Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2013* Nyopprettelse

Navn: Statped hovedkontor
Kort navn: Statped hovedkontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Stortingsmelding nr. 18 (2010-11) Læring og fellesskap, var startskuddet for et stort omstillingsarbeid innen det statlige spesialpedagogiske tjenesteapparatet. 11 selvstendige spesialpedagogiske kompetansesentre skulle fusjoneres og utvikles til én felles nasjonal virksomhet. Stortinget vedtok en inndeling med tjenesteytende tverrfaglige regioner ledet av et hovedkontor i Oslo. Hensikten med dette store omstillingsarbeidet er økt kvalitet og lik tilgang til Statpeds tjenester i hele landet.
___________

I årene 2012-2016 er Statped under omstilling. I 2012 ble det ansatt en direktør for Statped og fire regiondirektører. Det ble også etablert et hovedkontor i Oslo. i Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 vises det til at ekstrakostnadene som disse endringene medfører, vil bli dekket inn av innsparinger som følger av sammenslåing av flere virksomheter.

01.05.2018 Består via omorganisering

Statped gjorde enkelte organisasjonsendringer med virkning fra 1. mai 2018. Organisasjonskartet ble endret ved at virksomheten reduserte fra fire til tre ledernivåer og Statpeds «hovedkontor» ble avviklet. Statpeds direktør, strategisk stab og deler av kommunikasjonsstaben samt ledelsen og noen tilsatte i de landsdekkende enhetene, er lokalisert på Solli plass i Oslo.

Samtidig etableres det noen landsdekkende enheter i løpet av 2018 og 2019.
Struktur pr. 2019:
- Statped - direktør
-- m Strategisk stab og Stab for kommunikasjon
- Statped sørøst
- Statped vest
- Statped midt
- Statped nord
- Landsdekkende faglig enhet
- Læring, ressurser og teknologi
- FoU
- Landsdekkende adm. enhet

Sommeren 2019 ble det vedtatt å samle alle tegnspråkfaglige tjenester i en felles landsdekkende avdeling, «Fagavdeling Tegnspråk». Den ble opprettet ved årsskiftet 2019–2020 med lokasjoner i Trondheim, Bergen og Oslo, og gir tjenester i alle regioner.

Organisasjonskart pr. 31.12.2020
- Direktør
- Sørøst, Oslo
- Vest, Bergen
- Midt, Trondheim
- Nord, Tromsø
- Landsdekkende faglig enhet – LFE, Oslo
- Læringsressurser og teknologi – SLoT, Oslo
- Forskning og utvikling – FoU, Oslo
- Landsdekkende administrativ enhet – LAE, Oslo
- Strategisk stab og Kommunikasjonsstab, Oslo
- Utviklings- og digitaliseringsenheten – UDE, Oslo (midlertidig enhet)

Kilder: Årsrapporter Statped, 2018, 2019 og 2020

01.05.2018* Navneendring

Navn: Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Kort navn: Statped

Statped gjorde enkelte organisasjonsendringer med virkning fra 1. mai 2018. Organisasjonskartet ble endret ved at virksomheten reduserte fra fire til tre ledernivåer og Statpeds «hovedkontor» ble avviklet. Statpeds direktør, strategisk stab og deler av kommunikasjonsstaben samt ledelsen og noen tilsatte i de landsdekkende enhetene, er lokalisert på Solli plass i Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.