Skatteetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1934* Nyopprettelse

Navn: Skatteetaten
Kort navn: Skatteetaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

I forbindelse med gjeninnføringen av direkte skatt til staten i 1892 (avskaffet i 1836), ble likningsvesenet i landet organisert på tre ulike nivåer. På kommuneplan fantes fra før likningskommisjoner i de fleste herreder eller kommuner. På fylkesnivå ble det organisert amts- eller fylkesskattekommisjoner, mens en egen Riksskattekommisjon ble etablert som høyeste myndighet innen landets likningsvesen. Riksskattekommisjonen, som opprinnelig talte fem medlemmer, er derfor forløperen for dagens Skattedirektorat .Etter at den tyngste økonomiske krisen var tilbakelagt frem mot midten av 1930-årene, ble det gjennomført en betydelig opprustning av skattevesenet. I 1934 ble formannen for Riksskattestyret omgjort til hovedstilling med tittelen Direktør for skattevesenet. Samtidig fikk den nye direktøren nå to kontorsjefer under seg, mot en tidligere, og Riksskattestyrets kontor ble samme år etablert som sentraladministrativt organ. Nå var det også flertall for å opprette skatteinspektører i fylkene, og dermed var grunnlaget lagt for de fremtidige fylkesskattekontorene.

01.01.2017* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Endringen innebærer overføring av oppgaver og rundt 330 ansatte fra Tolletaten. Innplassert i de fem regionene, direktoratet og IT
________________________________________

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2017* Består via omorganisering

Skatteetatens nye kontorstruktur ble besluttet. Reduksjon i antall kontor fra over 100 til 57. Prosessen berørte i overkant av 400 ansatte.

01.04.2018 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Forvaltningsansvaret for Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) overføres fra Arbeids- og velferdsaetaten fra 1.4.2018. Bakgrunnen for overføringen er at ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral fra 1. april 2018 overføres til fra Arbeids- og velferdsetaten til Skattetaten.

01.01.2019* Består via omorganisering

Skatteetaten blir funksjonsdelt fra 2019; sentralleddet fordeler forskjellige funksjoner på ulike kontorsteder, som hver for seg behandler bestemte sakstyper for hele landet. Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. Fire av divisjonene, informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving, har landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon. I tillegg skal divisjonene utvikling og IT støtte kjernevirksomheten og direktoratet.

Informasjonsforvaltning
Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger internt og eksternt.

Brukerdialog
Divisjonen har ansvar for veiledning, kontroll og fastsetting av skatter og avgifter. Divisjonen sikrer ett kontaktpunkt for Skatteetatens brukere og sikrer etterlevelsen av skatte- og avgiftsregler.

Innsasts
Divisjonen sikrer riktig fastsetting av skatt og avgift for prioriterte risikoområder og komplekse forhold gjennom kunnskaps- og risikobasert innsats. I tillegg har divisjonen ansvar for helhetlig behandling av storbedriftskonsern m.m.

Innkreving
Divisjonen har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av staten. Enheten sikrer at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har kontakten med de kommunale skatteoppkreverne.

Utvikling
Divisjon utvikling støtter direktoratets og resultatenhetenes evne til helhetlig utvikling av samfunnsoppdraget ved å bygge kunnskap.

IT
IT skal sikre at etaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranseevne på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt, gjennom planlegging, utvikling og forvaltning.

01.11.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

All skatteveiledning på ett sted
Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Kilde: Skattetaten.no
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.