Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Øst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Ny via omorganisering

Navn: Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Øst
Kort navn: IMDI - Lokalkontor Øst
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)
IMDi ble opprettet 1. januar 2006 som kompetansesenter og pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner/-grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk.

Da beslutningen om å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og å opprette Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble fattet, ble det av økonomiske og faglige hensyn besluttet at de to direktoratene skulle samlokaliseres. Samlokaliseringen innebærer at en rekke fellesadministrative funksjoner videreføres i sin nåværende form og utføres av UDI for begge direktoratene.

Regionkontorer (6 stk):
- Lokalkontor Indre Østland (Gjøvik)
- Lokalkontor Øst (Oslo)
- Lokalkontor Sør (Kristiansand)
- Lokalkontor Vest (Bergen)
- Lokalkontor Midt-Norge (Trondheim)
- Lokalkontor Nord (Narvik)

-------------------------------------------------------------------------

Om Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
IMDis mål er å bidra til like levekår og mangfold gjennom arbeid, integrering og deltakelse. IMDi ble opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner-/grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk.

Bakgrunn
For å gi integrerings- og mangfoldsarbeidet høyere prioritet og klarere mål besluttet regjeringen i desember 2004 å etablere et eget Integrerings- og mangfoldsdirektorat. Etableringen skjer ved at Utlendingsdirektoratet deles. Et stort antall ansatte i Integreringsavdelingen i UDI som har arbeidet med integrering og mangfold, overføres til IMDi. I tillegg kommer også nøkkelpersoner som har hatt administrative oppgaver i UDI. UDI og IMDi samlokaliseres sentralt og lokalt og har fellestjenester som bl.a. IKT og bibliotek. UDI vil ha ansvar for migrasjon og innvandring, herunder drift av asylmottak. IMDI vil ha ansvar for personer som har fått opphold i landet dvs. integrering og mangfold.

Oppgaver
Viktige arbeidsområder for IMDi er arbeidsrettet integrering gjennom:
- bosetting
- introduksjonsprogram
- norskopplæring og samfunnskunnskap
- tolk
- kompetansesenter
- mangfoldarbeid og dialog
- likeverdige offentlige tjenester

Sentrale forvaltningsoppgaver for IMDi er:
- tilskuddsforvaltning (bl.a. integreringstilskudd), FoU gjennom bl.a. tilskudd til prosjekter,
- dokumentasjon gjennom bl.a. Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR),
- informasjon og veiledning gjennom portaler, publikasjoner, nettverk m.v.

Målgrupper og samarbeidspartnere
IMDi løser oppgaver sammen med andre. Direktoratet er en nettverksorganisasjon hvor de viktigste målgruppene og samarbeidspartnerne er:
- Kommunene
- Sektormyndigheter
- Nyankomne innvandrere
- Etablerte innvandrergrupper
- Næringslivet
- Befolkningen generelt
- Personer i utlandet som skal bosette seg i Norge

Virkemidler
IMDi’s viktigste juridiske virkemiddel er introduksjonsloven. Integreringstilskuddet, tilskudd til norskopplæring, FoU-midler samt ulike andre tilskudd er sentrale økonomiske virkemidler. Samlet utgjør ordningene rundt 4 milliarder kroner årlig og IMDi vil forvaltningsansvaret for om lag 2,8 mrd kr av dette beløpet. Som kompetansesenter vil IMDi samle inn kunnskap, utarbeide dokumentasjon, gi råd og veiledning samt drive erfaringsspredning og informasjons- og holdningsskapende arbeid.

Organisasjon og nøkkeltall
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har kontorer i Hausmannsgate i Oslo med lokale enheter i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo. Ved oppstarten er det 101 fast ansatte og 14 engasjerte i IMDi. IMDi's driftsbudsjett for 2006 er 75,5 millioner kroner.

Nettside: www.imdi.no

31.12.2019 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene
Som en del av regionreformen har Stortinget vedtatt at IMDis regionale integreringsoppgaver blir overført til fylkeskommunene og at IMDis regionkontor avvikles som statlige regionkontor og legges ned. Endringene trer i kraft 01.01.2020.

IMDi skal fortsette å være et nasjonalt fagdirektorat, med ansvar for å iverksette og samordne regjeringens integreringspolitikk.

Kilde: Om IMDi | Aktuelt nå | Overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene
(https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/orientering-om-overforing-av-regionale-integreringsoppgaver-til-fylkeskommunene/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.