Sysselmesteren på Svalbard

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7 4 11 7 2 9 2 2
1981 8 4 12 8 2 10 2 2
1982 8 3 11 8 1 9 2 2
1983 8 4 12 8 2 10 2 2
1984 8 3 11 8 2 10 1 1
1985 8 2 10 8 2 10
1986 9 2 11 9 2 11
1987 9 4 13 9 4 13
1988 12 2 14 12 2 14
1989 10 3 13 10 3 13
1990 11 2 13 11 2 13
1991 8 6 14 8 6 14
1992 8 5 13 8 5 13
1993 9 5 14 9 4 13 1 1
1994 10 6 16 10 5 15 1 1
1995 10 8 18 10 8 18
1996 12 6 18 12 5 17 1 1
1997 15 9 24 15 7 22 2 2
1998 15 8 23 15 6 21 2 2
1999 19 8 27 19 7 26 1 1
2000 14 11 25 14 10 24 1 1
2001 14 12 26 14 11 25 1 1
2002 12 14 26 12 13 25 1 1
2003 11 15 26 11 13 24 2 2
2004 13 13 26 13 10 23 3 3
2005 15 13 28 15 10 25 3 3
2006 16 9 25 16 7 23 2 2
2007 17 8 25 17 8 25
2008 15 13 28 15 11 26 2 2
2009 17 14 31 16 12 28 1 2 3
2010 17 16 33 17 14 31 2 2
2011 17 18 35 17 15 32 3 3
2012 19 17 36 19 15 34 2 2
2013 18 18 36 18 14 32 4 4
2014 20 14 34 20 13 33 1 1
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 34 36 34
1981 39 37 39 37
1982 41 39 41 40
1983 42 41 42 42
1984 40 40 40 41
1985 40 38 40 38
1986 39 37 39 37
1987 41 40 41 40
1988 42 42 42 42
1989 42 42 42 42
1990 43 43 43 43
1991 44 41 43 44 41 43
1992 46 41 44 46 41 44
1993 46 35 42 46 43
1994 46 34 41 46 34 42
1995 45 35 40 45 35 40
1996 42 37 40 42 37 41
1997 42 36 40 42 37 41
1998 42 38 40 42 38 41
1999 41 40 41 41 40 41
2000 42 40 41 42 40 41
2001 42 37 40 42 37 40
2002 43 37 40 43 38 40
2003 44 38 41 44 39 41
2004 45 38 41 45 40 43
2005 44 39 42 44 40 42
2006 44 40 43 44 41 43
2007 45 44 45 45 44 45
2008 43 40 42 43 42 43
2009 45 40 43 45 42 43
2010 45 40 42 45 41 43
2011 44 40 42 44 41 43
2012 44 41 43 44 42 43
2013 44 42 43 44 42 43
2014 44 42 43 44 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1995 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Sysselmannen på Svalbard har også hatt det administrative ansvar for Jan Mayen, men dette ble overført til Fylkesmannen i Nordland fra 1. 1.1995.

15.06.2001 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Svalbards miljøvernfond

Sekretariatet for Svalbards miljøvernfond legges til Sysselmannen på Svalbard.

Svalbards miljøvernfond er et statlig fond som hører under Miljøverndepartementet. Fondet er opprettet i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98. Fondet skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondets midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard. Fondets kapital består av donasjoner og midler innkrevd gjennom et gebyr for kort og for felling i forbindelse med høsting, jf. svalbardmiljøloven § 32 andre ledd, miljøgebyr for tilreisende til Svalbard, jf. svalbardmiljøloven § 78, flora og fauna som er håndtert i strid med loven, eller verdien av dette, jf. svalbardmiljøloven § 94, miljøerstatning, jf. svalbardmiljøloven § 95 tredje ledd og tvangsmulkt, jf.svalbardmiljøloven § 96.
_______________________

1. april 2007 ble det innført en miljøavgift på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Inntektene går til Svalbards miljøvernfond. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond til ulike tiltak og prosjekter. Fondets styre fatter vedtak og tildeler midler.

Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

Fondet får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende og hvert år tildeler fondet ca. 10 – 16 millioner kroner til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Fondet nytter midlene i tråd med tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet til prosjektstøtte og drift av fondet.

Prosjektstøtte gis til skjøtsel, vedlikehold av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden. Hovedprioritet er gjennom tildeling av støtte å kunne bidra til tiltak som direkte og indirekte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards villmark samtidig med en miljøvennlig samfunnsutvikling i bosettingene.

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildeling av støtte fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Sekretariatet leder den daglige driften og skal sørge for utlysning av midler, behandling av søknader og innstillinger til styret.

Kilder:
- regjeringen.no
- sysselmannen.no
- miljovernfondet.sysselmannen.no

01.07.2021 Navneendring

Navn: Sysselmesteren på Svalbard
Kort navn: Sysselmesteren

Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer.

Kilde: sysselmesteren.no
https://www.sysselmesteren.no/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.