Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1991* Ny via sammenslåing

Navn: Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS)
Kort navn: Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Om virksomheten og forløperne (kilde: Arkivportalen.no):
Rådet for sosialarbeiderutdanning (RSU) ble oppnevnt ved kgl.resolusjon av 25. november 1966. Bakgrunnen for oppnevnelsen var et behov for samarbeid og samordning av forskjellige opplæringstiltak innenfor sosialsektoren. Rådet skulle også være et sakkyndig råd for Kultur- og vitenskapsdepartementet.

RSUs reglement, fastsatt 11. juni 1966, ga retningslinjer for rådets arbeidsfelt. RSU skulle fungere som et utredende og rådgivende organ overfor departementet og høgskolene som utdannet sosionomer og, senere også barnevernspedagoger. RSU hadde også viktige forvaltningsoppgaver som godkjenning av høgskolenes undervisningsplaner, opptak til sosionom- og barnevernpedagogutdanningen, sensoroppnevning, klagebehandling av eksamenssensur. Sekretariatet for RSU hadde bl.a. i oppgave å utrede sakene til rådsmøtene og fremlegge forslag til vedtak.

KUF oppnevnte 29. januar 1991 et felles råd for høgskoleutdanningene i helse- og sosialfag (RHHS). RHHS skulle i hovedsak fungere som et rådgivende og samordnende organ for KUF. I forhold til de tidligere rådene innen helse- og sosialutdanningen skulle det legges mindre vekt på forvaltningsoppgaver RHHS avløste RSU og de fem fagrådene for høgskoleutdannning av helsepersonell. De var Rådet for ergoterapiutdanning, Rådet for utdanning av medisinsk-teknisk laboratoriepersonell, Rådet for radiografutdanning, Rådet for sykepleierutdanning og Rådet for vernepleierutdanning. Intensjonen var en bedre samordning av helse- og sosialtjenesten og utdanningen innen denne sektoren.

Den første tiden var sekretariatsarbeidet fordelt på to avdelinger, Fellessekretariatet i Fredrikstad og det tidligere RSU- sekretariatet i Oslo. I 1993 ble de to avdelingene samlet og ble lagt til Oslo.

Sekretariatets oppgaver var i hovedsak å utrede saker for rådet og gjennomføre rådsvedtakene. Informasjonsarbeid (arbeid med tidsskrift, brosjyrer og konferanser) ble en annen viktig sekretariatsfunksjon.

31.12.1997* Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Jf. St.prp.nr.32 1996-97 Om etablering av Norgesnettrådet og Innst.S.nr.135 1996-97.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.