NAV Interim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

22.08.2005 Nyopprettelse

Navn: NAV Interim
Kort navn: NAV Interim
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

NAV Interim
Interimsorganisasjonen ble ble etablert 22.08.2005 for å forberede og gjennomføre etableringen av ny statlig etat; sammenslåing av Aetat og Trygdeetaten. Dette er et midlertidig organ i tillegg til de to eksisterende. Organet er formelt sett et direktorat og har i følge Ot.prp. nr. 96 (2004-2005) Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat (http://odin.dep.no/repub/04-05/otprp/96/)
instruksjonsrett overfor Aetat og trygdeetaten i spørsmål av betydning for samling av det statlige ansvaret i en etat og etableringen av en felles
førstelinjetjeneste med kommunene. I henhold til St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning (http://odin.dep.no/repub/04-05/stprp/46/) skal de to eksisterende etater holdes formelt atskilt fra interimsorganisasjonen fram til de avvikles ved etableringen av den nye etaten.
Internett: www.nav-interim.no

Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning - NAV-reformen - ble vedtatt i Stortinget våren 2005. Aetat og trygdeetaten legges ned og en ny etat skal bygges fra 01.07.06. 16 000 ansatte jobber i de aktuelle etatene som skal slås sammen. I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten etablere lokale arbeids- og velferdskontorer over hele landet innen 2010.

Det blir ingen endring av ansvarsdelingen mellom stat og kommune. Ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken og folketrygdens pensjons- og støtteordninger forblir statlige mens kommunene beholder ansvaret for sosiale tjenester.

-----------------------------------------------------------------

Sentrale saksdokument:

- St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning
(http://odin.dep.no/repub/04-05/stprp/46/)

- Innst.S. nr. 198 (2004-2005) Innstilling fra sosialkomiteen om ny arbeids- og velferdsforvaltning.
(http://www.stortinget.no/inns/inns-200405-198.html)

- Ot.prp. nr. 96 (2004-2005) Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat
(http://odin.dep.no/repub/04-05/otprp/96/)

- Innst.O. nr. 126 (2004-2005) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat
(http://www.stortinget.no/otid/2004/o050614-07.html)

- Besl.O. nr. 133 (2004-2005) Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat
(http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-133.html)

30.06.2006 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.