NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

69 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 2008 NAV-partnarskap mellom stat og kommune : velferdsforvaltningas Helan og Halvan Otterlei, Jill Beth
Bok 2011 NAV ved et veiskille : organisasjonsendring som velferdsreform Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red.)
Bok 2008 NAV-piloten i Nord Gudbrandsdal : en statusrapport Syversen, Trine Løvold
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Kan trekk ved styring forklare vellykket digitalisering? Løvberg, Espen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Nav sitt arbeidsmarkedstiltak bedriftsintern opplæring : har statlige subsidier til investeringer i bedriftsintern opplæring positiv effekt på bedrifter i omstilling? Røyset, Åsmund; Wik, Håkon Halvorsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 NAV lærer ikkje innvandrarkvinner å spinne Aarre, Tale Krogsæter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Koordinering som et prinsipp i reformprosesser: En analyse av organisasjonstenkningen omkring organiseringen av NAV-reformen i 2005 og reorganiseringen av denne reformen i 2008 Aunevik-Berntsen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samspill mellom organisasjon og videokonferanseteknologi i NAV : en studie av effekter ved bruk av videokonferanse i organisasjonen over tid Oskasin, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 - En organisasjonsteoretisk analyse Eilertsen, Marlene Hansen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus Kjærgård, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Oppfølgingsarbeid av arbeidssøkere i Nav-mottak Vik, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Omorganisering, endring og endringsprosessar - Ei studie av endringsprosessen på sentralt hald i NAV frå perioden mars 2009 til mai 2010, som førte til nedlegginga av NAV Drift og utvikling. Simlenes, Silje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Medfører NAV-reformen et bedre tjenestetilbud? : en kvalitativ undersøkelse utført blant ansatte ved et NAV lokalkontor Cetkovic, Senaida
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Hvordan kan lederstil og deltakelse påvirke forpliktelse til endring? : "en kvantitativ undersøkelse utført i NAV Larvik, NAV Asker og NAV Kristiansand" Stringa, Nertila
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor Rædergård, Ingrid Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innflytelse i en beslutningsprosess Sundkøien, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Kompetansens rolle i utøvelse av brukermedvirkning ved NAV Behr, Kasia M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samstyring i NAV : en studie av styringsutfordringer i partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Storvik, Tor Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Brukermedvirkning i NAV Aanesland, Ellen Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV-reformen : en case-studie av fylkesleddets utformingsprosess Stø, Jan Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Kulturbyggingen i NAV. Aarberg, Sol
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 NAV-reformen : iverksetting i Troms Schjølberg, Birger Andre Rafael
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Valg av ledelsesmodell ved NAV-etablering : en oversettelsesteoretisk studie av ledelsesmodellkomponenten Hagelund, Iselin Ødegård
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Klok håndtering av NAV-reformen : kan evaluering av pilotkontorene fortelle oss hva som er en klok håndtering av NAV-reformen? Fauske, Marianne Austin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV - Kommunen, staten og partnarskapet Lunden, Torbjørn Lønne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted. En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Grung, Camilla Bysheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Tre offentlige kontor i et bygg – NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Johnsen, Iren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Reformer i organiseringen av velferdstjenester. En komparativ analyse av Hartz-reformen i Tyskland og Nav-reformen i Norge Wie, Katherine Beate Middleton
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV - mål, visjoner og resultater : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management Michelsen, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV-reformen : en organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørendeorganiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Nielsen, Ulla Finnerud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Partnerskap : intensjon og virkelighet i NAV reformens velferdskontor Nyhuus, Katrine Haugli og Tone Thorsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Identitet i NAV-reformen : en casestudie av identitetsendringer fra trygdeetaten til NAV Vaag, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2011 Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene Aars, Jakob og Dag Arne Christensen
Notat 2009 Bidrar etableringen av lokale NAV-kontorer til bedre tilbakemeldinger fra brukerne? Hansen, Hans Tore
Notat 2009 Arbeidsmiljøundersøkelse i NAV. N2009:12 Grimsmo, Asbjørn
Notat 2009 Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor. Andreassen, Tone Alm og Kristin Reichborn-Kjennerud
Notat 2008 Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret : tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen Klemsdal, Lars
Notat 2008 Organisering for helhetlig tjenesteyting - Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor Andreassen, Tone Alm
Notat 2008 Det lokale NAV-kontoret: Hvilke løsninger velges? Monkerud, Lars Chr.
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2018 Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014–2018. En gjennomgang Elvegård, Kurt Idar Løkke; Gjøsund, Gudveig
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2016 NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn Roger Kjærgård (leder), Inga H. Andreassen, Ingjerd Espolin Gaarder, Ingunn Hagen, Erik Hagaseth Haug, Kjersti Isachsen, Mona Mathisen, Peter Plant, Geir Syvertsen
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Knut Brofoss (leder), Berit Brørby, Toril Gogstad, Thorgeir Hernes, Helene Holand, Torill Lødemel, Espen R. Moen, Geir Møller, Victor D. Norman, Stian K. Oen, Astrid F. Paulsen, Aud Ramberg, Liv Sannes, Øystein Spjelkavik
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Tett individuell og helhetlig oppfølging i NAV : et spørsmål om virksomme elementer? Aasen, Kristin, Marthinsen, Edgar og Vist, Gunnhild
Rapport 2010 Sosialkontortjenester i overgangen til NAV : et landskap i kontinuerlig endring : et fellesprosjekt mellom HUSKene i Midt-Norge, Stavanger, Agder og Oslo Aasen, Kristin
Rapport 2010 NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering— Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Arnt Holte (leder), Toril Lahnstein, Alice Kjellevold, Lars-Erik Borge, Espen Bratberg, Rannveig H. Pedersen, Audun Østerås, Anita Røraas
Rapport 2009 Tjeneste- og tiltaksprofiler ved det lokale NAV-kontoret : den nye arbeids- og velferdstjenesten i - og utenfor - NAV. Forskningsrapport 4/2009 Monkerud, Lars Christian
Rapport 2008 "En felles etat" : en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse avny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Christensen, Tom
Rapport 2008 Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge Marit Viggen og Sissel C. Motzfeldt
Rapport 2007 På vei mot en integrert velferdsforvaltning? : erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Andreassen, Tone Alm, Ida Drange, Taran Thune og Lars Chr Monkerud.
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning : oppretting av NAV-kontorer i kommunene : rapport fra en pilotstudie høsten 2006 Dyhr-Nielsen, Reidun
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Tidsskriftsartikkel 2014 The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration Byrkjeflot, Haldor ; Tom Christensen ; Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Welfare Administration Reform Between Coordination and Specialization Christensena , Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Mapping accountability changes in labour market administrations: from concentrated to shared accountability? Jantz, Bastian ; Jann, Werner ; Lægreid, Per ; Mattei, Paola
Tidsskriftsartikkel 2010 Complexity and Hybrid Public Administration—Theoretical and Empirical Challenges Christensen, Tom og Per Lægreid