Landbruksdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2014 Ny via sammenslåing

Navn: Landbruksdirektoratet
Kort navn: Landbruksdirektoratet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statens reindriftsforvaltning, SRF slås sammen med Statens landbruksforvaltning, SLF til Landbruksdirektoratet fra 1. juli 2014. SRFs kontor i Alta blir fra det samme tidspunkt en reindriftsavdeling i det nye direktoratet og beholder alle oppgaver som lå til SRF og vil også styrkes med andre oppgaver som kommer fra SLF.

Det nye direktoratet får ansvaret for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser.

Omtale på hjemmesidene i forbindelse med endringen:
"Fra 1. juli 2014 er Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning historie. Dei to verksemdene er nedlagde, og samstundes slått saman til Landbruksdirektoratet, som skal løyse dei same oppgåvene. Landbruksdirektoratet har kontor i Oslo og Alta. Avdelingane i Oslo handsamar dei oppgåvene SLF tidlegare hadde ansvaret for, medan hovedansvaret for reindriftsforvaltninga ligg til kontoret i Alta."

Se også: Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)
Prop. 89 L (2012-2013), Innst. 307 L (2012-2013), Lovvedtak 65 (2012-2013)

01.10.2020 Består via omorganisering

Åpning av Landbruksdirektoratets nye kontor i Steinkjer

I 2017 vedtok regjeringen at 30 av direktoratets 204 årsverk skulle flyttes til Steinkjer. Direktoratet har fra før kontoret i Oslo og Alta. Nå er prosessen sluttført og det nye kontoret i Steinkjer er oppe og går.

Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.