Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
Kort navn: SIU
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1201 Bergen

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit forvaltningsorgan med eige styre, under Utdannings- og forskingsdepartementet.

Senteret er nyoppretta frå 1. januar 2004. Det tar opp i seg og byggjer vidare på Universitets- og høgskolerådets Senter for internasjonalt universitetssamarbeid som vart etablert av Det norske universitetsråd, i 1991, og som var tilknyttet Universitetet i Bergen.

SIU er eit kompetansesenter – eit sørvis- og samarbeidsorgan som skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innan høgre utdanning. Senteret har ei viktig oppgåve i å samordne tiltak på nasjonalt nivå, i samsvar med offisielle retningsliner for politikken på feltet.

SIU er Noregs kontor for internasjonale program og tiltak innanfor høgre utdanning. Vi forvaltar program for fleire offentlege oppdragsgjevarar, samt program mot andre utdanningsnivå enn universitet og høgskule.

SIU har ansvar for å profilere Noreg som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskarar, samt drive informasjonsarbeid, rådgjeving og utgreiing.

Nettside: www.siu.no

01.01.2006 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Fra 1. januar 2006 ble SIU omdannet til forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, jf. St.prp.nr.1.2006-2007 (KD), s. 149.

01.01.2012* Navneendring

Navn: Senter for internasjonalisering av utdanning
Kort navn: SIU

01.01.2018 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

1. januar 2018 ble Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

Formelt er SIU det midlertidige navnet på den nye organisasjonen inntil nytt navn er på plass. Fra nyttår ha organisasjon rundt 110 ansatte, med hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø.

Nye oppgaver
Den nye virksomheten har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg vil den overta ansvaret for lærebokutvalget fra UHR og Sentre for fremragende utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisene fra NOKUT. Overføringen av SFU-ordningen vil skje gradvis.

Satt i gang av Kunnskapsdepartementet
Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017, og som bygger på rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra fra januar 2016. Hensikten med å slå sammen SIU, Norgesuniversitetet og PKU er å samle tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid. Virksomheten vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert grunnopplæringen.

Kilde: www.siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/ny-virksomhet-fra-aarsskiftet
__________

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) var organisert som en statlig fellesoppgave etter universitets- og høyskoleloven sin § 1-4-4, organisatorisk en del av Kunst- og designhøgskolen i Bergen (fra 1.1.2017: UiB), som hadde det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Virksomheten er et direktorat men organiseres fortsatt som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert forvaltningsorgan).

15.05.2018* Navneendring

Navn: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Kort navn: Diku

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Departementet har slått sammen Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU), Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til ett forvaltningsorgan. Departementet har fastsatt at dette skal hete Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Diku skal videreføre virksomheten til SIU, NUV og PKU. Den skal også forvalte tilskuddsordningen til senter for fremragende utdanning og sekretariatet for Lærebokutvalget. Diku skal fordele konkurransemidler, men også ha andre oppgaver knyttet til å utvikle og stimulere til kvalitet i høyere utdanning. Diku vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert barnehager og grunnopplæring.
Kilde: KD

30.06.2021 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Den sentrale forvaltningen for høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansefeltet under Kunnskapsdepartementet skal omorganiseres. Regjeringen har besluttet å etablere et direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren. I tillegg skal NOKUT rendyrkes som et uavhengig kvalitetssikringsorgan.

Direktoratet overtar de samlede oppgavene som Diku og Kompetanse Norge har i dag. Oppgaver skal også flyttes fra Unit, NSD og Universell til direktoratet. Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven om NOKUTs virksomhet og portefølje sendes på høring sommeren 2021. Hvilke oppgaver som skal overføres fra NOKUT til direktoratet vil bli avklart i forbindelse med lovprosessen.

Direktoratet skal ha hovedkontor i Bergen og kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.