Direktoratet for utviklingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1968 Ny via omorganisering

Navn: Direktoratet for utviklingshjelp
Kort navn: DFU
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Direktoratet for utviklingshjelp: Direktoratet er opprettet ved Kgl.res. av 25.10.1968 med virkning fra 1. 12.1968. Fra samme dato opphørte institusjonen Norsk Utviklingshjelp. Statskalenderen oppgir ingen intern struktur for direktoratet fram til det blir overført til Departementet for utviklingshjelp I 1984. Ut fra opplysninger om hvor de ansatte arbeider er det likevel klart at direktoratet helt siden tiden som NU I 1962 har hatt flere underliggende avdelinger og kontor. Det kommer fram at direktoratet I perioden 1968 à 1976 har hatt 2 avdelinger: PLANAVDELING og PROSJEKTAVDELING. I 1976 tyder det på at Planavdelingen avvikles. Samtidig blir det opprettet en ADMINISTRATIV AVDELING. I 1977 tyder det på at Prosjektavdelingen endrer navn til PROGRAM- OG PROSJEKTAVDELING. I tillegg ser det ut til at det kommer en ny avdeling dette året: AVDELING FOR PERSONELL- OG STIPENDIATBISTAND.


Fra 1984 blir Direktoratet for utviklingshjelp overført til det nyopprettede Departementet for utviklingshjelp.

01.01.1984 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Direktorat i dobbeltstilling

Fra 1984 blir Direktoratet for utviklingshjelp overført til det nyopprettede Departementet for utviklingshjelp. Direktoratet etableres her som en del av departmentsstrukturen - som direktorat I dobbeltstilling.

01.01.1986* Navneendring

Navn: Direktoratet for utviklingshjelp
Kort navn: DFU (NORAD)

01.01.1990* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Utenriksdepartementet
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Direktoratet flyttes ut av departementet og etableres som selvstendig direktoratsenhet igjen.Direktoratet plasseres under UD’s ansvarsområde.

Fristillingen av NORAD fra Departementet for utviklingshjelp ble gjennomført I mars 1989. I den forbindelse ble også Departementet for utviklingshjelp reorganisert - jfr. St.prp.nr.139 (1987-88) samt Innst.S.nr.30 (1988-89). Det ser m.a.o. som om direktoratet først ble fristilt fra DFU, deretter ble det plassert under UD's område (I forb. med innlemmingen av DFU I UD)

01.01.2000* Navneendring

Navn: Direktoratet for utviklingssamarbeid
Kort navn: Norad

01.02.2004* Består via omorganisering

Fra februar 2004 har Norad hatt en ny organisasjonsstruktur for å ivareta nye roller og forventninger. Reformen av bistandsforvaltningen skal bidra til at norsk utviklingssamarbeid blir mer effektivt og helhetlig. Norad har tidligere hatt ansvar for forvaltingen av stat-til-stat samarbeidet. UD tok over dette ansvaret 1. april 2004. Ved årsskiftet overtok departementet også ansvaret for alle ambassader som har bistandsoppgaver og tidligere var administrert av Norad.

Norad har etter omorganiseringen fire fagavdelinger som har ansvar for faglig rådgiving på ulike områder og ha organisasjonskunnskap og forvalte støtte til norske organisasjoner. I tillegg skal egne avdelinger ta vare på sivilt samfunn, evaluering, informasjon og personal og administrasjon.
Kilde: Norads nettsider (www.norad.no)

I DIFI rapport 2008:3 "Organisasjonsendringer i staten 1992-2007" (http://www.difi.no/hoved.aspx?m=43073&amid=1928145) omtales endringen slik (s. 14):
"Intensjonen med reformen av bistandsforvaltningen var at norsk utviklingssamarbeid skulle bli mer effektivt og helhetlig. Vedtaket innebar at gjennomførings-, resultatansvaret og "policy"-funksjonene for utviklingspolitikken ble overført fra Norad til UD. UD fikk også ansvaret for alle ambassadene også bistandsambassadene som hadde vært nært knyttet til Norad, fra 1. januar 2004."

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.