Norsk senter for utvekslingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 3 2 5 3 2 5
2002 4 5 9 4 4 8 1 1
2003 8 13 21 8 12 20 1 1
2005 9 18 27 9 16 25 2 2
2006 11 17 28 11 17 28
2007 9 19 28 9 17 26 2 2
2008 12 17 29 12 16 28 1 1
2009 14 18 32 14 15 29 3 3
2010 14 17 31 14 16 30 1 1
2011 11 22 33 10 18 28 1 4 5
2012 11 21 32 10 19 29 1 2 3
2013 11 23 34 10 21 31 1 2 3
2014 12 22 34 11 19 30 1 3 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 37 37
2002 32 37 38
2003 39 33 35 39 33 35
2005 41 34 36 41 34 36
2006 40 34 36 40 34 36
2007 42 36 38 42 36 38
2008 42 38 40 42 38 40
2009 41 39 40 41 39 40
2010 42 42 42 42 43 42
2011 40 41 41 41 42 41 37
2012 40 42 41 39 41 41
2013 41 42 42 41 42 42
2014 40 42 42 41 42 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2000* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Utenriksdepartementet

I St.prp. nr. 1 (1998-99) konkluderte regjeringen med at Fredskorpset i sin nåværende form har utspilt sin rolle. I St.prp. nr. 67 (1998-99) presenterte regjeringen de overordnede mål og prinsipper som den ville legge til grunn for en omlegging av Fredskorpset.

Ved behandlingen av utviklingspolitisk redegjørelse, jf. Innst. S. nr. 28 (1999-2000) Om utviklingspolitisk redegjørelse fra Utviklings- og menneskerettighetsministeren, av 18. november 1999, ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens omlegging av Fredskorpset. Stortinget fattet på denne bakgrunn den 10. desember 1999 bevilgningsvedtak for Fredskorpset for 2000 i henhold til Budsjett-innst. S. nr. 3 (1999-2000) av 3. desember 1999.

Fredskorpset er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Utenriksdepartementet. Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2000 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter). Fredskorpset skal utføre sine oppgaver selvstendig og uavhengig. Viktige prinsippspørsmål som måtte oppstå i Fredskorpsets arbeid skal legges fram for Utenriksdepartementet for avgjørelse.

Pr. omleggingen i 2000 ledes Fredskorpset av et styre og en generalsekretær. Den daglige drift forestås av et sekretariat under ledelse av generalsekretæren. Fredskorpset har et representantskap bestående av representanter fra Fredskorpsets samarbeidspartnere. Representantskapet skal gi styret råd om Fredskorpsets virksomhet. Fredskorpset får videre sine bevilgninger over et eget kapittel i statsbudsjettet.

01.01.2000* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

01.01.2009 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Det norske fredskorpset vart omdanna til ordinært forvaltningsorgan frå 1.1.2009.
Se. kilde: St.prp. nr. 1 (2008-2009) Utenriksdepartementet, Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen:

Fredskorpset fullfinansieres over statsbudsjettet og behovet for unntak fra prinsippet om bruttobudsjettering er ikke til stede. Fra og med 2009 foreslås bruttobudsjettering med bevilgning på en driftspost og en tilskuddspost, hhv kapittel 144 Fredskorpset post 01 Drift og kapittel 160 Sivilt Samfunn og demokratiutvikling post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset.

15.02.2018* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1432 Førde

I februar 2017 kom beskjeden om at regjeringen vurderte å flytte virksomheten til enten Trondheim, Stavanger eller Førde, som ledd i planen om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. En kommisjon ble nedsatt til å se på de ulike alernativene, og i juni kom beskjeden om at Fredskorpset skulle flytte til Førde. Oppstarten i Førde blir 1. august. Ut året vil det være noe aktivitet på Oslo-kontoret med utstrakt pendling til Førde. Oslo-kontoret stenger ved nyttår.

15. februar 2018 åpnet Fredskorpset sine lokaler i Førde. Full oppstart i Førde blir 1. august 2018.

Kilder: Pressemelding, regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_fredskorps/id2558392/
Årsrapport Fredskorpset 2017.

16.08.2018 Navneendring

Navn: Norsk senter for utvekslingssamarbeid
Kort navn: NOREC

Bistands- og utviklingsminister Nikolai Astrup annonserte namneendringa saman med direktør i Norec Jan Olav Baarøy under den offisielle opninga av dei nye lokala i Førde 16. august 2018.

Norec skal verte eit kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap. Norec skal bygge vidare på Fredskorpsets 55 år lange historie og ekspertise innan utveksling og internasjonalt samarbeid. Namneskiftet gjer det meir tydleg at Norec er ein statleg norsk aktør som arbeider på den internasjonale arenaen.

Kilde: www.fredskorpset.no/namneendring/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.