Handelspolitisk avdeling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2005* Ny via utskilling

Navn: Avdeling for næringsutvikling og internasjonalisering (NI)
Kort navn: NI
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Avdeling for næringsutvikling og internasjonalisering skal arbeide for å øke innovasjonsevnen og utvikle konkurransefortrinn i norsk næringsliv gjennom å stimulere til næringsutvikling og internasjonalisering. For å oppnå målene forvalter avdelingen et bredt sett av virkemidler som skal stimulere og styrke norsk næringsliv i hele utviklingsprosessen til marked.

Avdeling for næringsutvikling og internasjonalisering er organisert med en ledergruppe og saksbehandlere i en flat struktur. Organiseringen legger vekt på strategisk ledelse og prosjektorienterte arbeidsprosesser, der fokus på helhet og større fleksibilitet skal gi økt effektivitet.
Kilde: NHDs nettsider på ODIN

01.01.2007* Består via omorganisering

Avdeling for næringsutvikling og internasjonalisering organises med en ledergruppe og saksbehandlere i fem team. Teamorienteringen av arbeidet setter fokus på samarbeid og fleksibilitet i oppgaveløsning og saksbehandling. I tillegg har avdelingen en egen tale- og kommunikasjonsgruppe.

Teamene er:

Internasjonalt næringssamarbeid
Eksportfinansiering, skipsfinansiering og internasjonale finansinstitusjoner
Reiseliv, omdømme, profilering og design
Innovasjon Norge og Selskapet for Industrivekst (SIVA)
Romfart, forsvarsanskaffelser, gjenkjøp, Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU)

Mange av avdelingens ansatte er medlemmer i flere enn ett team.

01.10.2008 Navneendring

Navn: Handelspolitisk avdeling
Kort navn: Handelspolitisk avdeling

01.10.2008 Består via omorganisering

Arbeidsoppgaver:
Avdelingen bistår norske bedrifter i internasjonale markeder blant annet gjennom handelspolitiske tiltak som inngåelse av handelsavtaler og innsats for å profilere og fremme norsk næringsliv i utlandet. Vi bidrar også gjennom konkurransedyktige og forutsigbare finansieringsordninger og gjennom å utvikle et bredt og tett myndighets- og næringslivssamarbeid med andre land.

Avdelingen har ansvaret for å foreta analyser av hvilke utviklingstrekk som påvirker handel og investeringer over landegrensene og vurdere hvordan en best kan bidra til etablering av rammebetingelser som fremmer norsk verdiskaping, særlig knyttet til handel og investeringer. Handelspolitisk avdeling har et samlet ansvar for virkemidlene for å fremme norsk næringslivs internasjonalisering og er ett handelspolitisk kontaktpunkt for næringslivet.

Ny organisering av Nærings- og handelsdepartementet, se kilde: (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/aktuelt/nyheter/2008/ny-organisering-av-narings--og-handelsde.html?id=528527#) Nyhet publisert 1.10.2008, NHD

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble lagt ned fra 1. januar 2014. Det ble samtidig opprettet et nytt Nærings- og fiskeridepartement.

Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med følgende unntak:
- Kyst- og miljøavdelingen som overføres til Samferdselsdepartementet (SD)
- relevante deler av Avdeling for forskning, styring og administrasjon.

I tillegg får det nye departementet overført:
- Konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
- og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.