Arbeids- og velferdsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

113 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 2009 Samordning – flernivåstyringens store utfordring. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Bokkapittel 2008 NAV-partnarskap mellom stat og kommune : velferdsforvaltningas Helan og Halvan Otterlei, Jill Beth
Bok 2011 NAV ved et veiskille : organisasjonsendring som velferdsreform Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red.)
Bok 2009 Brukermedvirkning i NAV Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen Andreassen, Tone Alm
Bok 2008 NAV-piloten i Nord Gudbrandsdal : en statusrapport Syversen, Trine Løvold
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Hva er et dårlig omdømme godt for? NTNU og NAV – topp og bunn i omdømmemåling for offentlig sektor. Hvorfor? Arntsen, Gustav Busch; Rokkan, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Kan trekk ved styring forklare vellykket digitalisering? Løvberg, Espen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Mål og mening. En kvalitativ studie av funksjoner og dysfunksjoner i måloppfølgingsprosesser knyttet til «Målekortet» i NAV Lilleng, Benedicte Helen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Sentralisering og spesialisering. Hva skjer i organisasjoner som blir satt under endring. Hvordan påvirkes de mellommenneskelige relasjoner i implementeringsfasen og stabiliseringsfasen. Aronsen, Catrine Rosanoff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 "Karrière Finnmark» - Søkelys på tverrsektoriell samhandling i et partnerskap for karrièreveiledning Lupton, Susanne Jee Hae Søholt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Nav sitt arbeidsmarkedstiltak bedriftsintern opplæring : har statlige subsidier til investeringer i bedriftsintern opplæring positiv effekt på bedrifter i omstilling? Røyset, Åsmund; Wik, Håkon Halvorsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 NAV lærer ikkje innvandrarkvinner å spinne Aarre, Tale Krogsæter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Gevinster og utfordringer ved virksomhetsarkitektur: en kvalitativ case-studie i NAV Lauvrak, Sondre; Michaelsen, Vetle Kirkesola
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Aktivitetsplikt for sosialhjelp : En kvalitativ studie om aktivitetsplikt for sosialhjelp sett i lys av ansatte i NAV Gjoshi, Qendresa
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Koordinering som et prinsipp i reformprosesser: En analyse av organisasjonstenkningen omkring organiseringen av NAV-reformen i 2005 og reorganiseringen av denne reformen i 2008 Aunevik-Berntsen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samspill mellom organisasjon og videokonferanseteknologi i NAV : en studie av effekter ved bruk av videokonferanse i organisasjonen over tid Oskasin, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 - En organisasjonsteoretisk analyse Eilertsen, Marlene Hansen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus Kjærgård, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Oppfølgingsarbeid av arbeidssøkere i Nav-mottak Vik, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 NAV, styring i tråd med tidens krav Hauge, Andreas Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 NAV og omdømmehåndtering : en studie av forsvarsstrategier Sellin, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 NAV og omdømmehåndtering : en studie av forsvarsstrategier Sellin, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor Rædergård, Ingrid Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Medfører NAV-reformen et bedre tjenestetilbud? : en kvalitativ undersøkelse utført blant ansatte ved et NAV lokalkontor Cetkovic, Senaida
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Hvordan kan lederstil og deltakelse påvirke forpliktelse til endring? : "en kvantitativ undersøkelse utført i NAV Larvik, NAV Asker og NAV Kristiansand" Stringa, Nertila
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Omorganisering, endring og endringsprosessar - Ei studie av endringsprosessen på sentralt hald i NAV frå perioden mars 2009 til mai 2010, som førte til nedlegginga av NAV Drift og utvikling. Simlenes, Silje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Omdømme - betydning for andre enn toppledelsen? : en studie av forholdet mellom omdømmeforsvar og jobbtilhørighet og -tilfredshet i NAV Eliassen, Magnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Kulturbyggingen i NAV. Aarberg, Sol
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 "Mål- og resultatstyring av NAV – Instrument, kultur eller myte?” En studie av Arbeids- og inkluderingsdepartementets mål- og resultatstyring av Arbeids og velferdsetaten i perioden juni 2006 – april 2009 Breivik, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innflytelse i en beslutningsprosess Sundkøien, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Klok håndtering av NAV-reformen : kan evaluering av pilotkontorene fortelle oss hva som er en klok håndtering av NAV-reformen? Fauske, Marianne Austin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 NAV-reformen : iverksetting i Troms Schjølberg, Birger Andre Rafael
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Arbeidsglede i NAV : læring og mestring i en endringsprosess. En studie av hvordan en kan gjennomføre en endringsprosess for å fremme god læring og skape arbeidsglede hos medarbeiderne Minsaas, Anne-Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Gonsholt, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 NAV-reformen : iverksetting i Troms Schjølberg, Birger Andre Rafael
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Forholdet mellom stat og kommune i NAV – nyskapning eller tradisjon? En studie av styringsnettverket i NAV Dahle, Kristin Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV - Kommunen, staten og partnarskapet Lunden, Torbjørn Lønne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Tre offentlige kontor i et bygg – NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Johnsen, Iren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Historien om NAV-reformens unnfangelse : om idéleverandører bak reorganiseringen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Reegård, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Reformer i organiseringen av velferdstjenester. En komparativ analyse av Hartz-reformen i Tyskland og Nav-reformen i Norge Wie, Katherine Beate Middleton
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV - mål, visjoner og resultater : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management Michelsen, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Strategisk IT-planlegging i en offentlig fusjon : et blikk på forprosjekt IKT - et delprosjekt i NAV Sells, Maria Engmark
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Et spørsmål om tillit : en demokratistudie av beslutningsprosessen som ledet til organiseringen av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Vallebona Rivera, Natacha
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV-reformen : en organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørendeorganiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Nielsen, Ulla Finnerud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Partnerskap : intensjon og virkelighet i NAV reformens velferdskontor Nyhuus, Katrine Haugli og Tone Thorsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Identitet i NAV-reformen : en casestudie av identitetsendringer fra trygdeetaten til NAV Vaag, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV : ny arbeids- og velferdsforvaltning - en prospektiv analyse av mulige utfordringer Sandvik, May-Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV: illusjon eller realitet? : en studie av hvordan ledere møter de strategiske utfordringene i forbindelse med NAV-refomen Pedersen, Lena og Kjell Arne Reisch
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Ny regjering, ny forvaltningspolitikk? : en studie i forsøket på å bryte med New Public Management Christensen, Marcus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 NAV en kulturell utfordring : kulturbygging mellom Aetat og Trygdeetaten Berg, Gunnhild og Frode Svartvatn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Er det indikasjon på diskrepans mellom plan og gjennomføring av NAV reformen Jansen, Jessie P.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2013 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Kalleberg, Annemor, Peter Bøgh, Kristian Kjøllesdal og Harald Nybøen
Notat 2011 Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene Aars, Jakob og Dag Arne Christensen
Notat 2010 Mot en ny yrkesrolle i Nav? Helgøy, Ingrid; Kildal, Nanna; Nilssen, Even
Notat 2010 Mål- og resultatstyring i praksis – En studie av styringsdialogen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet Breivik, Bjørn
Notat 2010 Striden som seierherrene nesten tapte: Tjenestemannsorganisasjonene og organiseringen av Nav Jacobsen, Dag Runar
Notat 2009 Bidrar etableringen av lokale NAV-kontorer til bedre tilbakemeldinger fra brukerne? Hansen, Hans Tore
Notat 2009 Coordination and hybrid governance – theoretical and empirical challenges Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 2009 Arbeidsmiljøundersøkelse i NAV. N2009:12 Grimsmo, Asbjørn
Notat 2008 Arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR), NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyrå (SSB) Furseth, Jan og Haglund, Anders
Notat 2008 Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret : tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen Klemsdal, Lars
Notat 2008 Organisering for helhetlig tjenesteyting - Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor Andreassen, Tone Alm
Notat 2008 Mission impossible made possible? – Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV Fimreite, Anne Lise
Notat 2008 Implementation of Merger: Lessons from the Norwegian Welfare Bureaucracy Askim, Jostein, Tom Christensen, Anne Lise Fimreite, Per Lægrei
Notat 2008 Challenges and effects of administrative reform – Reorganizing the Norwegian welfare administration Askim, Jostein, Tom Christensen, Anne Lise Fimreite, Per Lægrei
Notat 2008 Reorganizing the Welfare State Administration: Partnership, networks and accountability Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014–2018. En gjennomgang Elvegård, Kurt Idar Løkke; Gjøsund, Gudveig
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud-Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2012 NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Knut Brofoss (leder), Berit Brørby, Toril Gogstad, Thorgeir Hernes, Helene Holand, Torill Lødemel, Espen R. Moen, Geir Møller, Victor D. Norman, Stian K. Oen, Astrid F. Paulsen, Aud Ramberg, Liv Sannes, Øystein Spjelkavik
Rapport 2011 NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid Grete Brochmann (leder), Torben Andersen, Anne Britt Djuve, Einar Niemi, Knut Røed, Inge Skeie, Sverre Try
Rapport 2011 NOU 2011: 14 Bedre integrering — Mål, strategier, tiltak Osmund Kaldheim (leder), Rita Abrahamsen, Solfrid Berntsen, Marco Elsafadi, Inés Hardoy, Knut Kjeldstadli, Toril Sundal Leirset, Jill Loga, Julia Maliszewska, Norvald Mo, Obiajulu Odu, Ambreen Pervez, Asle Toje, Dhayalan Velauthapillai, Thomas Wanjohi, Henriette Sinding Aasen Ragnhild Aashaug
Rapport 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden Bjørn Arild Gram (leder), Jan Fridthjof Bernt, Kirsti Kolle Grøndahl, Inger Lise Skog Hansen, Øystein Johannesen, Martin Mæland, Viggo Nordvik, Roar Stangnes, Lene Vågslid, Inger Østensjø
Rapport 2011 NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen,Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Reforming Norway’s welfare administration Christensen, Tom og Per Lægreid
Rapport 2010 NAV in an international context Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise (red.)
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering— Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Arnt Holte (leder), Toril Lahnstein, Alice Kjellevold, Lars-Erik Borge, Espen Bratberg, Rannveig H. Pedersen, Audun Østerås, Anita Røraas
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Rapport 2008 "En felles etat" : en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse avny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Christensen, Tom
Rapport 2007 På vei mot en integrert velferdsforvaltning? : erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Andreassen, Tone Alm, Ida Drange, Taran Thune og Lars Chr Monkerud.
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning : oppretting av NAV-kontorer i kommunene : rapport fra en pilotstudie høsten 2006 Dyhr-Nielsen, Reidun
Rapport 2006 Økonomiske analyser av SATS- (NAV-)reformen Hervik, Arild, Helge Bremnes og Frode Ohr
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Tidsskriftsartikkel 2019 Coordinating Against Work-Related Crime in Norway Jahnsen, Synnøve Økland; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2014 The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration Byrkjeflot, Haldor ; Tom Christensen ; Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France BEZES, P., FIMREITE, A. L., LIDEC, P. L. and LÆGREID, P
Tidsskriftsartikkel 2013 Welfare Administration Reform Between Coordination and Specialization Christensena , Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Mapping accountability changes in labour market administrations: from concentrated to shared accountability? Jantz, Bastian ; Jann, Werner ; Lægreid, Per ; Mattei, Paola
Tidsskriftsartikkel 2012 Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2010 Complexity and Hybrid Public Administration—Theoretical and Empirical Challenges Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2010 How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the Norwegian welfare administration reform Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2010 Complexity and Hybrid Public Administration—Theoretical and Empirical Challenges Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2009 Reforms of Welfare Administration and Policy—A Comparison of Complexity and Hybridization: An Introduction Christensen, Tom; Matthias Knuth; Per Lægreid; Jay Wiggan
Tidsskriftsartikkel 2009 How to Carry Out Joined-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform Askim, Jostein ; Tom Christensen; Anne Lise Fimreite; Per Lgreid
Tidsskriftsartikkel 2009 Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Fimreite, Anne Lise og Kåre Hagen
Tidsskriftsartikkel 2009 Reorganization of the Welfare State Administration: Partnerships, networks and accountability Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2006 Hvordan samordne tre etater? : er kulturbygging svaret? Fossestøl, Knut og Lars Klemsdal