Nortravel Marketing

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

03.10.1984 Nyopprettelse

Navn: Nortravel Marketing
Kort navn: Nortra
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Foreningen for Reiseliv i Norge ble konstituert den 09.02.1903 etter initiativ av Arbeidsdepartementet. I 1914 ble organisasjonens navn endret til Landsforeningen for Reiselivet i Norge. Den 29.04.1929 behandlet Stortinget regjeringens proposisjon om et statsbidrag på kr. 10.000 til reiseforeningens administrasjon, dette for å markere myndighetenes anerkjennelse av organisasjonen som en offisiell institusjon. Samtidig som Stortinget vedtok Handelsdepartementets forslag om bevilgning for budsjettåret 1929/30 ble det besluttet at foreningens navn skulle endres til landslaget for Reiselivet i Norge. Den 3.oktober 1994 ble stiftelsesdokumentene undertegnet for NORTRA- Nortravel Marketing. Norges reiselivsråd (NR) og NOTRA skulle i prinsippet være to selvstendige organ, men Norges Reiselivsråd hadde en sterk innflytelse på NORTRA gjennom at 4 av styremedlemmene i NORTRA var valgt av NR, inklusiv formannen. Nortra var i full drift fra 01.01.1985 og hadde det markedsmessige ansvaret for reiselivet. Den statlige tilknytningen var Utenriksdepartementet. NK tok seg av det nærpolitiske og sorterte under Næringsdepartementet. Fra 1993 sorterte NORTRA under Nærings- og energidepartementet og fra 1997 under Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet er NORTRAs bevilgende departement. Andre nære samarbeidspartnere er blant annet UD, Norges Eksportråd, Landbruksdepartementet, SND og eksportutvalget for fisk.

Hjemmeside: www.nortra.no

01.01.1993 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2003 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Virksomheten i de fire institusjonene Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd inngår fra 1.1.2004 i det nye særlovsselskapet Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Det nye statseide selskapet har drøyt 700 ansatte. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo.

Se (http://odin.dep.no/repub/03-04/otprp/14)Ot.prp.nr.14 2003-04 Om lov om Innovasjon Norge, (http://www.stortinget.no/inno/inno-200304-030.html)Innst.O.nr.30 2003-04 og (http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-043.html)Besl.O.nr.43 2003-04.

Nettside: (http://www.invanor.no/)www.invanor.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.