Universitets- og høgskolerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

08.05.2000 Ny via sammenslåing

Navn: Universitets- og høgskolerådet
Kort navn: UHR
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

UHR er ein samanslutning av Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet (etablert 1995 i kjølvannet etter de nye fusjonerte høgskolene). Rådet er eit fellesorgan for statlege institusjonar innanfor høgre utdanning. Formålet er å utvikle og fremme forsking og høgre utdanning innanfor ein nasjonal forskings- og utdanningspolitikk. UHR skal fremme koordinering og arbeidsdeling innanfor universitets- og høgskolesektoren og overfor andre nasjonale aktørar. Universitets- og høgskolerådet blir leia av eit representantskap og eit styre. Representantskapet er sett saman av faste representantar for medlemsinstitusjonane, Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion. Representantskapet vedtek budsjett og kontingent, og godkjenner rekneskap for drifta av UHR. Styret har ansvaret for verksemda til rådet innanfor dei rammene som er fastsette av representantskapet. Styret legg fram årsmelding, samt rekneskap og budsjett for verksemda. Dokumenta blir kontrollert av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.
Internett: www.uhr.no

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2005* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Jf. endringer av UHRs formelle rolle og organisasjonsform.

Frem til 2005 omfattet Universitets- og høgskolerådet bare statlige institusjoner. I 2005 ble to private høyere utdanningsinstitusjoner medlem av UHR. Vedtektene i UHR ble endret slik at dette ble mulig. Kravet er at institusjonene skal være institusjonsakkreditert av NOKUT som høyere utdanningsinstitusjoner.
Kilde: Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Universitets-_og_h%C3%B8gskoler%C3%A5det)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.