Forsvarsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 107 69 176 107 55 162 14 14
1981 104 70 174 104 55 159 15 15
1982 102 72 174 101 54 155 1 18 19
1983 96 72 168 95 54 149 1 18 19
1984 97 73 170 97 58 155 15 15
1985 91 76 167 91 59 150 17 17
1986 93 72 165 92 60 152 1 12 13
1987 97 77 174 97 62 159 15 15
1988 108 76 184 108 63 171 13 13
1989 104 88 192 102 73 175 2 15 17
1990 106 86 192 103 72 175 3 14 17
1991 94 83 177 90 69 159 4 14 18
1992 93 82 175 89 67 156 4 15 19
1993 92 77 169 86 61 147 6 16 22
1994 85 75 160 80 66 146 5 9 14
1995 92 74 166 86 61 147 6 13 19
1996 93 79 172 89 65 154 4 14 18
1997 95 88 183 94 69 163 1 19 20
1998 93 84 177 92 67 159 1 17 18
1999 96 88 184 94 67 161 2 21 23
2000 108 87 195 108 81 189 6 6
2001 104 78 182 104 62 166 16 16
2002 103 76 179 103 66 169 10 10
2003 107 82 189 107 70 177 12 12
2004 124 94 218 123 76 199 1 18 19
2005 217 92 309 216 76 292 1 16 17
2006 235 97 332 234 80 314 1 17 18
2007 230 100 330 227 80 307 3 20 23
2008 216 107 323 214 89 303 2 18 20
2009 202 104 306 202 87 289 17 17
2010 212 117 329 210 97 307 2 20 22
2011 211 112 323 207 93 300 4 19 23
2012 225 117 342 221 100 321 4 17 21
2013 239 123 362 230 109 339 9 14 23
2014 258 132 390 248 119 367 10 13 23
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 44 46 47 42 45 51 51
1981 47 45 46 47 43 46 50 50
1982 48 45 47 48 44 46 49 48
1983 48 45 47 48 44 46 50 49
1984 47 45 46 47 43 46 51 51
1985 47 45 46 47 42 45 55 55
1986 47 46 46 47 44 46 56 53
1987 45 46 46 45 44 45 56 56
1988 46 46 46 46 44 45 56 56
1989 45 43 44 46 40 43 53 50
1990 43 42 43 44 41 42 52 47
1991 39 43 41 39 41 40 54 50
1992 39 42 41 40 41 40 49 46
1993 39 43 41 40 41 40 34 53 48
1994 38 42 40 38 41 39 36 54 47
1995 39 41 40 39 41 40 28 44 39
1996 37 42 39 38 41 39 44 40
1997 38 41 40 38 41 39 42 41
1998 39 41 40 39 42 40 39 38
1999 39 41 40 39 42 40 39 39
2000 39 41 40 39 41 40 37 37
2001 40 42 41 40 43 41 38 38
2002 41 43 42 41 44 42 38 38
2003 41 41 41 41 42 41 37 37
2004 41 43 42 41 44 42 37 37
2005 43 44 43 43 46 43 37 37
2006 43 43 43 43 44 43 40 40
2007 43 44 43 43 44 43 41 41
2008 44 44 44 44 44 44 44 44
2009 44 44 44 44 44 44 47 47
2010 45 44 44 44 43 44 48 49
2011 45 45 45 45 45 45 45 46
2012 45 45 45 45 45 45 44 47
2013 45 44 45 45 44 45 55 44 48
2014 45 44 45 45 44 45 55 48 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

26.11.1920* Består via omorganisering

26. november 1920 ble luftfartssaker, unntatt postførsel, lagt til Forsvarsdepartementet.
Kilde: data.regjeringen.no

15.02.1946* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

15. februar 1946 ble Forsvarsdepartementets avdeling for sivil luftfart overført til Arbeidsdepartementet (av 1885). Arbeidsdepartementet ble videreført gjennom etableringen av Samferdselsdepartementet, jf. kgl.res. 22.2.1946.

Kilde: data.regjeringen.no

01.08.2003* Består via omorganisering

Forsvarsledelsen omorganiseres
1. august iverksettes omorganiseringen av forsvarsledelsen. Forsvarsdepartementet styrkes ved at forsvarssjefen og hans militærstrategiske funksjoner integreres i departementet. Forsvarets overkommando legges ned. I stedet etableres en liten og effektiv Forsvarsstab, som skal understøtte forsvarssjefen i hans funksjon som etatsjef.

Kilde: Pressemelding Nr.: 31/2003. Dato: 01.08.03 (http://www.odin.dep.no/odinarkiv/norsk/bondevikII/fd/pressem/010011-070226/dok-bn.html)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hovedrammen for den nye organiseringen av Forsvarsdepartementet og Forsvarets øverste ledelse ble iverksatt fra 1. august 2003. Denne endringen innebar et integrert Forsvarsdepartement og en nyopprettet Forsvarsstab. Endringene ble iverksatt på bakgrunn av Stortingets vedtak i juni 2002 om en integrering av den øverste ledelsen av Forsvaret på Akershus innen 2005. Formålet med omorganiseringen er bedre strategisk ledelse, styrke den overordnede forsvarsplanleggingen og betydelige rasjonaliseringsgevinster.

Ledelsesreformen innebærer at forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner ble integrert i Forsvarsdepartementet. Forsvarets overkommando legges dermed ned, mens en forsvarsstab ble opprettet til støtte for forsvarssjefen i hans rolle som etatssjef. Forsvarsdepartementet videreføres som regjeringskontor og har blitt styrket gjennom tilførsel av militær kompetanse.
(Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben FO/S ble for øvrig fra 1.1.2003 lagt ned gjennom etableringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM))

I DIFI rapport 2008:3 "Organisasjonsendringer i staten 1992-2007" omtales endringen slik (s. 13-14) (http://www.difi.no/hoved.aspx?m=43073&amid=1928145):
Innlemmingen av FO i Forsvarsdepartementet begrunnes med behovet for at ledelsen av Forsvaret på strategisk nivå må styrkes. Regjeringen anbefalte derfor at Forsvarets overkommando legges ned, mens forsvarssjefen inntar rollen som både øverste militære rådgiver i et sivil-militært integrert departement og synlig sjef for Forsvarets militære organisasjon. Det utvidede forsvarsdepartement skal håndtere helheten av ledelsen av Forsvaret på strategisk nivå. Samtidig skal oppgaver, myndighet og ressurser i større grad enn i dag delegeres til de lavere nivåer i organisasjonen. Forsvarskomiteen var delt og komiteens flertall (KRF, H, FRP, SP), gikk ikke inn for en integrert løsning, men for å samlokalisere FD og FO. Argumenter for en integrert løsning fra Arbeiderpartiets medlemmer var videre at dette var den beste løsningen for å styrke FDs evne til strategisk planlegging for Forsvaret, evne til internasjonal sikkerhets-, forsvars- og militærpolitisk samarbeid, evne til krisehåndtering og at en slik modell vil gi de største innsparingene på personellkostnader og kostnader knyttet til eiendom, bygg og anlegg. Et argument var også at Norges forsvarsledelse får en hovedstruktur som samsvarer med flertallet av NATOlandene og de fleste vestlige demokratier. Løsningen ble at FO ble lagt ned og forsvarssjefen (FSJ) og hans strategiske funksjoner ble integrert i Forsvarsdepartementet. Forsvarsstaben (FST) opprettes til støtte for FSJ i hans rolle som sjef for Forsvarets militære organisasjon (FMO). FST skal være av begrenset størrelse og organiseres utenfor departementet. (St. prp. 1. 2002-2003).

03.05.2019 Består via omorganisering

Ansvaret for forvaltningen av sikkerhetsloven overføres til Justis- og beredskapsdepartementet fra Forsvarsdepartementet. NSM blir administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. NSM skal ivareta utøvende funksjoner for det forebyggende sikkerhetsarbeidet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.