Direktoratet for utviklingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

47 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mellom altruisme og egeninteresser - En kvalitativ analyse av målene i norsk bistandspolitikk Holmes, Martha
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Opinionsdannelse og sør-politikk : Opplysningsarbeidets historie i Norge Teige, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Statlig finansiert opplysningsarbeid : en studie av rammeavtalen på Nord/Sør- og utviklingsspørsmål og relasjonen mellom NORAD og RammeavtaleORGanisasjonene Bergh, Kristine Andrea
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Statlig finansiert opplysningsarbeid : en studie av rammeavtalen på Nord/Sør- og utviklingsspørsmål og relasjonen mellom NORAD og RammeavtaleORGanisasjonene Bergh, Kristine Andrea
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Norges Fotballforbund i norsk utviklings- og utenrikspolitikk : Den norske fotballmodellen Hasselgård, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Norsk bistand og næringslivet: - fra motkonjunkturtiltak til konjunkturuavhengig samarbeid Kielland, Tryggve Eng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Vår ære og vår makt : ei analyse av Noreg som humanitær stormakt Haugen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Motives in Development Policy, whose are they really? A study of the administration`s role in Norwegian development policy. Teigland, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Ny retorikk - ny virkelighet? En analyse av bistandsrelasjonen slik den framstilles i NORADs strategier. Kristin, Gran Melandsør
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 ORGANISATIONAL LEARNING IN A SOUTHERN PUBLIC INSTITUTION. - How Institutional Co-operation as a development aid strategy between NORAD (Norway) and MME (Namibia) enhances Organisational Learning. Awuor, Emily Achieng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 .:"Solidaritet eller business?" - Spillet om bistandsmidler på det humanitære marked. En analyse av norsk humanitær bistand i perioden 1989-1999. Sætre, Aina H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Bistand, økonomisk utvikling, demokratisering. Effekter av bistand og lån for demokratisering av land i Afrika og sør for Sahara. Viblemo, Stein Arve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Diskurser om bistand, kunnskap og utvikling - en diskursanalytisk tilnærming til NORADs policy. Hagelund, Anniken
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Bistandsstrategier for 90 årene. En studie av innovasjon i Direktoratet for utviklingshjelp. Rasmussen, Ane Marte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Norsk kommersiell bistand på 1960-tallet. Forholdet mellom offentlige myndigheter og det private næringsliv innen norsk utviklingshjelp 1960-1970. Morterud, Odd Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Strategier, rutiner og tillit. En casestudie av det tanzaniansk-norske Aidsprosjektet, MUTAN. Høvik, Randi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kommersialiseringen av norsk bistand: En studie av trendskiftere fra 1972-1994. Vorkinn, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Norsk bistandshistorie 1972 -1992. Uribe, Solveig Ullaland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Norsk bistandspolitikk 1961-1996. En studie av forholdet mellom politisk innhold og prosess. Abrahamsen, Tone
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Menneskerettighetene i norsk bistandspolitikk Gjørven, Thor Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Institusjonen Norsk Utviklingshjelp. Organiseringen av norsk bistandsadministrasjon 1962-1968. Grunnlaget legges for NORAD. Raithaug, Kjetil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Demokrati og menneskerettigheter - et normativt problem i norsk offentlig bistandspolitikk. en diskusjon av John Rawls rettferdighetsteori som et alternativt verdikriterium til koblingen bistand - menneskerettigheter i norsk bistandspolitikk 1984-1992. Randen, Jo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Konsulentfirmaene i norsk bistand. Styrer de private firmaene norsk bistand når de gjennomfører bistandsprosjekter. Nilsen, Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Kvinneretta bistand - integrasjon eller illusjon? En studie av NORADs arbeid med å integrere kvinner i norsk tosidig bistand. Morvik, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Norsk bistand og menneskerettigheter. En normativ politisk analyse. Lunde, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Demokratiske verdier og bistandsmålsetninger. En normativ-empirisk analyse. Rudlang, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Endret ytre tilknytning og ny intern struktur. En studie av NORADs reorganisering. Aalborg, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Evaluering - et instrument for bedre bistand? Steen, Sissel Bjerk
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Den norske bistandsforvaltninga. Ei studie av faktorer som påvirker evna til å nå målet om fattigdomsorientering. Djupvik, Alf Roger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Næringsliv og bistand. En undersøkelse av faktorer som har medvirket til at næringslivet har blitt integrert i norsk bistandsvirksomhet gjennom eksport- og investeringsstøtteordninger. Olsen, Elisabeth Raaheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Integrert utviklingsprogram i privat og offentlig regi. En studie av Redd Barna og Departementet for U-hjelp - NORAD. Indgjerd, Tove
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Competing development strategies: Implications for the formulation of Norwegian development aid politics. Seem, Solveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Utviklingen av norsk bistandspolitikk. En politikk eller flere? Ihasee, Monrosa
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Poenget er at dette skal være utviklingshjelp. Hagen, Kjell Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 U-hjelpsforvaltningen: En analyse av (re)organiseringsprosessen, og en drøfting av mulige konsekvenser av reorganiseringen for politikkens innhold. Kloster, Katrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Norsk bistandsadministrasjon og bistandspolitikk 1962 - 1983. En analyse av aktører og hensyn bak oppbyggingen av bistandsadministrasjonen og bistandspolitikken 1962-1983. Grimstad, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Utviklingsbistand og eksportpolitikk. Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken - kommersialisert u-hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning? Sjøli, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Norsk utviklingshjelps ideologi. Simonsen, Tore
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1989 Norge og den tredje verden som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Eriksen, Tore Linné
Rapport 2016 NOU 2016: 8 En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014 Bjørn Tore Godal (leder), Mats Berdal, Gunhild Hoogensen Gjørv, Torgeir Hagen, Kristian Berg Harpviken, Gro Nystuen, Sten Rynning, Astri Suhrke, Rolf Tamnes, Torunn Wimpelmann
Rapport 2009 Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet – ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT. Peter Chr. Bøgh
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 1996 Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992. Kobbeltvedt, Sissel