Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 35 32 67 19 10 29 16 22 38
1997 33 27 60 13 6 19 20 21 41
1998 39 29 68 16 8 24 23 21 44
1999 40 31 71 18 10 28 22 21 43
2000 41 36 77 18 11 29 23 25 48
2001 43 37 80 19 13 32 24 24 48
2002 50 38 88 21 12 33 29 26 55
2003 42 43 85 20 18 38 22 25 47
2004 43 43 86 21 15 36 22 28 50
2005 45 47 92 24 15 39 21 32 53
2006 48 44 92 26 13 39 22 31 53
2007 49 44 93 27 18 45 22 26 48
2008 53 54 107 24 26 50 29 28 57
2009 59 51 110 28 26 54 31 25 56
2010 49 56 105 24 29 53 25 27 52
2011 49 57 106 26 26 52 23 31 54
2012 51 60 111 25 29 54 26 31 57
2013 55 59 114 28 30 58 27 29 56
2014 55 60 115 29 33 62 26 27 53
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 46 47 47 45 46 46 47 48 47
1997 46 49 47 46 49 47 46 49 48
1998 45 49 47 44 48 45 46 49 48
1999 46 48 47 44 49 46 48 48 48
2000 47 47 47 45 48 46 49 47 48
2001 48 45 47 46 44 45 50 45 48
2002 48 45 47 46 45 45 50 45 48
2003 47 45 46 44 43 44 49 46 48
2004 46 45 46 44 44 44 48 46 47
2005 47 45 46 45 45 45 49 45 46
2006 48 45 47 46 46 46 50 45 47
2007 48 47 47 46 48 47 51 46 48
2008 47 46 47 47 47 47 48 46 47
2009 48 48 48 47 48 48 48 48 48
2010 50 48 49 50 49 49 50 48 49
2011 50 48 49 49 50 49 50 46 48
2012 49 47 48 49 48 48 50 47 48
2013 49 48 49 50 47 48 49 50 49
2014 49 49 49 49 47 48 49 50 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2003* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

Kunsthøgskolen i Bergen blir operatør for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Ved igangsettelsen i 2003 var navnet på programmet "Det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid". I statsbudsjetter for 2010 fremmet departementet forslag om å opprette en ny ordning med prosjektmidler for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stortinget sluttet seg til dette, og departementet tildelte oppgaven med å forvalte denne ordningen til programstyret.

Programstyret har dermed fått et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Som en følge av de utvidete oppgavene, meldte departementet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 at virksomheten skifter navn til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programstyret har besluttet at de to delvirksomhetene skal ha betegnelsene Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er organisatorisk en del av Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som har det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen. Styret for PKU har ansvar for den faglige virksomheten.

Kilder: artistic-research.no/organisasjon/ samt tildelingsbrev for 2014

01.01.2004* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.

02.10.2012* Navneendring

Navn: Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kort navn: KHiB

Endring av navn på Kunsthøgskolen i Bergen til Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. februar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 7-2 første ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.

Kunsthøgskolen i Bergen endrer navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 7-2 første ledd.

Kilde: http://www.lovdata.no/for/sf/in/kd-20120203-0125.html

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.