Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.06.2004 Ny via sammenslåing

Navn: Utdanningsdirektoratet
Kort navn: Udir
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører etat: Utdanningsdirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring
Ansatte og oppgaver fra Læringssenteret og Sentraladministrasjonen i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) ble overført til direktoratet, i tillegg til enkelte forvaltningsoppgaver og ansatte fra UFD.

Utdanningsdirektoratet er et viktig virkemiddel i den nasjonale utdanningspolitikken. Hovedoppgaven er å utvikle og sikre elevenes og lærlingenes rettigheter til en grunnopplæring av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes behov. Utdanningsdirektoratets viktigste virkemidler er kunnskap, lover, forskrifter, læreplaner, utviklingstiltak og dokumentasjon. Direktoratet skal legge rammer, gi handlingsrom og støtte opp under den læring som foregår daglig i de mange tusen læresteder.

Utdanningsdirektoratet er UFDs utøvende organ. Direktoratet skal følge opp Stortingets, Regjeringens og UFDs beslutninger.

Utdanningsdirektoratet skal dokumentere tilstanden i norsk grunnopplæring – et nødvendig utgangspunkt for en kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Utdanningsdirektoratet skal være en tydelig medspiller for alle instanser og nivåer i utdanningsnorge.

Hovedoppgaver for direktoratet:
- Vurdering og analyse
- Utvikling, veiledning og støtte
- Tilsyn og forvaltning
Kunnskapsspredning

MERK følgende mht. lokalisering, direktoratet er fysisk lokalisert til tre steder;
- Hamar
- Molde
- Oslo.

Ved oppstarten vil det arbeide omkring 210 personer i Utdanningsdirektoratet.

Kilde: Utdanningsdirektoratets hjemmesider; se www.utdanningsdirektoratet.no

01.01.2010* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Senter for IKT i utdanningen er underlagt Kunnskapsdepartementet og ble opprettet 1. januar 2010 som en sammenslåing av utdanning.no, ITU, UNINETT ABC, samt noen oppgaver som tidligere ble utført av Utdanningsdirektoratet.

01.01.2018 Navneendring

Navn: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
Kort navn: Utdanningsdirektoratet

01.01.2018 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Senter for IKT i utdanningen er innlemmet i Utdanningsdirektoratet fra 1. januar 2018. Nytt navn: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Om endringen
Nytt direktorat fra 1. januar 2018
1. januar 2018 fusjonerte Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Organisering av Utdanningsdirektoratet fra 1. januar
Utdanningsdirektoratet har omtrent 370 ansatte, fordelt på kontorer i Tromsø, Molde, Hamar og Oslo (som er vårt hovedkontor). Direktør er Hege Nilssen.

Det nye organisasjonskartet består av seks divisjoner med til sammen 24 underavdelinger. I tillegg har direktoratet to staber, en stab for digitalisering og en stab for kommunikasjon.

Kilde: www.udir.no/om-udir/nytt-direktorat-fra-1.-januar-2018/

31.12.2019* Består via omorganisering

Utdanningsdirektoratet flytter arbeidsoppgaver til Tromsø og Hamar
Utdanningsdirektoratet flytter arbeidsoppgavene til 20 ansatte fra Oslo, for å styrke fagmiljøene direktoratet har i Tromsø og på Hamar. Syv stillinger flyttes fra Oslo til Tromsø, og tretten stillinger flyttes fra Oslo til Hamar. Oppgavene skal være flyttet innen 1. januar 2020.
Kilde: Pressemelding | Dato: 02.11.2018| Nr: 194 - 18
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utdanningsdirektoratet-flytter-arbeidsoppgaver-til/id2617759/)

01.01.2020 Består via omorganisering

Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet
Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Forsøkene med modulisert opplæring er regjeringens hovedsatsing for å møte dagens og fremtidens behov for kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet.
Utdanningsdirektoratet har fortsatt ansvar for regelverk og arbeid med læreplaner.

Realkompetansevurdering fordeles mellom direktoratene
Veiledning, foredragsvirksomhet, arbeid med kompetanseheving og nettverksarbeid knyttet til realkompetansevurdering i grunnopplæringen for voksne, overføres fra Udir til Kometanse Norge ved årsskiftet.

Ansvaret for regelverk, arbeid med læreplaner, statistikk og nasjonale eksamener i grunnopplæringen for voksne skal fortsatt Udir ta vare på.

Kilde: Kompetanse Norge; Nyheter: Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet
(https://www.kompetansenorge.no/nyheter/deler-av-voksenopplaringsfeltet-overfores-fra-utdanningsdirektoratet-udir/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.