Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2003* Ny via sammenslåing

Navn: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kort navn: DSB
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Som oppfølging av St.meld.nr.17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn (jfr. Sårbarhetsutvalget) blir nye etaten for samfunnssikkerhet og beredskap opprettet høsten 2003. Etaten erstatter Brann- og elsikkerhetsetaten og Sivilt beredskapsetaten. Den nye etaten skal koordinere tilsynet med virksomheter med potensial for store ulykker, herunder storulykkesforskriften (Seveso-direktivet)

Internett: www.dsb.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.