Sysselmesteren på Svalbard

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

17.07.1925* Nyopprettelse

Navn: Sysselmannen på Svalbard
Kort navn: Sysselmannen på Svalbard
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2111 Spitsbergen

Etter at Norge i 1920 fikk sin råderett over Svalbard anerkjent og deretter utferdiget lov om Svalbard 17. Juli 1925, ble det under Justisdepartementet opprettet en stilling som juridisk-administrativ ansvarlig; Sysselmannen på Svalbard. I tillegg ble det opprettet - under det daværende Departementet for handel, sjøfart, industri og fiskeri - en stilling som økonomisk-industriell ansvarlig (Bergmesteren på Svalbard).
Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

------------------------------------------------

Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen, med samme myndighet som en fylkesmann. Han er også politimester, notarius publicus og hjelpedommer ved underretten, og har dessuten andre offentlige funksjoner. Han skal påse at Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten overholdes. Sysselmannen på Svalbard har også hatt det administrative ansvar for Jan Mayen (overført til Fylkesmannen i Nordland fra 1. 1.1995). Tittelen sysselmann ble tatt i bruk ved Lov om Svalbard 17.7.1925, der det i § 5 er fastslått at det på Svalbard skal være en sysselmann som oppnevnes av kongen. Foranledningen til loven var at Norge senere samme år formelt skulle overta overhøyheten over "Spitsbergenøgruppen" - tilkjent ved Svalbardtraktaten (Paris-traktaten) av 9.2.1920. Traktaten kom i stand som et resultat av fredsoppgjøret etter første verdenskrig. Sysselmannsembetet sorterte først under 2. sivilkontor i Justisdepartementet. Ved kgl.res. 22. 5.1936 ble sysselmannen underlagt Handels- og industridepartementet (Bergverks-kontoret), og da Industridepartementet ble utskilt som eget departement i 1948, fulgte sysselmannsembetet med til Bergverkskontoret der. Fra 1954 ble embetet igjen lagt under 2. sivilkontor i Justisdepartementet, som siden har vært sysselmannens departement. Et av etterkrigstidens vanskeligste områder for Sysselmannen på Svalbard var den sovjetiske virksomheten. Det ble i 1970-årene gitt en rekke forskrifter for Svalbard om naturvern, kulturvern, sikkerhet ved oljeboring m.m. som ble møtt med innsigelser fra Sovjetunionens side. Etter at Stortingsmelding nr. 39 (1974/75) vedrørende Norges svalbardpolitikk ble ved-tatt, fikk det straks følger for sysselmannsetaten. Både på personell- og materiellsiden ble det nå mulig å ivareta norske interesser på Svalbard på en skikkelig måte. For en mer utfyllende beskrivelse av arkivskaper, se innledning i katalog nummer Off-178.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1937* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Ved kgl.res. 22. 5.1936 ble sysselmannen underlagt Handels- og industridepartementet (Bergverks-kontoret), og da Industridepartementet ble utskilt som eget departement i 1948, fulgte sysselmannsembetet med til Bergverkskontoret der.

01.01.1953* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Sysselmannen ble ført tilbake til 2. sivilkontor i Justisdepartementet, mens Svalbard-administrasjonen for øvrig ble værende under Bergverkskontoret under det som nå var blitt til Industri-, håndverks- og skipsfartsdepartementet.
Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

01.01.1995 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Sysselmannen på Svalbard har også hatt det administrative ansvar for Jan Mayen, men dette ble overført til Fylkesmannen i Nordland fra 1. 1.1995.

15.06.2001 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Svalbards miljøvernfond

Sekretariatet for Svalbards miljøvernfond legges til Sysselmannen på Svalbard.

Svalbards miljøvernfond er et statlig fond som hører under Miljøverndepartementet. Fondet er opprettet i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98. Fondet skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondets midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard. Fondets kapital består av donasjoner og midler innkrevd gjennom et gebyr for kort og for felling i forbindelse med høsting, jf. svalbardmiljøloven § 32 andre ledd, miljøgebyr for tilreisende til Svalbard, jf. svalbardmiljøloven § 78, flora og fauna som er håndtert i strid med loven, eller verdien av dette, jf. svalbardmiljøloven § 94, miljøerstatning, jf. svalbardmiljøloven § 95 tredje ledd og tvangsmulkt, jf.svalbardmiljøloven § 96.
_______________________

1. april 2007 ble det innført en miljøavgift på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Inntektene går til Svalbards miljøvernfond. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond til ulike tiltak og prosjekter. Fondets styre fatter vedtak og tildeler midler.

Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

Fondet får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende og hvert år tildeler fondet ca. 10 – 16 millioner kroner til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Fondet nytter midlene i tråd med tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet til prosjektstøtte og drift av fondet.

Prosjektstøtte gis til skjøtsel, vedlikehold av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden. Hovedprioritet er gjennom tildeling av støtte å kunne bidra til tiltak som direkte og indirekte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards villmark samtidig med en miljøvennlig samfunnsutvikling i bosettingene.

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildeling av støtte fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Sekretariatet leder den daglige driften og skal sørge for utlysning av midler, behandling av søknader og innstillinger til styret.

Kilder:
- regjeringen.no
- sysselmannen.no
- miljovernfondet.sysselmannen.no

01.07.2021 Navneendring

Navn: Sysselmesteren på Svalbard
Kort navn: Sysselmesteren

Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer.

Kilde: sysselmesteren.no
https://www.sysselmesteren.no/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.