Norsk senter for utvekslingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

04.04.1963 Nyopprettelse

Navn: Det norske fredskorpset
Kort navn: Fredskorpset
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Norsk Utviklingshjelp
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Det opprinnelige Fredskorpset ble til som et resultat av politiske og ideologiske strømninger som preget slutten av 1950-tallet og tiden fram til opprettelsen 4.april 1963; bl.a. pasifisme og ikke-voldsideologi, humanisme og kristne tradisjoner. I Norge fremmet ungdomsorganisasjoner resolusjoner og forslag om et fredskorps. To komiteer var i arbeid, og deres forslag og ideer fant utløp ved opprettelsen av Det norske Fredskorpset (St.meld.Nr.23 (1961-62)). Dette skjedde like etter opprettelsen av Norsk Utviklingshjelp i 1962. Fredskorpset ble etablert som en egen enhet i Norsk Utviklingshjelp.
Kilde: www.fredskorpset.no

-----------------------------------------------------------

Se også ST. MELD. NR 23. (1961—62) NORGES HJELP TIL UTVIKLINGSLANDENE.
URL: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1961-62&paid=3&wid=a&psid=DIVL2607

01.12.1968* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2000* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Utenriksdepartementet
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I St.prp. nr. 1 (1998-99) konkluderte regjeringen med at Fredskorpset i sin nåværende form har utspilt sin rolle. I St.prp. nr. 67 (1998-99) presenterte regjeringen de overordnede mål og prinsipper som den ville legge til grunn for en omlegging av Fredskorpset.

Ved behandlingen av utviklingspolitisk redegjørelse, jf. Innst. S. nr. 28 (1999-2000) Om utviklingspolitisk redegjørelse fra Utviklings- og menneskerettighetsministeren, av 18. november 1999, ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens omlegging av Fredskorpset. Stortinget fattet på denne bakgrunn den 10. desember 1999 bevilgningsvedtak for Fredskorpset for 2000 i henhold til Budsjett-innst. S. nr. 3 (1999-2000) av 3. desember 1999.

Fredskorpset er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Utenriksdepartementet. Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2000 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter). Fredskorpset skal utføre sine oppgaver selvstendig og uavhengig. Viktige prinsippspørsmål som måtte oppstå i Fredskorpsets arbeid skal legges fram for Utenriksdepartementet for avgjørelse.

Pr. omleggingen i 2000 ledes Fredskorpset av et styre og en generalsekretær. Den daglige drift forestås av et sekretariat under ledelse av generalsekretæren. Fredskorpset har et representantskap bestående av representanter fra Fredskorpsets samarbeidspartnere. Representantskapet skal gi styret råd om Fredskorpsets virksomhet. Fredskorpset får videre sine bevilgninger over et eget kapittel i statsbudsjettet.

01.01.2000* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

01.01.2009 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Det norske fredskorpset vart omdanna til ordinært forvaltningsorgan frå 1.1.2009.
Se. kilde: St.prp. nr. 1 (2008-2009) Utenriksdepartementet, Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen:

Fredskorpset fullfinansieres over statsbudsjettet og behovet for unntak fra prinsippet om bruttobudsjettering er ikke til stede. Fra og med 2009 foreslås bruttobudsjettering med bevilgning på en driftspost og en tilskuddspost, hhv kapittel 144 Fredskorpset post 01 Drift og kapittel 160 Sivilt Samfunn og demokratiutvikling post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset.

15.02.2018* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1432 Førde

I februar 2017 kom beskjeden om at regjeringen vurderte å flytte virksomheten til enten Trondheim, Stavanger eller Førde, som ledd i planen om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. En kommisjon ble nedsatt til å se på de ulike alernativene, og i juni kom beskjeden om at Fredskorpset skulle flytte til Førde. Oppstarten i Førde blir 1. august. Ut året vil det være noe aktivitet på Oslo-kontoret med utstrakt pendling til Førde. Oslo-kontoret stenger ved nyttår.

15. februar 2018 åpnet Fredskorpset sine lokaler i Førde. Full oppstart i Førde blir 1. august 2018.

Kilder: Pressemelding, regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_fredskorps/id2558392/
Årsrapport Fredskorpset 2017.

16.08.2018 Navneendring

Navn: Norsk senter for utvekslingssamarbeid
Kort navn: NOREC

Bistands- og utviklingsminister Nikolai Astrup annonserte namneendringa saman med direktør i Norec Jan Olav Baarøy under den offisielle opninga av dei nye lokala i Førde 16. august 2018.

Norec skal verte eit kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap. Norec skal bygge vidare på Fredskorpsets 55 år lange historie og ekspertise innan utveksling og internasjonalt samarbeid. Namneskiftet gjer det meir tydleg at Norec er ein statleg norsk aktør som arbeider på den internasjonale arenaen.

Kilde: www.fredskorpset.no/namneendring/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.