Universitetet i Stavanger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 460 440 900 374 321 695 86 119 205
2006 461 454 915 373 331 704 88 123 211
2007 471 510 981 373 374 747 98 136 234
2008 489 526 1015 393 391 784 96 135 231
2009 551 558 1109 428 419 847 123 139 262
2010 511 547 1058 404 424 828 107 123 230
2011 516 556 1072 404 416 820 112 140 252
2012 542 560 1102 417 441 858 125 119 244
2013 545 569 1114 415 450 865 130 119 249
2014 562 599 1161 426 473 899 136 126 262
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 48 46 47 47 46 47 51 46 48
2006 48 46 47 48 46 47 50 47 48
2007 48 46 47 47 45 46 50 48 49
2008 48 45 47 48 45 46 50 47 48
2009 47 45 46 47 45 46 48 47 47
2010 48 46 47 47 45 46 51 47 49
2011 48 46 47 47 46 46 51 46 48
2012 48 46 47 47 46 46 51 46 49
2013 48 46 47 48 46 47 50 47 49
2014 48 46 47 47 46 46 51 48 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2002 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001).

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2002 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2005 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskolen i Stavanger blir universitet
Høgskolen i Stavanger får universitetsstatus fra 1. januar 2005. Det ble vedtatt i statsråd 29.10.2004 og Norge får dermed sitt femte universitet.

Tidligere ble opprettelser av nye universitet vedtatt i Stortinget. Høgskolen i Stavanger er den første høyskolen som er godkjent som universitet etter at det i 2002 ble åpnet for at høyskoler kan bli universitet hvis kriterier fastsatt i lov om universitet og høgskoler er oppfylt.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som er et uavhengig faglig organ under UFD, som har vurdert søknaden fra Høgskolen i Stavanger om å bli universitet. På bakgrunn av at institusjonen holder et tilstrekkelig høyt nivå, har NOKUT gitt positiv tilrådning til departementet. Kriteriene som Høgskolen i Stavanger har oppfylt er blant annet godkjenning av fire doktorgradsprogrammer, der to skal være av betydning for regionale virksomheters verdiskapning. Fagområdene skal samtidig ha nasjonal betydning.
Kilde: Pressemelding Nr.: 076, UFD
(http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/045071-070193/dok-bu.html)

01.01.2005* Navneendring

Navn: Universitetet i Stavanger
Kort navn: UiS

01.01.2009 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Arkeologisk museum del av UiS
Fra 1.1.2009 overføres Arkeologisk museum (AmS) (under Kirke- og kulturdepartementet) til Universitetet i Stavanger (under Kunnskapsdepartementet). Museet blir dermed en del av Universitetet i Stavanger.
Museet blir universitetsmuseum knyttet til UiS. AmS har mange av de samme oppgavene som de andre unisersitetsmuseene og organisering under UiS vil fremme faglig samarbeid mellom AmS og universitetsmuseene, og det vil kunne styrke alle de seks museene, jf. St.prp.nr. 2008-09.
Se også omtale på UiS sine nettsider der endringen omtales som en sammenslåing (http://www.uis.no/nyheter/article13372-12.html).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.