Nærings- og handelsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1997* Ny via omorganisering

Navn: Nærings- og handelsdepartementet
Kort navn: NHD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet er registrert nyopprettet 1. Januar 1997. Regjeringen hevdet at den økende internasjonaliseringen av næringslivet setter store krav til en helhetlig politikk på dette området. Regjeringen ønsket å samle ansvaret for næringssakene fra Nærings- og energi-departementet sammen med handels-, internasjonalisering og skipsfartssakene fra Utenriksdepartementet i det nye Næringsdepartement (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, 1996/97, s. 42).

Det gamle Nærings- og energidepartementet betraktes som nedlagt pr. 31.12.1996, og det nye Nærings- og handelsdepartementet for nyopprettet pr. 01.01.1997.

Nedleggelsen av Nærings- og energidepartementet medførte også opprettelse av nytt Olje- og energidepartement, også denne opprettelsen er registrert 1. Januar 1997.

+++++++++++++++++++++++++++

Nytt Nærings- og handelsdepartement (NHD)

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) overtar de arbeidsområdene fra det nåværende Nærings- og energidepartementet som gjelder næringsvirksomhet. Videre overføres visse deler av ansvarsområdene til den tidligere statsråden for handel og skipsfart, dvs handels-, internasjonaliserings- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet, til Nærings- og handelsdepartementet.

Kilde: Bl.a. Forskrift FOR-1996-12-20-1156 Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997.
(https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1996-12-20-1156)

31.12.2013 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble lagt ned fra 1. januar 2014. Det ble samtidig opprettet et nytt Nærings- og fiskeridepartement.

Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med følgende unntak:
- Kyst- og miljøavdelingen som overføres til Samferdselsdepartementet (SD)
- relevante deler av Avdeling for forskning, styring og administrasjon.

I tillegg får det nye departementet overført:
- Konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
- og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.