Regelrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2016* Nyopprettelse

Navn: Regelrådet
Kort navn: Regelrådet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 605 Ringerike
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regelrådet har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet har en fri og uavhengig stilling. Departementet har ingen instruksjonsrett i faglige spørsmål.

Regelrådet består ved opprettelsen av en leder, en nestleder og to øvrige rådsmedlemmer. Rådet har i tillegg to varamedlemmer. Rådsmedlemmene har normalt en funksjonstid på fire år med mulighet for forlengelse én periode. Regelrådet oppnevnes av Kongen. Til rådet er det knyttet et sekretariat som er lokalisert i Hønefoss.

Regelrådet startet sitt arbeid den 1. april 2016

Kilde: http://regelradet.no/om-regelradet/

+++++++++++++++++++++

Lovdata: Etablering av og vedtekter for Regelrådet
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-12-11-1903

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.