Forsvarsstaben

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.2003* Ny via omorganisering

Navn: Forsvarsstaben
Kort navn: FST
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Hovedrammen for den nye organiseringen av
Forsvarsdepartementet og Forsvarets øverste ledelse ble iverksatt fra 1. august 2003. Denne endringen innebar et integrert Forsvarsdepartement og en nyopprettet Forsvarsstab. Endringene ble iverksatt på bakgrunn av Stortingets vedtak i juni 2002 om en integrering av den øverste ledelsen av Forsvaret på Akershus innen 2005. Formålet med omorganiseringen er bedre strategisk ledelse, styrke den overordnede forsvarsplanleggingen og betydelige rasjonaliseringsgevinster. Ledelsesreformen innebærer at forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner ble integrert i Forsvarsdepartementet. Forsvarets overkommando legges dermed ned, mens en forsvarsstab ble opprettet til støtte for forsvarssjefen i hans rolle som etatssjef. Forsvarsdepartementet videreføres som regjeringskontor og har blitt styrket gjennom tilførsel av militær kompetanse.
(Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben FO/S ble for øvrig fra 1.1.2003 lagt ned gjennom etableringen av Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM))

Forsvarets ledelsesreform vil i tillegg muliggjøre:
- en struktur som er på linje med de fleste andre NATO-land
- en mer driftseffektiv organisasjon
- mer effektive og rasjonelle beslutningsprosesser
- bedre vilkår for forsvarssjefens utøvelse av sitt embete
- forenklede og helhetlige arbeidsprosesser ved å samle kompetansemiljøer,
- minimalisere dobbeltarbeid i to organisasjoner,
- skape klarere styringslinjer og mer oversiktlige prosesser

++++++++++++++++++++

Totalt 484 personer skal arbeide i det integrerte Forsvarsdepartementet (300 pers.) og den nyopprettede Forsvarsstaben (184 pers.). Forsvarsdepartementet skal ha ansvar for den strategiske ledelsen og styringen av Forsvaret, og ivareta forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Forsvarsdepartementet skal organiseres i avdelinger, i tråd med alminnelig praksis i statsforvaltningen. Hver avdeling organiseres i spesifiserte seksjoner i tråd med avdelingenes kjerneoppgaver. Prosjekt- og gruppearbeid på tvers av avdelinger vil bli en mer benyttet arbeidsform enn tidligere. Militært og sivilt ansatte vil plasseres på alle nivåer i departementet, for å sikre størst mulig grad av sivil-militær integrasjon i FD. Forsvarsstaben skal ha ansvar for å gjennomføre oppdrag og påse at beslutninger følges opp på forsvarssjefens vegne. Dette innebærer ansvaret for at planverk og budsjett som er fastlagt og formidlet fra Forsvarsstaben, blir implementert. Generalinspektørene skal være del av Forsvarsstaben og ha ansvar for styrkeproduksjon i respektive forsvarsgrener. Forsvarssjefen skal ha to parallelle funksjoner. Han skal være etatssjef for Forsvarets Militære Organisasjon (FMO), og ha en viktig rolle i departementet som øverste militære rådgiver for forsvarsministeren. Departementsråden rolle som administrativ leder av Forsvarsdepartementet vil være uendret. Den integrerte ledelsen skal sitte i midlertidige lokaler på Akershus festning inntil et nytt bygg står klart. Et nytt bygg forventes å stå ferdig ved årsskiftet 2005/2006. Under Forsvarsstaben sorterer Sikkerhetsstaben og Militærfaglig utredning.
Hjemmeside: www.mil.no/fst

01.01.2009 Består via omorganisering

Ny organisering av Forsvarsdepartementet


Departementets organisasjon ble 1. januar ble endret fra fem til fire avdelinger. Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging, tidligere FD III, er lagt ned, og operasjonsfunksjonene er i hovedsak overført til Forsvarsstaben (FST), hvor det er etablert en operasjonsavdeling.

Samtidig videreføres en del oppgaver og funksjoner i departementet (FD). Disse er overført til Avdeling for sikkerhetspolitikk (FD II) som er blitt styrket med åtte saksbehandlere for å ivareta de departementale operasjons- og beredskapsfunksjonene.


Fra fem til fire
Ved nedleggelsen av Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging er antall avdelinger i departementet redusert fra fem til fire. I denne forbindelse har Avdeling for økonomi og styring skiftet betegnelse fra FD V til FD III, men er ellers organisasjonsmessig uendret. Ellers ble det høsten 2008 foretatt en organisasjonsmessig endring ved at antallet seksjoner i FD IV - Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, ble redusert fra fem til tre.

01.01.2016* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Forsvarets materielltilsyn ble flyttet fra Forsvaret til Forsvarsdepartementet, jf. Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, Post 01 Driftsutgifter (Prop. 122 S (2015–2016))

FMT ble først opprettet 1. september 2005 som del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), direkte underlagt sjef FLO. Fra 1. mai 2010 ble FMT direkte underlagt Forsvarssjefen og administrativt lagt under Forsvarsstaben.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.