Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

34 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Meningsmålingsdemokratiet Norske direktoraters bruk av meningsmålinger 2016-2019. Stavrum, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Operasjonell nasjonal samordning og koordinering av den operative innsatsen Løberg, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Grenseoverskridende utfordringer - En casestudie av asylkrisen i Sør-Varanger høsten 2015 Alvik, Trym Erik Omberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Organising civil preparedness in Finland, Sweden and Norway : comparing national approaches Laakso, Katri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybertruslene mot Norge. En analyse av trusselbildet og drivkreftene bak cyber-sikkerhetspolitikken Seel-Bahr, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybersikkerhet Digitale sårbarheter i totalforsvaret Lien, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Organisering av legemiddelberedskap i totalforsvaret: forberedt på det verste Gundersen, Preben Thaur
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Jakten på den gylne middelvei- en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011 Jensen, Susan Bahia
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Tilpasning til klimaendringer - Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret Severinsen, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Krisehåndtering, læring og endring: en studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013 Lillestøl, Carina Smørdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Nordiske forvaltningsnettverk i en EU-kontekst: en casestudie av nettverksdeltakelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Olsen, Astrid Lie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samordning uten sikkerhetsnett - Samordning rundt Nødnett i Norge Hansen, Jan-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Fortsatt ansvarsprinsipp eller helhetlig tilnærming til cybersecurity i Norge? Skillinghaug, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Organisering i offentlig forvaltning mot terrorangrep Folden, Endre Alvestad
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2016 NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid Kim Traavik (leder), Brian Bjordal, Olav Fjell, Torgeir Hagen, Gry Dyregrov Hamarsland, Kristin Lian, Hanne Løvstad, Dag Wiese Schartum, Siri Wiig
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2013 NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Ann-Kristin Olsen (leder), Ann Christin Olsen-Haines, Morten Haga Lunde, Heidi Kløkstad, Jon Halvorsen, Alfred Bjørlo
Rapport 2012 NOU 2012: 4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper Svein Ludvigsen (leder), Terje Olav Austerheim, Nelly M. Drivdal, Anders Eriksen, Einar A. Eriksen, Ståle Fjellberg, Wenche Lyngholm, Ragnhild Queseth Haarstad, Maria Anh Nguyen, Odd A. Rød, Anders Smith, Inger Vold Zapffe
Rapport 2012 NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer - Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet Erling Lae (leder), Harald Føsker, Monika Metallinou, Terje Bogen, Gunnhild Henriksen Lehre, Håvard Bye, Ann Christin Olsen-Haines, Karl Erik Arnesen, Alfhild Randi Håheim, Trond Busterud, Anne Hjort, Berit Moe, Morten Sommer
Rapport 2010 Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Peter Bøgh, Margaret Hagevik og Tormod Rødsten
Rapport 2010 NOU 2010: 9 Et Norge uten miljøgifter - Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2008 NOU 2009: 3 På sikker veg — Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen Jorunn Ringstad (leiar), Kjell Bjørvig, May Kristin Ensrud, Lasse Fridstrøm, Ingun Hagesveen, Per Steinar Jensen, Bård Morten Johansen, Tor Nordstrøm, Inger-Anne Ravlum og Hanne Varhaug Søberg
Rapport 2006 NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Sven Ullring (leder), Gerd Bjørhovde, Toril Hofshagen, Jon Lea, Einar Ellingsen, Grethe Høiland, Anne M. Reinsnes, Kåre Petter Hagen, Willy Jensen, Bjørn Tørmo
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo