Kystverket Sørøst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1981* Ny via omorganisering

Navn: 1. distrikt Arendal
Kort navn: 1. distrikt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Kystdirektoratet
Tilhører gruppe : Kystverkets distrikter
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 903 Arendal

Fra 1981 ble begrepet Kystverket innført - under en større omorganisering – da distriktsorganisasjonen ble bygd ut. Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel. Etaten er organisert med Kystdirektoratet i Ålesund og fem kystdistrikter med distriktskontor i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg I tillegg er det ca. 100 operative enheter langs hele kysten. Kystverket betegner etaten i sin helhet, mens Kystdirektoratet er den ledende enheten, som er direkte underlagt Fiskeridepartementet.

Distriktskontorene leder og koordinerer havne-, fyr- og lostjenesten innen sitt distrikt og utøver forvaltningsmesige kontrollfunksjoner.

1. distrikt Arendal omfatter kysten Svenskegrensen - Åna-Sira.

01.01.2007* Navneendring

Navn: Kystverket Sørøst
Kort navn: KYV-SØ
Lokalisering: 906 Arendal

I 2007 gjekk ein vekk frå nemninga Kystdirektoratet. I staden heiter det no Kystverkets hovudkontor. Samstundes skifta distrikta navn til regionar.

SØRØST
Regionkontor: Arendal
Kystlinje: 7906 km
Kystverket Sørøst omfatter:
Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker
47 kystkommuner
53 statlig utbygde fiskerihavner
142 ISPS-terminaler
8 stamnetthavner
2 utpekte havner

Kilde: www.kystverket.no des. 2011

01.01.2015* Består via omorganisering

Lokalisering: 906 Arendal
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Regjeringen besluttet i Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (Losloven) at den operative lostjenesten skal organiseres som en egen enhet direkte underlagt Kystverkets hovedkontor. Forvaltningsoppgavene vil ivaretas av en annen avdeling, som organisasjonsmessig er adskilt fra losenheten. Regjeringen har vektlagt at opprettelsen av en egen losenhet i Kystverket kan gjennomføres raskt og uten ytterligere eksterne utredninger, jf. losutvalgets anbefaling. De nødvendige organisasjonsendringene kan innføres med virkning allerede fra 1. januar 2015.

Proposisjonen bygger i hovedsak på forslag til lovbestemmelser som fremkommer av NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet – Losordningens omfang, organisering og regelverk.

31.12.2020 Nedlagt

(Rein nedleggelse.)
Lokalisering: 4203 Arendal

Ny organisering av Kystverket frå 1. januar 2021

Kystverket frå regionmodell til funksjonsmodell
Regjeringa beslutta sommaren 2020 ein ny organisasjonsmodell for Kystverket. Regjeringas beslutning bygde i stor grad på kystdirektøren si tilråding til ny organisasjon, levert 3. februar 2020.

Den nye organiseringa blei sett i verk 1.1 2021. Målsetninga har vore å skape ein kostnadseffektiv etat, som skal vere i stand til å møte utfordringar og krav knytt til samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og naudsynte miljøomsyn i åra som kjem.

Den største endringa i ny organisasjonsmodell er at Kystverket går frå ein regionmodell (inndeling i fem regionar og eit hovudkontor) til å bli organisert etter funksjonar (fire verksemdsområder). Såleis følger Kystverket også den generelle utviklinga i statsforvaltninga der ein går mot funksjonsorganisering og ein meir fagretta struktur.

Dei fire verksemdsområda får heilskapleg ansvar, med alt frå regelverksarbeid til operativ drift av tenestene.

Funksjonar (fire verksemdsområder):
- Transport, hamn og farlei
- Navigasjonsteknologi
- Miljøberedskap
- Lostenesta

– Dei ulike funksjonane, med verksemdsområder og avdelingar, er lokalisert på dei same stadane som Kystverket tidlegare hadde regionkontor (Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg). På denne måten held vi oppe stillingar og viktige kompetansemiljø rundt om i landet. Å vere fysisk tilstades langs kysten der vi møter brukarar og samarbeidspartnarar er viktig for oss, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

Eit anna resultat av omorganiseringa er at toppleiinga har blitt slankare og er samla på ein stad, i Ålesund.

Kilde: Kystverket
(https://www.kystverket.no/Nyheter/2021/januar/ny-organisering-av-kystverket-fra-1.-januar/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.