Statskonsult AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2001 Ny via sammenslåing

Navn: Statskonsult
Kort navn: Statskonsult
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Fra 1. juli 2001 ble Statskonsult slått sammen med Statens informasjonstjeneste til et nytt direktorat. Det nye direktoratet fikk navnet Statskonsult. I tillegg ble Opplysningstjenesten i staten lagt til Statskonsult fra 1.7.2001 og ut året. Fra 1.1.2002 ble den telefonbaserte delen av opplysningstjenesten lagt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og besøkstjenesten pluss Pressesenteret i regjeringskvartalet lagt til Forvaltningstjenesten.

01.01.2004 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statskonsult er fra 01.01.2004 omdannet til et heleid statlig aksjeselskap, jf St.prp. nr. 1 (2003-2004) Oversikt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag:

"Regjeringen foreslår at Statskonsult fra 1. januar 2004 omdannes til et heleid statsaksjeselskap Statskonsult AS. På samme tidspunkt overføres Statskonsults eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet, til Statskonsult AS og inngår som statens tingsinnskudd. I tillegg foretar staten en kapitaltilførsel i selskapet på knapt 110 mill kroner og mottar aksjer i selskapet som vederlag."

Omtale på Kap. 1520 Statskonsult, jf. kap. 4520:
"Statskonsult er i dag et direktorat under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som bistår og utfører oppdrag for departementene innen kommunikasjon, kompetanseutvikling, effektivisering og modernisering av forvaltningen. Statskonsult gjennomfører en rekke oppgaver og tiltak for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Virksomheten har svært få forvaltningsoppgaver i tradisjonell forstand.
Omdanning til aksjeselskap
Regjeringen har vurdert utfordringer og behov på det forvaltningspolitiske området og foreslår omlegging av det forvaltningspolitiske støtteapparatet tilknyttet Arbeids- og administrasjonsdepartementet, herunder omdanning av Statskonsult til et heleid statlig aksjeselskap fra 01.01.2004.
Forslaget vil bidra til å tydeliggjøre bestillerrollen og til å konkurranseeksponere tjenester som er egnet for dette. Rådgivning som kan leveres av markedet, skal i hovedsak konkurranseeksponeres, eventuelt kjøpes i markedet."

01.01.2004* Navneendring

Navn: Statskonsult AS
Kort navn: Statskonsult AS

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.07.2007 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jf.
- St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, Innst. S. nr. 163 (2006-2007)
- St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007, Innst. S. nr. 230 (2006-2007)

Statskonsult AS avvikles 1. juli 2007 og at en Interimsorganisasjon for et nytt forvaltningsdirektorat opprettes fra samme dato. Interimsorganisasjonen skal etableres som ordinært forvaltningsorgan underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Statskonsult innlemmes i sin helhet i dette forvaltningsorganet gjennom en virksomhetsoverdragelse, med de arbeidstakerrettigheter som følger av dette. Samtidig overføres inngåtte avtaler og forpliktelser til staten.
Se bl.a. St.prp.nr.1 2007-2008

Det nye direktoratet skal etableres fra 1.1.2008 under navnet Direktoratet for forvaltning og IKT og vil være en sammenslåing av det som fram til 1.7.2007 har utgjort Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet (som er et prosjekt i FAD). Det skal også overføres enkelte oppgaver fra FAD til det nye forvaltningsorganet.
I perioden fram til etablering av det nye direktoratet vil regjeringen også se nærmere på arbeidsdelingen mellom Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og det nye forvaltningsorganet.
Se bl.a. pressemelding nr. 23/2007, nr. 26/2007 og nr. 33/2007, FAD.

St.prp. nr. 69 (2006-2007):
"Et godt forvaltningspolitisk virkemiddelapparat er viktig for å sikre effektiv gjennomføring av offentlig politikk på ulike sektorer og for samfunnet som helhet. Regjeringen har utredet mulige forbedringer av dette virkemiddelapparatet, og har blant annet fått gjennomført eksterne evalueringer av Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og Statskonsult AS. Det er også foretatt en kartlegging av de ulike departementenes behov for et internt støtteapparat i forvaltningspolitisk sammenheng, og det er undersøkt hvordan tilsvarende funksjoner er organisert i Sverige og Danmark. Regjeringen mener at det på sikt vil være mer hensiktsmessig styrke det forvaltningspolitiske virkemiddelapparatet ved å innlemme Statskonsult AS i statsforvaltningen enn å la selskapet fortsette som et statseid aksjeselskap."

31.12.2007 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statskonsult går fra fra 1. januar 2008 sammen med Norge.no og E-handelssekretariatet til ny virksomhet: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
E-handelssekretariatet ble etablert i 2005, som en del av departementet, men med tilhold i Statens forvaltningstjeneste (senere Departementenes servicesenter (DSS)), og var en videreføring av sekretariatsfunksjonen for Program for elektronisk handel i det offentlige (Ehandelsprogrammet) som ble gjennomført i perioden 1999-2004.

-----------------------------------

Ved behandlingen av St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet, jf. Innst.S. nr. 230 (2006-2007), ga Stortinget tilslutning til at Statskonsult AS skulle avvikles fra 1. juli 2007 og at en interimsorganisasjon for et nytt forvaltningsdirektorat skulle opprettes fra samme dato. Interimsorganisasjonen er etablert som et ordinært forvaltningsorgan under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Statskonsult AS ble innlemmet i sin helhet i forvaltningsorganet gjennom en virksomhetsoverdragelse.
Regnskapsavslutningen for Statskonsult AS pr. 30. september 2007, viser at kontantinnbetalingen til statskassen utgjør 47,1 mill. kroner og det foreslås at beløpet inntektsføres under kap. 4520 post 96.
Statens aksjebeholdning i Statskonsult AS er ført med 109,5 mill. kroner på konto 626015 i kapitalregnskapet. Differansen mellom bokført verdi og selskapets kontantbehaldning etter utløpet av avviklingsperioden blir avskrevet mot konto for forskyving i balansen.
(Kilde: St.prp.nr.6 (2007-2008))

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.