Garantiinstituttet for eksportkreditt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 15 28 13 15 28
1981 15 18 33 15 16 31 2 2
1982 17 16 33 17 13 30 3 3
1983 17 16 33 17 11 28 5 5
1984 20 16 36 20 12 32 4 4
1985 20 15 35 20 12 32 3 3
1986 21 16 37 21 13 34 3 3
1987 18 21 39 18 17 35 4 4
1988 17 21 38 17 17 34 4 4
1989 16 19 35 16 17 33 2 2
1990 18 19 37 17 16 33 1 3 4
1991 23 17 40 23 16 39 1 1
1992 20 16 36 20 15 35 1 1
1993 22 18 40 22 17 39 1 1
1994 22 21 43 22 18 40 3 3
1995 27 20 47 27 18 45 2 2
1996 27 22 49 27 19 46 3 3
1997 25 20 45 25 18 43 2 2
1998 24 20 44 24 17 41 3 3
1999 23 23 46 23 19 42 4 4
2000 24 22 46 23 17 40 1 5 6
2001 18 19 37 18 16 34 3 3
2002 20 20 40 20 13 33 7 7
2003 19 19 38 19 17 36 2 2
2004 18 19 37 18 16 34 3 3
2005 20 19 39 19 14 33 1 5 6
2006 20 17 37 19 12 31 1 5 6
2007 21 14 35 21 10 31 4 4
2008 21 17 38 21 13 34 4 4
2009 22 19 41 22 14 36 5 5
2010 29 24 53 28 19 47 1 5 6
2011 32 27 59 31 22 53 1 5 6
2012 36 27 63 35 22 57 1 5 6
2013 38 36 74 35 31 66 3 5 8
2014 40 39 79 35 35 70 5 4 9
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 38 38 39 38 38
1981 39 33 36 39 34 36
1982 38 34 36 38 34 36
1983 39 35 37 39 36 38 32 32
1984 38 36 37 38 37 38
1985 39 34 37 39 34 37
1986 39 35 38 39 35 38
1987 40 35 37 40 35 37
1988 40 34 37 40 33 37
1989 43 36 39 43 34 38
1990 42 37 39 42 35 39
1991 40 38 39 40 37 39
1992 40 37 39 40 35 38
1993 39 38 38 39 37 38
1994 41 39 40 41 39 40
1995 39 38 38 39 38 39
1996 39 35 37 39 35 37
1997 40 36 38 40 37 39
1998 41 37 39 41 36 39
1999 43 37 40 43 35 40
2000 43 37 40 43 37 40 34 37
2001 45 36 40 45 36 41
2002 43 37 40 43 37 41 38 38
2003 43 39 41 43 39 41
2004 45 41 43 45 41 43
2005 44 41 42 43 42 42 39 43
2006 46 43 45 45 44 45 40 44
2007 46 41 44 46 41 45
2008 46 39 43 46 37 43
2009 45 39 42 45 38 42 43 43
2010 46 40 43 46 40 44 40 39
2011 46 41 44 45 41 43 43 45
2012 47 40 44 47 40 44 41 44
2013 47 42 44 45 41 43 44 51
2014 46 43 44 45 43 44 53 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

28.05.1960 Navneendring

Navn: Garantiinstituttet for eksportkreditt
Kort navn: GIEK

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) er det sentrale statlige organ for garantistillelser og kredittforsikring av eksportkreditter. Hovedmålsetningen er å fremme norsk eksport av varer og tjenester og norske investeringer i utlandet.
Giek på internett: www.giek.no

01.01.1994 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå

1. januar 1994 ble GIEK omdannet til forvaltningsbedrift. I den sammenhengen ble virksomheten delt i en samfunnsdel, en nyopprettet forretningsdel, en del for tidligere inngåtte engasjementer og en del for ordninger som er etbalert av særskilt stortingsvedtak. Samfunnsdelen omfatter avdekning på risiko over ett år utenfor OECD-land og avdekning på politisk risiko. Forretningsdelen omfatter all ny kredittgivning for dekning av kommersiell risiko ved kortsiktige kreditter i OECD-land. Begrunnelsen for omdannelsen var at dette ville lette arbeidet dersom det ble aktuelt å organisere forretningsdelen i et eget selskap, eller i samforetak med private/aksjonærer, jfr.Innst.S.nr.179, 1992-93. GIEK's drift som forvaltningsbedrift ble evaluert i 1997 og konklusjonen var at virksomheten opprettholder forvaltningsbedriftformen.

Frem til 1. april 1994 hadde Statens varekrigsforsikring egne ansatte som forvaltet forsikringsordningen. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) overtok administrasjonen av ordningen med virkning fra 1. april 1994, i henhold til en avtale av 15. november 1993. Statens varekrigsforsikring har derfor ikke lenger egne ansatte. Forvaltningstjenestene kjøpes fra GIEK.

01.04.1994* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Frem til 1. april 1994 hadde Statens varekrigsforsikring egne ansatte som forvaltet forsikringsordningen. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) overtok administrasjonen av ordningen med virkning fra 1. april 1994, i henhold til en avtale av 15. november 1993. Statens varekrigsforsikring har derfor ikke lenger egne ansatte. Forvaltningstjenestene kjøpes fra GIEK. I Ot.prp.nr.3 1997-98 (Om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring) tar Regjeringen sikte på å avvikle lov om Statens varekrigsforsikring med virkning fra 1. januar 1998. Det vil innebære at det tilbudet Statens varekrigsforsikring i dag har opphører fra denne dato. Videre tar Regjeringen sikte på at det akkumulerte overskuddet for ordningen på anslagsvis 2,3 mrd. kroner inntektsføres i statsbudsjettet for 1998 under kap. 5343 Statens varekrigsforsikring, post 50 Avvikling. Se for øvrig St prp nr 1 (1997-98). Realisering av verdiene vil kunne ta noe tid, som følge av at selskapets midler er plassert i norske banker, verdipapirer og kontolån til staten.

01.01.2002* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

EU vedtok (2001) nye retningslinjer for kortsiktig kredittforretningsvirksomhet. For å tilpasse GIEKs virksomhet til disse retningslinjene, fant NHD det hensiktsmessig at GIEKs forretningsdel ble skilt ut i et heleid datterselskap av GIEK, GIEK Kredittforsikring AS. Se for øvrik omtale i St.prp.nr.61 og Innst.S.nr.220 1999-2000 samt kap 2460 i St.prp.nr.1 2000-2001, NHD.GIEK Kredittforsikring AS er et heleid datterselskap av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK). Selskapet har overtatt den tidligere Forretningsdelens tilbud for kortsiktig kredittforsikring. Selskapet er solid kapitalisert. GIEK Kredittforsikring AS har i dag 10 ansatte. Den daglige ledelse forestås av administrerende direktør og et styre på syv personer. Styret i GIEK er selskapets generalforsamling.

01.01.2020* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

I forbindelse med at staten selger GIEK Kredittforsikring til Coface har regjeringen med virkning fra 1. januar 2020, opprettet et tilbud av kortsiktig kredittforsikring i etaten GIEK, for eksport til såkalte "non-marketable"-land, som et supplement til og ikke i konkurranse med markedet.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Nyhet | Dato: 05.02.2020
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-selger-giek-kredittforsikring-til-coface/id2689308/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.