Forsvarets logistikk organisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2001* Ny via omorganisering

Navn: Forsvarets logistikk organisasjon
Kort navn: FLO
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ble besluttet opprettet høsten 2000 som en del av Forsvarets militære organisasjon, jf.
St.prp. nr. 55 (1999-2000) (http://odin.dep.no/repub/99-00/stprp/55) og Innst. S. nr. 25 (2000-2001) (http://www.stortinget.no/inns/inns-200001-025.html).

Hærens forsyningskommando, Sjøforsvarets forsyningskommando og Luftforsvarets forsyningskommando, Forsvarets tele- og datatjeneste, materielldelen av Forsvarets overkommando/Sanitetsstaben, deler av de regionale forsyningskommandoene og
Forsvarets øvrige verksteder og lagre ble med dette lagt inn under én felles ledelse. Dette, som betegnes som FLO fase 1, innebar etablering av én felles ledelse for Forsvarets logistikk. Sjef FLO ble formelt tilsatt 1. oktober 2001, og en konsernstab ble opprettet høsten 2002. Fase 1 ble avsluttet som planlagt.

Stortinget sluttet seg videre til gjennomføringen av ytterligere to faser for den videre utvikling av FLO:
* Fase 2 som omfattet etableringen av en felles investerings- og utviklingsorganisasjon (IUO), og
* fase 3 som omfattet den videre organisasjonsutvikling med sikte på å etablere en prosessbasert internstruktur for FLO.

Fase 2, etablering av IUO, var opprinnelig planlagt gjennomført innen 1. januar 2004. Ved Stortingets behandling av
Innst. S. nr. 232 (2001-2002) (http://www.stortinget.no/inns/inns-200102-232.html), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002) (http://odin.dep.no/repub/01-02/stprp/55), ble etableringen av en lett IUO fremskyndet med ett år. IUO ble opprettet 1. januar 2003 og utvikles videre i løpet av inneværende år. Dermed er i all hovedsak også fase 2 gjennomført.

I St.prp. nr. 53 (2002-2003) (http://odin.dep.no/repub/02-03/stprp/53) informerte regjeringen om forberedelse av en rekke tiltak i fase 3, inklusive overgang til en divisjonsstruktur med virkning fra 1. januar 2004. Forsvarskomiteen merket seg regjeringens forslag og uttrykte bl.a. tilfredshet med at omstillingen i FLO lå foran tidligere presentert tidsskjema, jf. Innst. S. nr. 232 (2002-2003) (http://www.stortinget.no/inns/inns-200203-232.html).

Gjennom omstillingen frem til nå har FLO tatt ut en netto reduksjon på 1200 årsverk, redusert eiendommer, bygg og anlegg med 430 000 kvm og redusert de årlige driftsutgifter med 700 mill. kroner. I tillegg til de tiltak som beskrives i denne proposisjonen, forventes det at innføringen av et Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) i FMO også vil gi effekt i form av ytterligere årsverksinnsparinger i FLO. Uttak av effekten fra innføringen av FIF i FLOs organisasjon vil imidlertid i hovedsak komme til uttrykk etter inneværende langtidsperiode.

Kilde: FD - St.prp. nr. 12 (2003-2004) (http://odin.dep.no/repub/03-04/stprp/12)
Hovedkontoret er plassert på Huseby i Oslo, øvrig ledelse plassert i Bærum, Gardermoen og Kjeller.

Hjemmeside: www.mil.no/flo/

01.08.2014 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nasjonal logistikkommando (NLK)

Nasjonal logistikkommando (NLK) er en kommando i det norske Forsvaret som har vært bemannet og operativ siden 1. august 2014.
NLK fører taktisk kommando over fellesoperative logistikkressurser som tren og intendantur. Kommandoen er i daglig drift underlagt Forsvarets logistikkorganisasjon og vil i tilfelle krise eller krig oppskaleres mot full styrke og underlegges Forsvarets operative hovedkvarter.
Opprettelsen av NLK har sin bakgrunn i Prop. 73S som blant annet gir føringer om å etablere en permanent kadre for taktisk logistikkledelse underlagt Forsvarets operative hovedkvarter.
NLK ble offisielt lansert under en seremoni på Akershus festning i Oslo 27. oktober 2014.

Kilde: wikipedia.no

01.01.2016 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

1​​​​. januar 2016 ble deler av organisasjonen til Forsvarets logistikkorganisasjon (FL) skilt ut i en egen etat, Forsvar​​smateriell. Denne etaten er direkte underlagt Forsvarsdepartementet.​​

Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon. Ledelsen i Forsvarsmateriell lokaliseres i Militærhospitalet, Grev Wedelsplass 1 i Oslo, og vil i tillegg ha betydelig aktivitet på Kolsås, Haakonsvern og Kjeller.

- Forsvarsmateriell består ved etableringen av nærmere 1300 medarbeidere, hvor 60 prosent av disse er sivile.
- Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren.
- Forsvarsmateriell består av følgende fem fagkapasiteter; Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.