Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2003 Ny via sammenslåing

Navn: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Kort navn: Nasjonalmuseet
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalmuseet for kunst
1. juli 2003 gikk fire av Norges viktigste museer
- Nasjonalgalleriet (fra 1836),
- Museet for samtidskunst (fra 1989),
- Norsk Arkitekturmuseum (fra 1975) og
- Kunstindustrimuseet i Oslo (fra 1876)
sammen til én stiftelse: Nasjonalmuseet for kunst.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst. Stiftelsen er opprettet av Staten ved Kultur- og kirkedepartementet. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Oslo.

Etableringen av Nasjonalmuseet markerer en kulturpolitisk satsning på kunstområdet i Norge og museet kommer til å bli et kraftsenter i norsk kunstliv. Nasjonalmuseet kommer til å stå sentralt i kunstformidlingen i hele landet, og har som mål å bli en av de ledende kunstarenaene i Nord-Europa. Satsingen på innsamling, bevaring og formidling av viktige felles kunstskatter skal styrkes.

Begrunnelse for valg av stiftelsesformen er gitt i St.prp.nr.1, Tillegg nr. 4 (2002-2003):
«Hovedgrunnen til dette er at stiftingsforma gir høveleg fridom og fleksibilitet for institusjonen. Den sikrar at det er ein «armlengds» avstand mellom styresmakter og institusjon i utføringa av det faglege arbeidet. (...) Å driva museum, med innsamling, forskings- og utviklingsarbeid innanfor det faglege ansvarsfeltet og formidlingsaktivitet mot eit breitt publikum, er ikkje forvaltningsoppgåver i vanleg meining av ordet. Eit museum kan meir samanliknast med ein frittståande kunnskapsorganisasjon med eit mandat til å verka i og for samfunnet.
(...) På denne bakgrunn er det naturleg å finna ei organisasjonsform som gjev stor fagleg fridom og organisatorisk sjølvstende for det nye museet.»

Bakgrunn for omorganiseringen:
I St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving vart det gjort framlegg om å samorganisera Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Riksutstillingar, Kunstindustrimuseet i Oslo, Norsk Arkitekturmuseum og Henie-Onstad Kunstsenter til ein samla, nasjonal kunstinstitusjon. Stortinget slutta seg til dette i Innst. S. nr. 46 (2000-2001). Fire institusjonar inngår i den nye institusjonen. Tidspunkt for inkoprporering av Riksutstillingar vil verta avgjort seinare, og den nye institusjonen vil føra vidare drøftingane med Henie Onstad Kunstsenter. Siktemålet er å skapa ei felles, sterkare organisatorisk og fagleg plattform for den statlege museumsinnsatsen innanfor biletkunst, kunsthandverk, design og arkitektur.

Internett: www.nasjonalmuseet.no

01.07.2005 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Innlemmede enheter:

Med virkning fra 1. juli 2005 vil også Riksutstillingers virksomhet integreres i Nasjonalmuseet. Dermed gjennomføres intensjonen om samordnet formidling av visuell kunet gjennom en nasjonalinstitusjon.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.