Forsvarets velferdstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1947 Ny via omorganisering

Navn: Forsvarets undervisnings- og velferdskorps
Kort navn: FUVK
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Velferdsavdelingen går i løpet av 1947 ut av departementet og blir til Forsvarets undervisnings- og velferdskorps.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 128

NOU 1994:18 Velferd i Forsvaret:
Den organiserte velferdstjeneste i Forsvaret ble opprettet gjennom etableringen av Forsvarets undervisnings- og velferdskorps (FUVK) den 1. juli 1947. Etableringen skjedde i samsvar med Forsvarsdepartementets forslag i St. prp. nr. 1 (1947-48) og Budsjett innst. nr. 190 (1947-48).
FUVK var et faglig utførende og adminstrativt organ og hadde ansvaret for de utskrevne mannskapers velferd i de tre forsvarsgrener.

Gjennom de første år etter etableringen utgjorde følgende tjenesteområder Korpsets virksomhet:
- velferdstjenesten
- undervisningstjenesten (Herunder de militære forskoler og Forsvarets Gymnas)
- filmtjenesten
- pressetjenesten
- Mannskapsavisa (Nåværende Forsvarets Forum)
- feltpresttjenesten
- Forsvarets Musikk
- idrettstjenesten.

01.01.1953 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

I 1953 ble pressetjenesten og feltpresttjenesten skilt ut fra Forsvarets undervisnings- og velferdskorps (FUVK).
Feltpresttjenesten ble organisert som et eget korps, Feltprestkorpset (FPK), mens Pressetjenesten ble overført til Forsvarsdepartementet.
Kilde: NOU 1994:18 Velferd i Forsvaret

(NB: I boken "Velferdstjenesten gjennom 50 år" oppgis årstallet for utskillingen til 1952).

01.01.1953* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Med bakgrunn i St. prp. nr. 1 (1952-53) og St. prp. nr. 2 (1953-54) ble - i tillegg til Feltpresttjenesten - også idrettstjenesten tatt ut av Forsvarets undervisnings- og velferdskorps sitt ansvarsområde. Denne tjenesten ble overført til den enkelte forsvarsgren, hvor det ble tilsatt idrettsledere for å ivareta ansvaret for dette området. Den faglige koordinering ble samtidig overført til det nyetablerte Forsvarets idrettsråd. Rådet besto av de tre idrettslederne og en representant fra Forsvarsdepartementet.
Kilde: NOU 1994:18 Velferd i Forsvaret

(NB: I boken "Velferdstjenesten gjennom 50 år" oppgis årstallet for utskillingen til 1952).

01.01.1957* Navneendring

Navn: Forsvarets velferdstjeneste
Kort navn: FVT

01.01.1957* Består via omorganisering

STØRRE OMORGANISERING AV FUVK - OPPRETTELSE AV FORSVARETS VELFERDSTJENESTE (FVT)
Forsvarsdepartementet fremla i St. prp. nr. 131 (1956-57) forslag til Omorganisering av Forsvarets undervisnings- og velferdskorps.

Sjefen for FUVK hadde i et skriv til FD av 17. mars 1956 pekt på følgende hovedgrunner til en omorganisering av Korpsets virksomhet:

Organisasjonen er ikke tilstrekkelig utbygd i forsvarsgrenene slik at prinsippet om sjefens ansvar i alle ledd kan bli fulgt også for denne tjenestegren.

FUVK som idag sentralt og regionalt er både faglig, utførende og administrativt organ, er så sterkt belastet med de administrative oppgaver, at faglige gjøremål - med den oppsetning Korpset har - ikke blir tilgodesett i tilfredsstillende grad.

Den organisasjonsmessige overbygning som sikrer faglig koordinering og forsvarlig organisasjonsmesssig kontakt med beslektede tjenestefelter som undervisningstjeneste og idrettstjeneste er ikke til stede.

De forutsetninger som lå til grunn for at De militære forskoler og Forsvarets gymnas administrativt -penger, materiell og personell- og i spørsmål som vedrører undervisning i realskole og artiumsfag, ble lagt under FUVK er i dag ikke lenger til stede.

Forsvarets musikk utgjør en fellesinstitusjon omfattende utøvende musikkorps, som er innordnet i FUVK ut fra det syn at de enkelte forsvarsgrener ikke skal ha musikkorps av denne karakter. Dette prinsipp er imidlertid brutt i og med vedtaket om at Marinemusikken skal bestå og i praksis i dag fungere som forsvarsgrenens musikk

Gjennom Innst. S. nr. 288 (1956-57) resulterte dette i at Stortinget vedtok at:
- de militære forskoler og Forsvarets gymnas helt skulle legges under Hærens overkommando
- ansvaret for Forsvarets musikk (Hærkorpsene og Marinemusikken) skulle ovetas av forsvarsgrenene
- sivilopplæringen skulle overtas og utøves av forsvarsgrenene, med formell opprettelse av undervisningsinspektørfunksjonene (ordningen hadde fungert midlertidig fra 1955 iht. Stortingsvedtak)

I sitt endelige forslag i St. prp. nr. 131 (1956-57) konkluderer Forsvarsdepartementet slik:

Med visning til det som er anført under pkt. II, og det innsendte forslag, vil departementet foreslå at ansvaret for og gjennomføringen av undervisnings- og velferdstjenesten overtas avforsvarsgrenene. Disse overtar samtidig det forvaltningsmessige ansvar for bevilgede midler og materiell og for personellforvaltningen for undervisnings- og velferdstjenesten i forsvarsgrenene.

Forsvarets undervisnings- og velferdskorps går over til å bli et faglig planleggende og koordinerende fellesorgan for Forsvaret og er det rådgivende organ for departementet i alle spørsmål om undervisning og velferd for de utskrevne mannskaper. I denne egenskap må Korpset ha adgang til å inspisere Forsvarets avdelinger og forlegninger. Nærmere bestemmelser vil bli gitt i instruksen.

Det fritas fra utøvende gjøremål bortsett fra dem som følger av Filmavdelingens virksomhet og redaksjon av Mannskapsavisa. På denne måte fritas Korpset for en rekke administrative oppgaver vedrørende penger, materiell og personell.

Som en følge av disse endringer, og da organisasjonen nå ikke lenger får noen direkte tilknytning til det militære kommandoapparat, finner departementet at den ikke lenger kan gis betegnelsen korps. Det foreslås derfor at organisasjonen gis navnet Forsvarets velferdstjeneste (FVT), idet ordet velferd forstås i den videre betydning som også omfattende undervisning og andre tiltak av velferdsmessig art.

Dette innebar bl. a. at Hæren som første forsvarsgren, fikk opprettet stilling som velferdsinspektør. Selv om velferdstjenesten også ble overført til de to andre forsvarsgrenene, fikk disse ikke opprettet slike stillinger før på et senere tidspunkt. Departementet begrunnet dette med at funksjonene i Sjøforsvaret og Luftforsvaret kunne ivaretas av det personell som allerede var i stabene.

Den nye organisasjonen, Forsvarets velferdstjeneste, var som nevnt blitt fritatt for alle utøvende gjøremål, bortsett fra Filmavdelingens og Mannskapsavisas virksomheter.

Den utdanningsordning som Stortinget hadde vedtatt i 1953, med ordinær 12 måneders befalsskole hvor velferdsfagene skulle være integrert, ble først en realitet i 1958 i og med opprettelsen av en egen velferdslinje ved den nyopprettede Befalsskolen for Hærens sanitet. For første gang ble det rekruttert personell til utdanning som velferdsbefal, og elevene fikk 9 måneders generell befalsopplæring (felles med sanitetselevene), og deretter 3 måneders spesialopplæring i velferdsfag.

Velferdslinjen ved BSHS ble imidlertid nedlagt i 1963, da Hærens behov for mobiliseringsdisponert personell i velferdstjeneste var dekket.

Kilde: NOU 1994:18 Velferd i Forsvaret

01.01.1963* Består via omorganisering

OPPRETTELSE AV FORSVARETS REKRUTTERINGS- OG OPPLYSNINGSTJENESTE (FRO)
I St. prp. nr. 76 (1961-62), Om visse organisasjonsendringer i Forsvaret, foreslo departementet at det ble opprettet en fellesinstitusjon for å ivareta opplysnings- og rekrutteringstjenesten i Forsvaret. FRO ble opprettet, og FVTs to siste utøvende funksjoner, Filmtjenesten og Mannskapsavisa ble overført dit.

Kilde: NOU 1994:18 Velferd i Forsvaret

31.12.1970* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

I 1970 ble velferdstjenesten satt under styret til personellstaben under Forsvarets overkommando, men siden 2006 har den vært organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon/ regional støttefunksjon.

01.01.2006* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

I 1970 ble velferdstjenesten satt under styret til personellstaben under Forsvarets overkommando, men siden 2006 har den vært organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon/ regional støttefunksjon.

01.01.2008* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.10.2013* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Vernepliktsverket

31.12.2016* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

HR (human resources)-prosjektet i Forsvaret skulle effektivisere og modernisere Forsvaret. Beregninger tilsa at det ble brukt ett HR-årsverk per 17 årsverk. I alt 370 personellstillinger skulle vekk fra 75 steder landet over, og det ble i stedet satset på å samle rundt 50 nye årsverk ved lønnsadministrasjonen FLA i Harstad, som ble en del av personell- og vernepliktssenteret FPVS og omdøpt til PLA.

Kilde: Forsvaret Forrum (https://forsvaretsforum.no/hr-huset-sliter/115170)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.