og studentkarrierer etter 1980. Lindbekk, Tore
Notat 1996 Reform and Change in the Higher Education System. Bleiklie, Ivar
Notat 1996 Rendering unto Caesar. On Implementation Strategies in Academia. Bleiklie, Ivar
Notat 1995 The Politics of Higher Education Reform. Bleiklie, Ivar
Notat 1995 Policy Arenas, Networks and Higher Education Reform. The Cases of England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1995 Informasjonsfunksjonen i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet : forslag til organisering.
Notat 1994 The New Public Management and the Pursuit of Knowledge. Bleiklie, Ivar
Notat 1994 From Individual Pursuit to Organized Enterprise: Norwegian Higher Education Policy and the Graduate Curriculum. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker
Notat 1993 University Reform Policy: Preliminary notes about Recent Reforms in Norway and Sweden. Bleiklie, Ivar
Notat 1992 Utdanningssystemet som styringsarena: Forslag til forskningsprogram. Bleiklie, Ivar
Notat 1992 Utdanningsreform med tidlegare skulestart. Notat til utval oppnemnd av Regjeringa 29.mai 1992. Haug, Peder
Notat 1992 Utdanningspolitikk og forsking i spenningsfeltet mellom sentrale målsettingar og lokal styring. Haug, Peder
Rapport 1999 Lærerutdanningen under høgskolereformen. Michelsen, Svein, Jorunn Dahl og Anne Dåsvatn Homme.
Rapport 1998 Kartlegging og analyse av ressursbruken i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Antonsen, Asbjørg Harstad
Rapport 1998 Forvaltningspolitikk og faktiske endringer. En studie av faktiske endringer i Justisdepartementet og i departementene på kirke- og undervisningsområdet, og begrunnelsene for disse, i årene 1947-1995. Mathisen, Bjørn
Rapport 1997 NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemementet
Rapport 1996 Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari
Rapport 1994 Universitetet og samfunn: Et spenningsforhold sett i lys av yrkesrettingsprosessen. Vabø, Agnete
Rapport 1994 Formulering og realisering av utdanningspolitikk : om det politiske arbeidet med å innføre skulefritidsordningar og skule for 6-åringar. Haug, Peder
Rapport 1991 Styringsordning for regionale høgskoler: en utredning for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Bakken, Anne-Lise og Einride Hveding.
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2000 Policy Regimes and Policy Change: Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1999 The University, the State, and Civil Society. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1998 Justifying the Evaluative State: New Public Management ideals in higher education. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1995 Formulering av utdanningspolitikk. Haug, Peder
Tidsskriftsartikkel 1994 Norwegian and Swedish Graduate Reform Policies. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1993 Norsk og svensk universitetspolitikk. Bleiklie, Ivar