Garantiinstituttet for eksportkreditt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Nyopprettelse

Navn: Statens eksportkredittkommisjon
Kort navn: Eksp.kred.komm.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Handelsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Bakgrunn: (kilde: www.giekkreditt.no/VaarHistorie)
Det norske statlige eksportgarantisystemet har sine røtter tilbake til tidlig i 1920-åra. Starten var nok i Østhandelskontoret i Handelsdepartementet, med egen handelsråd under 1. verdenskrig. Formelt begynte det med årlige Stortingsvedtak i årene 1922-28 for å støtte eksporten av salt fisk, sild og aluminium til Sovjetunionen, som var et stort marked. I 1929 ble det etablert en kommisjon under Handelsdepartementet, Russlandskommisjonen, som gjorde garantitilbudet mer permanent, og som administrerte og utstedte forsikringene. Formålet var å avhjelpe arbeidsledighet og forebygge arbeidsinnskrenkinger, særlig innenfor fiskeindustrien. Ordningen var avgrenset, men var fra 1934 utvidet til å gjelde alle land. Samtidig ble navnet endret til Statens Eksportkredittkommisjon. Ordningen fikk avgrenset bruk, og utenom Sovjetunionen gjaldt mesteparten av det forsikrede volumet eksport til Tyskland, Italia, Hellas, Spania og Brasil.
Etter krigen blir det mer vanlig med salg på åpen regning og dermed mer aktuelt med kredittforsikringer som dekket lengre kreditter til produksjonsmidler. Det ble også større behov for forsikring mot insolvens og overføringsrisiko.

Videre så man behovet for å avdekke utenlandske varer som var kjøpt inn og inkorporert i den norske eksporten. I 1947 tar man derfor det første steget og uttrykker at man kan dekke eksport av varer som med utgangspunkt i verdien av varen hovedsakelig er av norsk opphav, og der tilvirkningen er viktig for samfunnet.I 1948 kom det en større endring i Stortinget sitt vedtak og i rammevilkårene for driften. Det ble lagt om til kredittforsikring med insolvensavdekking, krig, overføringsrisiko osv. Samtidig ble det fastsatt at overskuddet av driften skulle settes av i et Eksportgarantifond. På mange måter ble dette starten på det moderne GIEK.

Fra 1949 oppnevnte Handelsdepartementet en kommisjon til å behandle statsgarantier for eksport på kreditt - Statens eksportkredittkommisjon. Kommisjonen bestod av en administrativ og en rådgivende avdeling. Medlemmene hadde dette som verv, men kommisjonen hadde et fast sekretariat. Fra 28.5.1960 ble Garantiinstituttet for eksportkreditt opprettet som en direkte fortsettelse av kommisjonen. Instituttet fikk nå et styre og et råd i stedet for de to avdelingene, men fungerte ellers som tidligere; se for øvrig videre endringshistorie under.

28.05.1960 Navneendring

Navn: Garantiinstituttet for eksportkreditt
Kort navn: GIEK

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) er det sentrale statlige organ for garantistillelser og kredittforsikring av eksportkreditter. Hovedmålsetningen er å fremme norsk eksport av varer og tjenester og norske investeringer i utlandet.
Giek på internett: www.giek.no

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

Tidspunktet for denne overføringen er usikkert

01.01.1994 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå

1. januar 1994 ble GIEK omdannet til forvaltningsbedrift. I den sammenhengen ble virksomheten delt i en samfunnsdel, en nyopprettet forretningsdel, en del for tidligere inngåtte engasjementer og en del for ordninger som er etbalert av særskilt stortingsvedtak. Samfunnsdelen omfatter avdekning på risiko over ett år utenfor OECD-land og avdekning på politisk risiko. Forretningsdelen omfatter all ny kredittgivning for dekning av kommersiell risiko ved kortsiktige kreditter i OECD-land. Begrunnelsen for omdannelsen var at dette ville lette arbeidet dersom det ble aktuelt å organisere forretningsdelen i et eget selskap, eller i samforetak med private/aksjonærer, jfr.Innst.S.nr.179, 1992-93. GIEK's drift som forvaltningsbedrift ble evaluert i 1997 og konklusjonen var at virksomheten opprettholder forvaltningsbedriftformen.

Frem til 1. april 1994 hadde Statens varekrigsforsikring egne ansatte som forvaltet forsikringsordningen. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) overtok administrasjonen av ordningen med virkning fra 1. april 1994, i henhold til en avtale av 15. november 1993. Statens varekrigsforsikring har derfor ikke lenger egne ansatte. Forvaltningstjenestene kjøpes fra GIEK.

01.04.1994* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Frem til 1. april 1994 hadde Statens varekrigsforsikring egne ansatte som forvaltet forsikringsordningen. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) overtok administrasjonen av ordningen med virkning fra 1. april 1994, i henhold til en avtale av 15. november 1993. Statens varekrigsforsikring har derfor ikke lenger egne ansatte. Forvaltningstjenestene kjøpes fra GIEK. I Ot.prp.nr.3 1997-98 (Om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring) tar Regjeringen sikte på å avvikle lov om Statens varekrigsforsikring med virkning fra 1. januar 1998. Det vil innebære at det tilbudet Statens varekrigsforsikring i dag har opphører fra denne dato. Videre tar Regjeringen sikte på at det akkumulerte overskuddet for ordningen på anslagsvis 2,3 mrd. kroner inntektsføres i statsbudsjettet for 1998 under kap. 5343 Statens varekrigsforsikring, post 50 Avvikling. Se for øvrig St prp nr 1 (1997-98). Realisering av verdiene vil kunne ta noe tid, som følge av at selskapets midler er plassert i norske banker, verdipapirer og kontolån til staten.

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Tidspunktet for denne overføringen er usikkert

01.01.2002* Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

EU vedtok (2001) nye retningslinjer for kortsiktig kredittforretningsvirksomhet. For å tilpasse GIEKs virksomhet til disse retningslinjene, fant NHD det hensiktsmessig at GIEKs forretningsdel ble skilt ut i et heleid datterselskap av GIEK, GIEK Kredittforsikring AS. Se for øvrik omtale i St.prp.nr.61 og Innst.S.nr.220 1999-2000 samt kap 2460 i St.prp.nr.1 2000-2001, NHD.GIEK Kredittforsikring AS er et heleid datterselskap av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK). Selskapet har overtatt den tidligere Forretningsdelens tilbud for kortsiktig kredittforsikring. Selskapet er solid kapitalisert. GIEK Kredittforsikring AS har i dag 10 ansatte. Den daglige ledelse forestås av administrerende direktør og et styre på syv personer. Styret i GIEK er selskapets generalforsamling.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2020* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

I forbindelse med at staten selger GIEK Kredittforsikring til Coface har regjeringen med virkning fra 1. januar 2020, opprettet et tilbud av kortsiktig kredittforsikring i etaten GIEK, for eksport til såkalte "non-marketable"-land, som et supplement til og ikke i konkurranse med markedet.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Nyhet | Dato: 05.02.2020
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-selger-giek-kredittforsikring-til-coface/id2689308/)

30.06.2021 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS slås fra 1. juli 2021 sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin), en statlig forvaltningsbedrift.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.