Seksjon for havbruksforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

08.11.2012* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for havbruksforvaltning
Kort navn: Seksjon for havbruksforvaltning
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Har ansvar for miljøforhold og bærekraft i havbruksnæringen, rømming fra havbruksanlegg, forurensning og utslipp, fiskehelse og fiskevelferd og en del internasjonale forhold knytte til ansvarsområdet (EU/EØS, SCFCAH, OIE).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Omorganisering av Fiskeri- og kystdepartementet høsten 2012

Pressemelding fra FKD 8.11.2012:

Mer slagkraftig Fiskeri- og kystdepartement

Fiskeri- og kystdepartementet har endret den interne organiseringen. Ambisjonen er at ny organisasjon skal sette departementet best mulig i stand til å levere i samsvar med visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon.

- Ny organisasjon skal blant annet styrke departementets arbeid med industri- og markedspolitikk og samle ansvaret for arbeidet med kystsaker i en avdeling. Utviklingssamarbeid som skal legge til rette for bærekraftig fiskeriforvaltning i andre land, er også et område som skal få større oppmerksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fire avdelinger

Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa. Avdelingen har ansvar for regulering av fiskeriene og havbruksnæringa og for å sikre økonomisk bærekraftige næringer innenfor en miljømessig bærekraftig ramme.

Porteføljen til sjømatavdelingen omfatter sjømatindustrien, sjømatprofilering, forbrukerhensyn og markedsadgang. Styrkingen av departementets arbeid med industri og marked er et vesentlig premiss for den nye organiseringen.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Oljevern og forebyggende sjøsikkerhet ligger under denne avdelingen.

Når det gjelder departementets arbeid med statsbudsjettet, etats- og eierstyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer, vil det ligge under avdeling for forskning, styring og administrasjon. Avdelingen har også ansvar for departementets politikk for nye marine næringer og et overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapskapsarbeidet i sektoren.

Kilde: Pressemelding, 08.11.2012, Nr.: 82/2012

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-slagkraftig-fiskeri--og-kystdepartem.html?id=707457

01.01.2015* Navneendring

Navn: Havbruks- og miljøforvaltning
Kort navn: HMF

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for miljøforhold og bærekraft i havbruksnæringen, rømming fra havbruksanlegg, forurensning og utslipp, fiskehelse og fiskevelferd og en del internasjonale forhold knytte til ansvarsområdet (EU/EØS, SCFCAH, OIE).
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

01.04.2020* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Havbruksavdelingen

01.04.2020* Navneendring

Navn: Seksjon for havbruksforvaltning
Kort navn: Seksjon for havbruksforvaltning

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for å utvikle og forvalte rammeverket for etablering og operasjonell drift av havbruksaktivitet. I dette ligger bl.a. ansvar for arbeidet med miljømessige og klimarelaterte problemstillinger, naturvitenskapelige og tekniske forhold knyttet til etablering og drift av akvakulturanlegg og støttevirksomhet, samt areal- og plansaker i kystsonen. Seksjonen har ansvar for alle driftsmessige forhold ved havbruksnæringen, dvs alt som skjer mellom rogn legges inn i stamfiskanlegget til fisken er avlivet på slakteriet. Det dreier seg om tema som fiskesykdommer og fiskevelferd, rømming, utslipp fra oppdrettsanlegg, medisinbruk, produksjonssvinn, og hvor oppdrettsanleggene er plassert. Seksjonen har også ansvaret for forebygging og bekjempelse av sykdommer på viltlevende fisk/arter, slik som lakselus på villaks, samt gyrodactylus og krepsepest i elver og vassdrag.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.