Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 59 103 162 58 94 152 1 9 10
2005 84 143 227 81 123 204 3 20 23
2006 88 158 246 88 136 224 22 22
2007 90 163 253 88 139 227 2 24 26
2008 101 177 278 97 152 249 4 25 29
2009 101 166 267 98 139 237 3 27 30
2010 96 171 267 93 147 240 3 24 27
2011 116 177 293 112 152 264 4 25 29
2012 114 191 305 109 167 276 5 24 29
2013 115 198 313 107 168 275 8 30 38
2014 114 195 309 105 170 275 9 25 34
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 46 45 45 46 46 46 35 36
2005 47 46 47 47 47 47 44 45
2006 47 46 46 47 45 46 48 48
2007 48 46 47 48 46 46 48 49
2008 47 46 46 48 45 46 49 46
2009 48 46 46 47 45 46 52 51
2010 48 46 46 47 46 46 46 46
2011 45 45 45 46 45 45 45 44
2012 46 45 45 46 45 45 38 46 45
2013 45 45 45 45 45 45 42 43 43
2014 45 44 45 46 45 45 38 44 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2010* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Senter for IKT i utdanningen er underlagt Kunnskapsdepartementet og ble opprettet 1. januar 2010 som en sammenslåing av utdanning.no, ITU, UNINETT ABC, samt noen oppgaver som tidligere ble utført av Utdanningsdirektoratet.

01.01.2018 Navneendring

Navn: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
Kort navn: Utdanningsdirektoratet

01.01.2018 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Senter for IKT i utdanningen er innlemmet i Utdanningsdirektoratet fra 1. januar 2018. Nytt navn: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Om endringen
Nytt direktorat fra 1. januar 2018
1. januar 2018 fusjonerte Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Organisering av Utdanningsdirektoratet fra 1. januar
Utdanningsdirektoratet har omtrent 370 ansatte, fordelt på kontorer i Tromsø, Molde, Hamar og Oslo (som er vårt hovedkontor). Direktør er Hege Nilssen.

Det nye organisasjonskartet består av seks divisjoner med til sammen 24 underavdelinger. I tillegg har direktoratet to staber, en stab for digitalisering og en stab for kommunikasjon.

Kilde: www.udir.no/om-udir/nytt-direktorat-fra-1.-januar-2018/

31.12.2019* Består via omorganisering

Utdanningsdirektoratet flytter arbeidsoppgaver til Tromsø og Hamar
Utdanningsdirektoratet flytter arbeidsoppgavene til 20 ansatte fra Oslo, for å styrke fagmiljøene direktoratet har i Tromsø og på Hamar. Syv stillinger flyttes fra Oslo til Tromsø, og tretten stillinger flyttes fra Oslo til Hamar. Oppgavene skal være flyttet innen 1. januar 2020.
Kilde: Pressemelding | Dato: 02.11.2018| Nr: 194 - 18
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utdanningsdirektoratet-flytter-arbeidsoppgaver-til/id2617759/)

01.01.2020 Består via omorganisering

Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet
Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Forsøkene med modulisert opplæring er regjeringens hovedsatsing for å møte dagens og fremtidens behov for kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet.
Utdanningsdirektoratet har fortsatt ansvar for regelverk og arbeid med læreplaner.

Realkompetansevurdering fordeles mellom direktoratene
Veiledning, foredragsvirksomhet, arbeid med kompetanseheving og nettverksarbeid knyttet til realkompetansevurdering i grunnopplæringen for voksne, overføres fra Udir til Kometanse Norge ved årsskiftet.

Ansvaret for regelverk, arbeid med læreplaner, statistikk og nasjonale eksamener i grunnopplæringen for voksne skal fortsatt Udir ta vare på.

Kilde: Kompetanse Norge; Nyheter: Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet
(https://www.kompetansenorge.no/nyheter/deler-av-voksenopplaringsfeltet-overfores-fra-utdanningsdirektoratet-udir/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.