Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016 Ny via sammenslåing

Navn: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Kort navn: Helseklage
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1201 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres gjennom å slå sammen sekretariatene for:
- Pasientskadenemnda,
- Klagenemnda for behandling i utlandet,
- Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,
- Statens helsepersonellnemnd og
- Apotekklagenemnda,

I tillegg overføres ansvar for klagesaker til det nye organet fra:
- Helsedirektoratet og
- Helfo.

Det nye klageorganet blir en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet vil imidlertid ikke kunne instruere i faglige spørsmål når etaten opptrer i funksjonen som sekretariat for nemndene. I saker der klageorganet opptrer som sekretariat for en nemnd, vil det være underlagt den aktuelle nemndens faglige instruksjon.

Klageorganet skal etableres i Bergen med en overgangsperiode på tre år hvor klageorganet vil ha kontorer både i Bergen og Oslo.

Kilde: Helse og omsorgsdepartementet: Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-9-l-20152016/id2459435/?ch=1&q=)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.