Norges Eksportråd

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.11.1945* Nyopprettelse

Navn: Norges Eksportråd
Kort navn: Eksp.råd
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

En forløper for Norges Eksportråd var «Det økonomiske etterretningskontor». Dette midlertidige kontoret ble opprettet i 1945 og erstattet «Norges opplysningskontor for næringsveiene» (1901-1941). Da Norges Eksportråd ble opprettet i november 1945 ble oppgavene fra Det økonomiske etterretningskontor overtatt av eksportrådet.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 170

28.04.1972 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1988 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

01.01.1996 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Bakgrunnen for endringen omtales slik i Innst. S. nr. 220 (1994-95):
"Som en følge av at Lov om eksportavgift ble opphevet med virkning fra 1. juli 1994 er det finansielle grunnlaget for driften av Norges Eksportråd sterkt endret. På grunnlag av et utredningsarbeid, som er gjort i nært samarbeid med nærings- og arbeidslivets organer, tar Regjeringen sikte på å omorganisere Norges Eksportråd til en stiftelse der myndigheter og næringsliv sammen tar aktivt ansvar for drift og styring. For Regjeringen er det et hovedanliggende å sikre styring og kontroll med, og målrettet og effektiv utnyttelse av, de offentlige midler som settes inn i Eksportrådets drift og aktiviteter."

Ved kgl.res. av 22. desember 1995 ble Norges Eksportråd omgjort til en selvstendig stiftelse og nye vedtekter fastsatt. Den nye strukturen trådte i kraft 1.1.1996.
Den nye Stiftelsen Norges Eksportråd overtar alle eiendeler og fordringer, som Norges Eksportråd og Norges Eksportfond har pr. 31.12.95. Samtidig blir Norges Eksportråds og Norges Eksportfonds evt. gjeld og forpliktelser overført stiftelsen. Norges Eksportråd og Norges Eksportfond med sin hittidige organisasjonsform opphører å eksistere pr. 31.12.95.

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Norges Eksportråd er nasjonalt kompetansesenter for eksport og internasjonalisering, både for private bedrifter og for myndighetene. Norges Eksportråd yter tjenester til enkeltbedrifter og organiserer fellestiltak for grupper av bedrifter. Norges Eksportråds nettverk av kontorer i utlandet dekker de viktige markedene i Europa, Amerika, Asia og Afrika og samarbeider nært med norsk utenrikstjeneste.Norges Eksportråds mål er å øke konkurranseevnen og lønnsomheten til norske bedrifter på internasjonale markeder. Eksportrådet bistår kundene gjennom hele eksport- og internasjonaliseringsprossen, som strategisk rådgiver, problemløser og døråpner. Felles markedsfremstøt omfatter bl.a. fagmesser, næringsdelegasjoner og kampanjer for å fremme norsk handel og næringsliv i utlandet.(http://www.ntc.no/cgi-bin/wbch.exe?page_id=5)Hjemmeside

31.12.2003 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Virksomheten i de fire institusjonene Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd inngår fra 1.1.2004 i det nye særlovsselskapet Innovasjon Norge.

Se Ot.prp.nr.14 2003-04 Om lov om Innovasjon Norge, Innst.O.nr.30 2003-04 og Besl.O.nr.43 2003-04.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.