Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2000 Ny via omorganisering

Navn: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
Kort navn: Læringssenteret
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Læringssenteret er etablert med virkning fra 1. september 2000. Grunnlaget for etableringen er Stortingets tilslutning til St. prp. nr. 38 (1999-2000) Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling.
Oppgaver og ansatte fra Nasjonalt læremiddelsenter og Eksamenssekretariatet ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus (SUE) er overført til Læringssenteret, sammen med utviklingsoppgaver og ansatte fra Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring i Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet. KUF er nå organisert i en Opplæringsavdeling og en Avdeling for analyse og internasjonalt arbeid.
En sentral oppgave for Læringssenteret skal være å styrke den innsatsen som skjer lokalt for å utvikle kvaliteten på opplæringen i skoler og lærebedrifter.
Internett: www.ls.no.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2003* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) signaliserte departementet at man på bakgrunn av blant annet nasjonale satsinger på etter- og videreutdanning ville nedlegge Statens lærerkurs. Utdannings- og forskningsdepartementet gikk inn for at noen av midlene som Statens lærerkurs har rådet over, i stedet ble overført til Læringssenteret. Statens lærerkurs ble nedlagt 31.12.2002.

14.06.2004 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

15.6.2004 ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring etablert ved en sammenslåing av Læringssenteret og Statped (det statlige spesialpedagogiske støttesystemet). I tillegg ble enkelte forvaltningsoppgaver og ansatte fra UFD overført til det nye direktoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.