E-helseavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Nyopprettelse

Navn: Seksjon for E-helse
Kort navn: EHE
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Seksjonen har ansvar for Teknologi, digitalisering, modernisering, forenkling og IT-helse.
Videre har seksjonen ansvar for Koordinering av styringssignal på e-helsefeltet, e-helsegruppen, Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT).
Viktige oppgaver er:
- Oppfølging av Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal: Utredning av én journal
- Kjernejournal
- E-resept
- IKT-infrastruktur og- arkitektur
- Elektroniske pasientjournaler
- Meldingsutveksling
- Helseportal
- Min helse
- Helsenorge.no
- Telemedisin
- Helsenettet
- Informasjonssikkerhet
- Standardisering
- Sertifisering

01.06.2016* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

Avdeling for e-helse har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. IKT er en kjernefunksjon i sektoren og må utnyttes bedre. E-helseavdelingen favner et bredt spekter av oppgaver, fra å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere, til å følge opp arbeidet med Én innbygger – én journal. En sentral del av arbeidet er informasjonssikkerhet i de digitale løsningene.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Direktoratet for e-helse. Videre har avdelingen en sentral rolle i å koordinere departementets styringssignaler på e-helsefeltet.

Avdelingens ansvarsområder:
- Etatsstyring av Direktoratet for e-helse
- Innholdsstyring av Norsk Helsenett SF
- Oppfølging av Én innbygger – én journal
- Digitale tjenester til innbyggere
- Digitale tjenester til helsepersonell
- Nasjonale helseregistre
- Informasjonssikkerhet og personvern
- IKT-infrastruktur og felleskomponenter
- Standarder, terminologi og kodeverk
- Internasjonalt samarbeid

Eksempler på tjenester:
- Digitale tjenester på helsenorge.no
- Digital dialog mellom innbygger og helsepersonell
- Pasienters innsyn i egen journal
- Mine pasientreiser
- Velferdsteknologi og telemedisin
- Mobil helseteknologi
- E-resept
- Kjernejournal
- HelseCERT

Kilde: Regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/avdelinger/e-helseavdelingen-ehe/id2473079/)

01.06.2016* Navneendring

Navn: E-helseavdelingen
Kort navn: E-helseavdelingen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.